Genel İşletme Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmenin sahip olduğu üretim faktörleri, bir diğer ifadeyle ekonomik değerlerdir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Varlıklar

Borçlar

Sermaye

Kaynaklar

Demirbaşlar


2.Soru

Bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle, nasıl bir ortamda, hangi araç gereçlerle gerçekleştirileceğinin gösterilmesi çalışması aşağıdakilerden hangisidir?


İş planlaması
Performans yönetimi
İnsan kaynakları planlaması
İş tanımı
İşgücü arzı

3.Soru

Sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirilmesi gereken sorumlulukları içeren yönetici rolü aşağıdakilerin hangisidir?


Temsil rolü

Lider rolü

Birleştirici rolü

Monitör rolü

Bilgi yayma rolü


4.Soru

Finansal yönetim ve bu sürecin işletme faaliyetleriyle bağlantısına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Öz ve yabancı kaynakların yapısında değişiklik yaratan faaliyetler finansman faaliyetleridir.
Yatırım faaliyetleri, gerekli üretim faktörlerinin edinilmesine ilişkindir.
Üretimin tamamlanması, müşterilere satılması ve satış bedelinin tahsil edilmesi gibi faaliyetler işletme faaliyetleridir.
Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yerine getirilmesi zorunlu üç ana faaliyettir.
Yatırım ve finansman faaliyetleri gelir tablosu ile ilişkinken işletme faaliyetleri bilanço ile ilişkindir.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri “Karar Verici Roller”dendir?I. Girişimci rolüII. Bilgi yayma rolüIII. Arabulucu rolüIV. Sorun çözücü rolü


I-II
III-IV
I-II-IV
I-III-IV
I-II-III-IV

6.Soru

Yeni bir işe başlandığı zaman yapılacak iş ve organizasyon hakkında ihtiyaç duyulacak birtakım bilgilerin verilmesine ne ad verilir?


Oryantasyon
Mülakat
Danışma
Seminer
Müzakere

7.Soru

Hasılat sağlama amacı ile varlıklarda oluşan brüt azalışlara ne ad verilir?


Gider

Gelir

Borç

İndirim

Faiz


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için büyümenin sakıncalarından biridir?


Bürokrasi
Uzmanlık
Uluslararası bağlantılar
Marka olmak
Ar-Ge farkı

9.Soru

Periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplamayı içeren yönetici rolü aşağıdakilerden hangisidir?


Temsil rolü

Lider rolü

Birleştirici rolü

Monitör rolü

Bilgi yayma rolü


10.Soru

Muhasebe bilgisinin önemli hata ve ön yargı içermemesi gerekliliği aşağıdaki muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliklerden hangisidir?


İlgililik
Güvenilirlik
Karşılaştırılabilirlik
Anlaşılabilirlik
Önemlilik

11.Soru

İşletmelerin bir yerde ürettikleri malı üretim olmayan başka bir yerde piyasaya sunmaları ile ortaya çıkan fayda aşağıdakilerin hangisidir?


Şekil değişikliği ile fayda

 

Zaman faydası

 

Yer faydası

 

Mülkiyet faydası

Sanal fayda


12.Soru

Muhasebe sürecinde, öncelikli olarak yapılması gereken ilk adım nedir?


Genel geçici mizan hazırlamak.
Dönem başı işlemlerinin yapılmasıdır.
Dönem sonu işlemleri gerçekleştirmek.
Envanter işlemlerini gerçekleştirmek.
Finansal tabloları oluşturmak.

13.Soru

Başkaları vasıtasıyla, işlerin etkili ve verimli bir biçimde yaptırılmasına ne ad verilir?


Planlama

Denetim

Yönetim

Örgütleme

Eşgüdümleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  üretim sistemlerinden biri değildir?


Ev işçiliği Sistemi
Hizmet  işçiliği sistemi 
El işçiliği Sistemi
İmalathane Sistemi
Fabrikasyon Sistemi

15.Soru

Çalışanın yüksek performansının karşılığı olarak temel ücretine ek olarak verilen ek ödemeye ne ad verilmektedir?


Teşvik pirimi
Maaş
Ücret
Sağlık sigortası
Yol ücreti

16.Soru

Kültürümüzde çiftlerin sol elin yüzük parmağına taktıkları evlilik alyansı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi ihtiyaç türünü sembolize eder?


Fizyolojik

Güvenlik

Ait olma ve sevgi

Saygı

Kendini gerçekleştirme


17.Soru

İşletmede aynı işi yapan veya aynı statüde olan çalışan sayısı arttıkça işi yerine getirmeme veya sonuçlandırmamaların artması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Bürokrasi

Çalışanların olumsuz etkilenmesi

Koordinasyon sorunu

Uzmanlık

Uluslararası bağlantılar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ekonomik ömrü içerisinde sahip olduğu varlıklar ile öz kaynaklarının ve borçlarının belirli bir andaki fotoğrafını sunan bir tablodur?


Ciro
Bilanço
Varlıklar
Özkaynaklar
Net gelirler

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları bölümünün iç organizasyonunda yer almaz?


İşe alma yöneticisi
Mali işler yöneticisi
Ücret ve sosyal yardımlar yöneticisi
Eğitim yöneticisi
Endüstriyel ilişkiler yöneticisi

20.Soru

Aşağıda verilen cümlelerden hangi yada hangileri doğrudur? I. İnsan çalışırken 2 tür emek harcar II. İnsan kaynağını diğer üretim faktörlerinden farklılaştıran en belirgin özellik, insanın geliştirilebilir bir varlık olmasıdır III. İnsan kaynağı, bir işletmede çalışanların tümünü ifade eder IV. İnsan kaynakları yönetimi, insan ilişkileri, yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve ilkeleri bir bütün içinde incelemektedir V. İnsan kaynakları yönetimine personel yönetimi de denmektedir


Yalnız II
I. ve III.
Yalnız IV.
Yalnız V.
I. II. III. ve IV.