Genel İşletme Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belli bir konuda uzman olan yöneticiye, uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere yaptırım hakkı veren yetki tipi aşağıdakilerin hangisidir?

 


Komuta yetkisi

Kurmay yetki

Fonksiyonel yetki

Entelektüel yetki

Karizmatik yetki


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün/hizmet üretmek amacıyla kurulmuş sistemlere verilen addır?


İşletme
Hammadde
Üretim
Muhasebe
Pazarlama

3.Soru

İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacağı girdileri sağlayan kişi veya kuruluşlara ne ad verilir?


Stratejik ortaklar

Üreticiler

Tedarikçiler

Müşteriler

Ortaklar


4.Soru

Aşağıdaki yönetim gruplarından hangisinin yönetim piramidindeki görevi; işletmenin tamamını ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, örgütsel amaç, politika ve stratejileri oluşturmaktır?


Bölüm müdürleri
Orta kademe yönetim
Üst kademe yönetim
Yönetsel görevi olmayan çalışanlar
Alt kademe yönetim

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi içinde yer almaz?


Kalıplar, normlar
Kaynak anlayışı
Dinamik bir yapı
Misyon ve değer
Stratejik planlama 

6.Soru

Stoklama yapma gereksinimini ortadan kaldıran, bu sebeple stok yatırımını azaltan üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Tam zamanında üretim
Sürekli Üretim
Kitlesel Üretim
Seri Üretim
Akış tipi üretim

7.Soru

Bir işletmenin finansal yapısı çok sağlam, kârlılığı yüksek, buna karşın likiditesi çok düşüktür. Bu işletmenin likidite sorununu çözmek için hangi finansal tablosunu incelemek gerekir?


Bilanço

Gelir tablosu

Öz kaynaklarda değişim tablosu

Nakit akım tablosu

Tek düzen hesap planı


8.Soru

Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yetenek hangi kavramla ifade edilmektedir?


Teknoloji

Yöntem

Yol

Metod

İş akışı


9.Soru

İşletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra, ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Finans
Pazarlama
Ekonomi
Muhasebe
Ticaret

10.Soru

İnsan kaynakları fonksiyonları içinde yer alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal analiz
Araştırma geliştirme
Halkla ilişkiler
Performans yönetimi
Bakım onarım

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sektörel çevresini oluşturan bileşenlerden birisi değildir?


Rakipler ve rekabet
Alt yapı
Müşteriler
Tedarikçiler ve stratejik ortaklar
Yasal düzenleyiciler

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri değildir?


Çalışanlara finansman sağlama
Ücret yönetimi
Kariyer yönetimi
Özlük işleri
İşe alma

13.Soru

İşletmenin 8-10 yıllık uzun dönemler itibarıyla finansal durumuna, faaliyet sonuçlarına ilişkin gelişme eğilimini görebilmek için yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?


Trend analizi

Oran analizi

Yüzde yöntemi ile analiz

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Risk analizi


14.Soru

Hammaddelerin biçimini değiştirerek değerini attıran ve böylece yeni ürünler oluşturan üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Montaj
Fabrikasyon
Analitik ve sentetik
Primer
Sekonder

15.Soru

Aşağıdaki işletme büyüklüklerinin hangisinde insan kaynakları bölümü kurmaya gereksinim duyulmaz?


Küçük işletmeler
Orta ölçekli işletmeler
Büyük ölçekli işletmeler
Holdingler
Kamu işletmeleri

16.Soru

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek ve net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?


Faaliyet oranı

Cari oran

Finansal yapı oranı

Likidite oranı

Nakit oranı


17.Soru

İşgücü ihtiyaçlarını tahmin etmek ve bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkan sağlayan, hedeflerin planlanması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Özlük işleri
Personel eğitimi
Ücret yönetimi
Performans yönetimi
Kariyer yönetimi

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir iş yerinde personelin yetkinliklerinin işin gerektirdiği düzeye çıkarılması sürecine verilen addır?


Eğitim
Gelenek
Kariyer planlama
Örgüt kültürü
Performans değerleme

19.Soru

Belirli bir ürünü büyük miktarlarda üretmek için yapılan üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Akıcı üretim

Yalın üretim

Akış tipi üretim

Kitlesel (yığın) üretim

Seri üretim


20.Soru

Kişisel satış, ürün ve hizmetlerin satın alanlara ürünleri ve işletmeye tanıtan, onlara bilgi veren, satın almalarını sağlayan çalışan ve ürün satın alanlarda yüz yüze ya da telefonda görüşmeler yoluyla yapılan etkinlikleri kapsar. Birim fiyatı ve karı düşük olan hızlı tüketim ürünlerinde ise tüketiciye kişisel satış yapılması olası değildir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olamaz?


Ürünlerin raf ömrünün kısa olması
Satış hacminin çok olması
Müşteri sayısının çok olması
Hedef kitleye ulaşmanın zaman maliyeti
Hedef kitleye ulaşmanın para maliyeti