Genel İşletme Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneltme (yürütme) fonksiyonun etkin olabilmesi için astlara ne yapmaları gerektiğini bildiren emirlerin özelliklerinden biri değildir?


Emir, yerine getirilebilir ve makul olmalı, astın gücünü, yeteneğini ve tecrübesini aşmamalıdır.

Emir, asta sunulan fiziki olanaklarla uyumlu ve tanınan süre içinde gerçekleştirilebilecek nitelikte olmalıdır.

Bazı konuların açıklanması emirden sonraki süreçte de yapılabilir.

Verilen emrin ast tarafından doğru anlaşıldığından emin olunmalıdır.

Emir tam olmalı, işin yapılması ile ilgili eksik bir nokta bırakılmamalıdır.


2.Soru

İşletme yönetiminin aldığı kararlara göre gerçekleşen işletme faaliyetleri, işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişmeler yaratır. Bu değişmelerin izlenmesi, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve ekonomik faaliyetlerinin belirlenmesi görevini işletmelerde hangi departman üstlenmiştir?


İnsan Kaynakları
Araştırma Geliştirme
Muhasebe
Yönetim Organizasyon
Kalite Güvence

3.Soru

“A” İşletmesi küçük bir işletmedir ve işletmenin büyük ortağı Bay A finansman faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Bay A için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bay A işletme dışı bilgi kullanıcısıdır.
Bay A sadece finansal muhasebe tarafından sağlanan bilgilere erişebilir.
Bay A işletme içi bilgi kullanıcısıdır.
Bay A’nın işletme ile ilgisi dolaylıdır.
Bay A işletmenin sadece karlılığı ile ilgilenebilir.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarındandır?


Uluslararası bağlantılar

Pazarda yer edinme

Tanınmak ve marka olmak

Koordinasyon sorunu

Ar-ge farkı


5.Soru

İşletmenin kuruluş fikrinin benimsenmesi sonucunda başlatılan ve kuruluşuna kadar süren tüm çabaların, başlangıç ve bitiş noktalarının gösterildiği bir kuruluş planlamasına ne ad verilir?


Ön araştırma

Fizibilite çalışması

Teknik araştırma

Örgütsel araştırma

Yatırım projesi


6.Soru

İşletmenin durumu, planları, politikaları, faaliyetleri gibi konularda işletme dışındakilere bilgi verilmesini içeren yönetici rolü aşağıdakilerin hangisidir?


Temsil rolü

Lider rolü

Birleştirici rolü

Sözcü rolü

Bilgi yayma rolü


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe alma seçim sürecinde en önemli ölçüdür?


Adayın nitelikleri=İşin gerekleri

İşin gerekleri=İşe alma

İşin gerekleri=Aday seçimi

İşe alma=Personel bulma

İşin gerekleri=İşin tanımı


8.Soru

Belirli bir işletme , meslek gurubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan, üyelerden beklenen ve istenen davranış biçimlerini açıklayan bildirgelere ne denir?


Kararname
Etik kod
Tüzük
İhbar
İhtar

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kontrolü (denetimi) oluşturan süreçlerden birisi değildir?


Standartların belirlenmesi

Fiili performansın ölçülmesi

Fiili performansın standartlarla karşılaştırılması

Gerekliyse düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Faaliyetlerin tekrar planlanması


10.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden biri değildir?


Verimlilik
Etkinlik
Kapasite
Esneklik
Güvenirlilik

11.Soru

Aşağıdaki bölümlendirme türlerin hangisinde aynı uzmanlık alanındaki çalışanlar ve benzer iş ve görevler gruplandırılarak; ortak beceri, deneyim ve benzer işlere göre oluşturulan bölümler kurulmaktadır?


Fonksiyonlara göre bölümlendirme

Ürün temeline göre bölümlendirme

Coğrafi temele göre bölümlendirme

Müşteri temeline göre bölümlendirme

Süreç temeline göre bölümlendirme


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde oran analizi yöntemi açıklanmaktadır?


İşletmenin sekiz-on yıllık uzun dönemler itibarıyla finansal durumuna, faaliyet sonuçlarına ilişkin gelişme eğilimini görebilmek için yapılan analizler
İşletme ile ilgisi olan kredi kurumları, yatırımcılar, satıcılar, finansal analistler vb. gibi üçüncü şahısların işletmenin yayımlamış olduğu finansal tabloları kullanarak yaptıkları analizler
Bir işletmenin birden fazla döneme ait finansal tablolarının birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş oldukları değişmelerin incelenerek değerlendirilmesi.
Finansal tablolarda yer alan her kalemin, aynı tabloda yer alan belirli bir kaleme veya toplama oranlanması ve bulunan yüzdelere göre ifade edilmesi.
Bir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurularak bulunan oranlarla yapılan finansal analizler

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi müdürüne bağlı değildir?


İşe alma yöneticisi

Ücret ve sosyal yardımlar yöneticisi

Eğitim yöneticisi

Endüstriyel ilişkiler yöneticisi

Mali işler yöneticisi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik mal değildir?


Süt

Su

Otomobil

Telefon

Ekmek


15.Soru

Bir ürünün özel bir sipariş ya da pazardaki talebi karşılamak amacıyla, belirli bir süre üretilmesine ne ad verilir?


Seri üretim
Tek üretim
Fabrikasyon
Montaj üretimi
Sentetik üretim

16.Soru

Aşağıdaki etik karar alma yaklaşımlarından hangisinde karar alıcı, alacağı kararın çoğunluk üzerinde yaratacağı etkiden hareket eder?


Adalet

Faydacılık

Bütünleştirici kuram

Haklar

Sosyal sözleşme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel çerçevesi içinde yer almaktadır?


Politik çevre
Mikro çevre
Sanayi çevresi
Eğitim çevresi
Doğal çevre

18.Soru

Personel seçiminde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


Sınavlar
Testler
Mülakatlar
Kişilik testleri
Hepsi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci aşamaları arasında yer alır?


Görev ve faaliyetlerin belirlenmesi

Takım ruhunun oluşturulması

Danışmalı yürütme düzeninin kurulması

Örgütsel amaçların belirlenmesi

Fiili performansın ölçülmesi


20.Soru

Karar vericiden beklenen, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesidir

Yukarıdaki beklentiyi öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacılık yaklaşımı

Açık sistem

Haklar yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Vekalet kuramı yaklaşımı