Genel İşletme Final 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir üretim sisteminin gerçekleştirebileceği üretim düzeyini ölçen öge, aşağıdakilerden hangisidir?


Kapasite

Girdi

Etkinlik

Esneklik

İşlem


2.Soru

Aşağıdakilerin hangisi bir yönetim fonksiyonu değildir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Motivasyon

Kontrol


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğer finansman olanaklarından yararlanma olanağı kısıtlı işletmelerin genelde kullandıkları kısa vadeli finansman kaynağıdır?


Uzun vadeli banka kredileri
Finansal kiralama
Tahvil ihracı
Satıcı tarafından sağlanan ticari krediler
Öz kaynakla finansman

4.Soru

Aşağıdakilerin hangisi yöneticinin bilgi sağlama rolleri arasında yer alır?


Girişimci rolü
Sözcü rolü
Sorun çözücü rolü
Arabulucu rolü
Kaynak dağıtıcı rolü

5.Soru

Z işletmesi, 2018 yılı için insan kaynakları planlamasını tamamlamıştır. Ortaya çıkan durumda, pazarlama bölümü için 2, üretim bölümü için de 1 yeni elemana ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynakları müdürü, öncelikle Z işletmesinin mevcut çalışanlarından olmak üzere, bir aday havuzu oluşturmak üzere uğraşmaktadır. İnsan kaynakları müdürü, işe alma fonksiyonunun hangi aşamasındadır?


Personel bulma

Personel seçme

Oryantasyon

Personel eğitimi

Kariyer yönetimi


6.Soru

İş gücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkân sağlayan, hedeflerin planlanması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması sürecine ne ad verilir?


Kariyer yönetimi
İş değerlemesi
İnsan kaynakları yönetimi
Performans değerlendirme yönetimi
İş değerlemesi ücret yönetimi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel yönetiminin içinde yer almaz?


İş odaklı
Kayıt sistemi
Dinamik bir yapı
Klasik yönetim
İç planlama 

8.Soru

Bir işletmenin 100.000 TL değerinde dönen varlığı bulunmaktadır. Bunların 80.000 TL'lik kısmı hazır değer, 20.000 TL'lik kısmı ise stoktur. İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları toplamı ise 40.000 TL'dir. Buna göre işletmenin likidite oranı aşağıdakilerden hangisidir?


5
2
1
0,2
0,5

9.Soru

Çalışanlar açısından emeğin getirisine ne ad verilir?


Rant

Kira

Kar

Ücret

Faiz


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hasılat sağlama amacıyla varlıklarda oluşan brüt azalışları ifade etmektedir?


Hasılat
Gelir
Gider
Faiz
Kısa vadeli Borçlar

11.Soru

Satın alınan bir ürünün satıldığı noktaya ulaşana dek kaç kez el değiştirdiğinin bilinmemesi kavramı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?


Dolaylı dağıtım
Sıfır aşamalı dağıtım
Dolaysız dağıtım
Aracısızlaştırma
Fabrika satışı

12.Soru

Yönetim piramidi içinde, tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile dış çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği yere ve bu yerde çalışan sorumlulara ne ad verilmektedir?


Alt kademe yönetimi, şef
Orta kademe yönetimi, bölge müdürü
Alt kademe yönetimi, genel müdür
Üst kademe yönetimi, şef
Üst kademe yönetimi, genel direktör

13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pazarlama iletişimi aracı ve bütçesinin nasıl oluşturulacağı ve nasıl dağıtılacağı kararının alınmasında etkili değildir?


Ürün özellikleri
Pazarın özellikleri
Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu aşama
Dağıtım stratejileri
Üretim şekilleri

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik alandaki standartlardır?


Yasal standartlar

Toplumsal standartlar

Bireysel standartlar

Evrensel startlar

Yerel standartlar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetki türleri arasında yer almaktadır?


Ast yetki

Yatay yetki

Üst yetki

Komuta yetki

Emir yetki


16.Soru

İşletmeleri açık birer sistem olarak değerlendirirsek, aşağıdakilerden hangisi işletme çevresindeki çıktılardan biri olarak karşımıza çıkmaz?


Mallar

Fikirler

Üretim

Hizmetler

Atıklar


17.Soru

Standartlaştırılmış ürünlerin üretilmesi amacıyla sağlanmış özel makinalarla kesintisiz olarak ve belirli bir üretim hattı çerçevesinde gerçekleştirilen üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Tek
Seri
Akıcı
Sipariş
Sürekli

18.Soru

1-Ekofinalite 2-Sinerji 3-Sistem 4-Entropi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genel sistem yaklaşımında göz ardı edilmemesi gereken unsurlardandır?


1-3
1-2-3
1-4
1-2-4
1-3-4

19.Soru

İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği ve hasılatın yer aldığı finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Nakit akım tablosu
Gelir tablosu
Bilanço
Öz kaynaklarda değişim tablosu
Genel amaçlı finansal tablo

20.Soru

İşletmenin genel çevresi temel olarak beş bileşenden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bileşenlerden biri değildir?


Siyasal -yasal çevre
Ekonomik çevre
Ulusal çevre
Sosyokültürel çevre
Teknolojik çevre