Genel İşletme Final 35. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

.......................son kullanım amacıyla ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan kişidir. .......................belirli mağaza ya da işletmeden alışveriş yapan kişidir. Sırasıyla, boşluğa gelecek kavramlar aşağıdaki şeklerden hangisinde verilmiştir?


Müşteri/Tüketici
Pazar/Tedarikçi
Tüketici/Müşteri
Pazar/Tüketici
Alıcı/Satıcı

2.Soru

İşletme itibarı ile ilgili olan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama
Üretim
İnsan Kaynakları
Finansman
Halkla İlişkiler

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yönetiminde daha çok kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlardan biri değildir?


Etik kodlar
Risk analizi ve yönetimi
Etik eğitimi
Paydaşlara danışma
Vizyon bildirgesi

4.Soru

Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Rotasyon 
Oryantasyon
Eşgüdümleme
Denetleme
Yenileme eğitimi

5.Soru

Kaynakların insan ihtiyaç ve isteklerine uygun ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal ve teknik işlemlere ne ad verilir?


Üretim
Ürün
Pazarlama
Halkla ilişkiler
Yarı mamul

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerin sınıflandırılmasında kullanılan sınıflandırma ölçütleri arasında yer alır?


Yatırım ürünleri
Aranmayan ürünler
Kolayda ürünler
Tüketim ürünleri
Beğenmeli ürünler

7.Soru

İşletmeler finansal durumlarını özellikle dış bilgi kullanıcıları için yılda en az kaç kez raporlamak zorundadır?


Bir

İki

Üç

Dört

Beş


8.Soru

İşe alım sürecinde seçim kriteri aşağıdakilerden hangisidir?


İşin tanımı=işin gerekleri
Adayın nitelikleri=işin gerekleri
İşin analizi=adayın yetkinliği
İş tanımı=iş analizi
Adayın niteliği=işe alma

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında yer alır?


Kariyer planlama
Üretim planlama
Yönetim geliştirme
Örgütsel amaçları belirleme
Finansal planlama

10.Soru

İnsan kaynakları yönetim sürecinde “personel bulma” işinden sonra aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gelir?


Seçim
İşten çıkarma
Eğitim
Kariyer yönetimi
Ücret yönetimi

11.Soru

İşletmelerde temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer tüm kademelerin belli bir siyasal görüşe bağlılığa ya da aile mensuplarına dayalı olarak değil uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından yapılmasına ne ad verilir?


Siyasal Yönetim
Ailesel Yönetim
Profesyonel Yönetim
Hiyerarşik Yönetim
Liyakat Sistemli Yönetim

12.Soru

Üretim işlemlerinin makineler tarafından yapıldığı, insanların makinelerin çalıştırılması ve üretimin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumlu olduğu üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


İmalathane 

El işçiliği

Üretim teknolojisi

Ev işçiliği

Fabrikasyon


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçlarından biridir?


Yarışmalar
Kuponlar
Tüketicilere örnek ürün dağıtımı
Reklam
Bayi toplantıları

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme amaçları ile ilgili olmaması gereken bir özelliktir?


Son derece detaylı olma

Belirli bir zaman dilimi için belirlenmiş olma

Paylaşılabilir olma

Ölçülebilir olma

Gerçekçi olma


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel yönetiminin çalışanlara bakış açısını ifade eder?


Çalışanlar bir maliyet unsurudur.

Çalışanlar rekabet avantajı sağlar.

Çalışanlar işletmenin paydaşlarıdır.

Çalışanların davranış biçimleri işletme performansını etkiler.

İşletme çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmelidir.


16.Soru

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren ve mevcut insan kaynağından en üst düzeyde faydalanmayı sağlayacak ve onların verimliliğini en üst düzeye taşıyacak faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Kavram pek çok farklı şekilde tanımlanabilmekle birlikte pek çok tanımda yer alan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturması
Mevcut insan kaynağından en üst düzeyde faydalanmayı sağlayacak ve onların verimliliğini en üst düzeye taşıyacak faaliyetler bütünü olması
Planlama ve örgütleme faaliyetlerini içermesi
Yönetme ve denetleme faaliyetlerini içermesi
Planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içermesi

17.Soru

Nakit Girişi ve çıkışına yol açan faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Peşin satışlar
Alacakların tahsili
Maaş ve ödemeler
Öz sermaye ile ilgili düzenlemeler
Peşin alışlar

18.Soru

İşletmelerin adil ücret sistemi oluşturabilmesi için işletme de yapılan işlerin birbirine göre değerini belirlemek için yaptığı çalışmaya ne isim verilmektedir?


İş değerlemesi
Kariyer Yönetimi
Ücret Değerlemesi
İşletme Oryantasyonu
Planlama

19.Soru

Bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulması, hangi yönetim türünü ifade eder?


Etkili yönetim

Profesyonel yönetim

Ailesel yönetim

Siyasal yönetim

Verimli yönetim


20.Soru

’İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, bireylerin alternatifler arasından elde etme arzusu gösterdikleri şeylere denir.’’ İfadesi ile aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?


Tatmin
Açlık
İstek
Tüketim
İhtiyaç