Genel İşletme Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılır?


Likidite oranları
Faaliyet oranları
Likidite oranı
Karlılık oranları
Finansal yapı oranları

2.Soru

UHT, İngilizce Ultra High Temperature (Ultra Yüksek Isı) teknolojisi ile süt ve süt ürünleri üretimi yapmayı düşünen Lider şirketler grubu, kurmak istediği fabrika'da ürünlerin maliyetleri, satış fiyatları, müşteri beklentileri, kurulacağı yer ile ilgili araştırmalar neyi açıklamaktadır?


İşletme kurulduktan sonra uygulanacak planı
İşletme kurma faaliyetinin yatırım projesi aşaması
Elde edilecek net karı
İşletme kurma faaliyetinin fizibilite çalışma aşamasını
Pazar araştırmasını

3.Soru

Girişimci ruha sahip olan Akif Hırslı'nın amacı sadece para kazanmak değildir. Aşağıda belirtilen sebeplerden hangi yada hangileri Akif Hırslı'yı işletme kurmaya itmiştir? I. Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etme isteği II. Sosyal medyada tanınırlığının artması III. Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verme isteği IV. Ailesine miras bırakma isteği V. İş arayanlara iş yaratma isteği VI. Kendi işini kurarak kendi işinin patronu olma isteği


Yalnız I.
Yalnız II.
I. III. V. VI.
II. IV.
Yalnız VI.

4.Soru

I. Maaş ve ücret ödemeleri
II. Peşin alışlar
III. Devlete ödenen vergiler
IV. Faiz ödemeleri
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri nakit çıkışına yol açan faaliyetlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I,II ve III

I ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Katılmış olduğunuz bir iş görüşmesinde işletme size performans değerlendirme kriterlerinden ve sizin için planladıkları kariyer planından bahsediyorsa bu işletmenin hangi görüşü desteklediği söylenebilir?


Personel yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Süreç yönetimi
Klasik yönetim

6.Soru

İşletmelerin siyasal-yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre faktörlerini etkileme potansiyeli olan ve dolayısıyla tüm çevresini bir anlamda kapsayabilen genel çevre bileşeni hangisidir?


Küresel çevre

Sektörel çevre

İç Çevre

Sistem çevresi

Ulusal çevre


7.Soru

Aşağıdaki taraflardan hangisi, muhasebe bilgilerine doğrudan ihtiyaç duymayacaktır?


İşletme yöneticileri
Basın, medya kuruluşları
İşletmeye borç verenler
İşletme çalışanları
Rakipler

8.Soru

Toplam dönen varlıkları 280.000 TL ve kısa vadeli yabancı kaynakları 70.000 TL olan bir işletmenin cari oranı kaçtır?


1/3

1/4

1

3

4


9.Soru

Bir bankanın yolsuzluk konusunda yaptığı araştırma ve yolsuzluğun olası etkilerini bir rapor haline getirmesi, iş etiği yönetiminde kullanılan araçlardan hangisi kapsamında değerlendirilmelidir?


Etik kodlar

Risk analizi

Denetim

Raporlama kanalları

Etik komiteleri


10.Soru

‘’……… belirli bir tarih itibariyle işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı tablodur.’’ İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


Faaliyet Raporu
Yevmiye Defteri
Borç tablosu
Gelir Tablosu
Bilanço

11.Soru

İşletmelerin bir yıldan daha uzun yararlanılacak varlıklara yapılan yatırımları aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?


Duran varlık yatırımları
Dönen varlık yatırımları
Demirbaş yatırımlar
Fon yatırımları
Finansal yatırımlar

12.Soru

Personel yönetiminde “iş odaklı” bir yaklaşım izlenirken insan kaynakları yönetiminde aşağıdaki yaklaşımların hangisi izlenmektedir?


İnsan odaklı
Görev odaklı
Ücret odaklı
Yönetim odaklı
Kural odaklı

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın başlıca özelliklerinden biri değildir?


Planlama geleceğe dönük bir süreçtir.
Planlama  alt düzey yöneticler tarafından hazırlanmaktadır.
Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir.
Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir.
Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresinde yer aan çıkar grubudur?


tedarilçiler

müşteriler

toplum

devlet

çalışanlar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu ekonomik değerler kavramına verilen addır?


Maliyet
Kar
Varlık
Gider
Hasılat

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin temel özellikleridir? I. Üretim ve ürün esnekliği vardır II. İnsan odaklı bir örgütlenme anlayışı vardır III. Her süreçte sürekli gelişmeyi ve kaliteyi amaçlar IV. İletişim ve kararlara katılım bulunmaktadır V. Tam zamanında üretim doğrultusunda stoksuz üretimi öngörür


Yalnız II.
Yalnız IV.
II. III.
Hiçbiri
Hepsi

17.Soru

Patates cipsi üreten bir işletmenin, patates üreticisiyle anlaşması ya da patates üretimine başlaması hangi büyümeye örnek olarak gösterilebilir?


İleriye doğru dikey büyüme

Geriye doğru dikey büyüme

İçsel büyüme

Yatay büyüme

Karma büyüme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ihtiyaç duyacağı fon miktarıyla bu fonları nereden temin edeceğine ilişkin kararlara verilen addır?


Finansal denetim
Finansal planlama
Finansal yönetim
Finansal analiz
Finansal kaldıraç

19.Soru

İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde bir faaliyet dönemin den daha uzun süre kullanılacak olan ve hemen paraya çevrilmesi beklenmeyen varlıklar nasıl sınıflandırılır?


Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Varlıklar
Finansal Tablolar
Bilanço

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biri değildir?


Çalışanların bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlamak
Çalışanların işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak
Çalışanların verimini arttırmak
İş yaşamının kalitesini yükseltmek
İş saatlerini arttırmak