Genel İşletme Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ait olma ve sevgi ihtiyacıII. Güvenlik ihtiyacıIII. Fizyolojik ihtiyaçlarIV. Kendini gerçekleştirme ihtiyacıV. Saygı ihtiyacıMaslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre yukarıdaki ihtiyaçların tabandan itibaren doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


I, II, III, IV, V
III, II, , I, IV, V
I, III, II, IV, V
III, II, , I, V, IV
I, III, II, V, IV

2.Soru

Diğer Yönetim fonksiyonlarına  yönetim ile ilgili destek  danışmanlık hizmeti sağlayan  yetkiye ne ad verilir? 


Kurmay yetki
İçsel yetki
Fonksiyonel yetki
Komuta yetkisi
Tam yetki 

3.Soru

Üretim yapmak için takip edilecek yöntemler gereği olarak, teçhizatların organize edilip sıralanmasına dayanan üretim tipi aşağıdakilerin hangisidir?


Proje tipi üretim

Seri üretim

Akıcı üretim

Sipariş üretim

Sürekli üretim


4.Soru

Diğer yönetim fonksiyonlarına yönetimle ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri sağlayan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?


Fonksiyonel yetki
Komuta yetkisi
Profesyonel yetki
Kurmay yetki
Görev yetkisi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçları arasında yer alır?


Kuponlar
Yarışmalar
Satış toplantıları
Satış hediyeleri
Örnek ürün dağıtımları

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?


Pazarda yer edinme

Tanınmak ve marka olmak

Uzmanlık

Bürokrasi

Uluslararası bağlantılar


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisi üretim sistemi elemanlarından değildir?


Girdi

İşlem

Hazırlık

Çıktı

Geri Bildirim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yöneticilerin yapması beklenen bir iş değildir?


Çalışanlarının işlerini koordine etmek

Yapılan işleri kontrol etmek ve denetlemek

İşletmede kişiler arası iletişimin kalitesini artırıcı faaliyet düzenlenmesini sağlamak 

Performansından memnun kalmadığı çalışanı işletme genel kuruluna şikayet etmek 

İşletme stratejisinin oluşumuna ve gerçekleştirilmesine katkı vermek


9.Soru

Yasal olarak çalışanın sigorta gibi sosyal haklarının ödenmesi ile eğitim masrafları gibi isteğe bağlı ödemeleri kapsayan ödeme tipi aşağıdakilerin hangisidir?


Doğrudan ödeme

Dolaylı ödeme

Karşılıksız ödeme

Karşılıklı ödeme

Tekrar ödeme


10.Soru

Aşağıdakilerden taraflardan hangisi işletmenin istihdam sağlama gücünün devam edip edemeyeceğini ve çalışmalarının karşılığını alıp alamayacaklarını değerlendirmek amacıyla muhasebe bilgisine ihtiyaç duyar?


Rakipler
İşletme çalışanları
İşletmeye borç verenler
Müşteriler
Devlet ve kamu kurumları

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olması gereken kişilerarası rollerden biridir?


Monitör rolü

Bilgi yayma rolü

Girişimci rolü

Temsil rolü

Arabulucu rolü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları bölümü oluşturulmasında temel (öncelikli) alınacak kriterdir?


İşletmenin büyüklüğü
Çalışan sayısı
İnsan kaynakları faaliyetlerinin sayı ve niteliği
Örgütsel kademe ve yönetici sayısı
Makine sayısı ve yerleşimi

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin temel elamanlarındandır? I- Geri dönüşüm II- Çıktı III- Girdi IV- Toplam Kalite V- Finans


Yanlız IV
II ve III
Hiçbirisi
II, III, V
I, IV

14.Soru

Pazara çıkabilen ticari yeniliğe ne ad verilir?


Sinerji

Pazarlama karması

İnovasyon

Motivasyon

Enformasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme çevresinin temel seviyelerini doğru sıralamıştır?


İç çevre-Sektörel çevre- Genel çevre-Küresel çevre

İç çevre- Genel çevre-Sektörel çevre-Küresel çevre

İç çevre-Küresel çevre- Genel çevre Sektörel çevre

Sektörel çevre-İç Çevre-Genel çevre-Küresel çevre

Genel çevre-İç çevre-Sektörel çevre- küresel çevre


16.Soru

Üretim yönetiminin son derece basit olduğu, sipariş temeline dayalı işleyen, kullanılan araç ve gereçlerin sayısının az olduğu üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


İmalathane

El işçiliği

Üretim teknolojisi

Ev işçiliği

Fabrikasyon


17.Soru

İşletmenin borçlarının hem faizini hem de anaparasını zamanında ödeme gücü olup olmadığını anlamak amacıyla bir işletmenin muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan taraf aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmeye borç verenler
Müşteriler
Tedarikçiler
Rakipler
Yönetici dışında işletmede çalışanlar

18.Soru

Artvin'deki, Kafkasör Yaylası'nda bulunan Cerattepe Bölgesi'nde bakır madeni çıkarılmasına verilen tepkiler neyin sonucudur?


Artvin halkının daha çok istihdam olanaklarının yaratılmasını istemesi
Artvin’in doğal çevresinin zarar görme endişesi
Kurulması istenilen işletmenin yasal zorunluluklarını yerine getirmemesi
İşletmenin teknolojik alt yapısının yetersiz olması
Yabancı bir işletmenin bölgede faaliyet göstermesini, bölge halkının istememesi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim yöntemine göre yapılan sınıflandırmadaki üretim biçimlerinden biri değildir?


Seri Üretim
Primer Üretim
Analitik ve Sentetik Üretim
Fabrikasyon Üretimi
Montaj Üretimi

20.Soru

Bir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında, matematiksel ilişkiler kurularak bulunan oranlarla, yapılan incelemeye verilen isim nedir?


Trend Analizi
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Yüzde Yöntemi ile Analiz
Faaliyet Oranları
Oran Analizi