Genel Muhasebe 1 Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir yatırımın nakit benzeri yatırım olarak adlandırılabilmesi hangi vadede olmasına bağlıdır?


Vadesi Üç Ay Veya Daha Fazla Olan Yatırımlar
Vadesi Yirmi Dört Ay Veya Daha Az Olan Yatırımlar
Vadesi On İki Ay Veya Daha Az Olan Yatırımlar
Vadesi Üç Ay Veya Daha Az Olan Yatırımlar
Vadesi Altı Ay Veya Daha Fazla Olan Yatırımlar

2.Soru

I. İhtiyaca uygunluk
II. Karşılaştırılabilirlik
III. Doğrulanabilirlik
IV. Zamanında sunum
V. Anlaşılabilirlik
Yukarıdakilerden hangileri finansal tabloların destekleyici niteliksel özelliklerindendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

II, III, IV ve V

III, IV ve V


3.Soru

Nakit ve nakde eşdeğer varlık olmanın koşulu aşağıdakilerden hangisidir?


Vadeli ve vadesiz yatırımlar

Vadesi bir ay olan yatırımlar

Vadesi üç ay veya daha az olan yatırımlar

Vadesi altı ay veya daha az olan yatırımlar

Vadesi on iki aydan daha az olan yatırımlar


4.Soru

I. Dönen Varlıklar
II. Duran Varlıklar
III. Öz Kaynaklar
IV. Maliyet Hesapları
V. Nazım Hesaplar
Yukarıdakilerden hangileri 1 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen hesap çerçevesinde yer alan hesap sınıfları içindedir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


5.Soru

Temel muhasebe eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?


Varlıklar = Kaynaklar
Duran varlık = Dönen varlıklar
Giderler = Gelirler
Maliyet = Hasılat
Kaynaklar = Gelirler - Giderler

6.Soru

İşletmenin finansal durum tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Dönem giderleri
Varlıklar
Borçlar
Alacaklar
Özkaynaklar

7.Soru

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu yasal defterlerden aynı defteri ertesi yıl da kullanmak isteyen işletmeler defterlerin tasdik işlemini hangi tarihlerde notere yaptırmak zorundadır?


Kullanacağı Yılın Ocak Ayı İçinde
Kullanacağı Yılın İlk 3 Ayı İçinde
Kullanacağı Yılın Son 3 Ayı İçinde
Kullanacağı Yıldan Önceki Son 3 Ay İçinde
Kullanacağı Yıldan Önceki Son Aralık Ayı İçinde

8.Soru

İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço

Gelir Tablosu

Fon Akım Tablosu

Kar Zarar Tablosu

Nakit Akış Tablosu


9.Soru

Türkiye’de 1994’ten itibaren uygulanmakta olan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri – “Tekdüzen Muhasebe Sistemi (THP)” kapsamında yapılan düzenlemede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Muhasebe standartları
Muhasebenin temel kavramları
Muhasebe politikalarının açıklanması
Mali tabloların düzenlenme ilkeleri
Tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı

10.Soru

Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayımların temel amacı nedir?


Finansal tabloların karşılaştırılabilir olmasını sağlamak

İşletmenin sürekliliğini sağlamak

İşletmelerde mahsuplaştırmayı sağlamak

İşletmelerde raporlamayı sağlamak

İşletmelerdeki faaliyetlerin sınıflandırılmasını sağlamak


11.Soru

Aşağıdaki mali olayların hangisinde bir aktif hesap borçlandırılırken, diğer bir aktif hesap alacaklıdır?


Bankadan 50.000 lira çekilmiştir.
Kredili olarak 40.000 liralık mal alınmıştır.
Yakıt gideri olarak 5.000 lira kasadan nakit olarak ödenmiştir.
Satıcılara olan borcun 40.000 liralık kısmı kasadan nakit olarak ödenmiştir.
İşletme, nakliye geliri olarak 10.000 lira nakit tahsil etmiştir.

12.Soru

Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço akşamı işletmenin varlık ve kaynaklarının doğru olarak belirlenmesi için yapılan işlemlere muhasebe literatüründe ne ad verilmektedir?


Envanter
Mali Rapor
Stok
Bilanço
Gelir Tablosu

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin İkincil İşlevlerindendir?


Kaydetmek
Özetleme ve Raporlama
Yorumlama
Sınıflandırma
Belgelendirme

14.Soru

Hesap planında, hesapların kodları ve hesapların tanımlanması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri doğrudur? I- Hesap planında yer alan hesaplar, üç basamaklı bir hesap kodu ile birlikte kullanılmaktadır. II- Hesap kodunda ilk rakam, hesabın adını kodlamak için kullanılmaktadır. III- İşletme; kasasındaki, bankasındaki para ile cari dönemde veya on iki aydan daha kısa sürede paraya çevrilebilecek varlıklarla ilgili kayıtlar, Dönen Varlıklar sınıfında yer alan hesaplara yapılır.


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

15.Soru

I. Bir varlık hesabında artış, bir varlık hesabında azalış olmuştur.
II. Kasa hesabı varlık hesabıdır artış borcuna kayıtlanmıştır.
III. Bankalar hesabı varlık hesabıdır azalış alacağına kayıtlanmıştır.
IV. Kasa hesabı bir varlık hesabıdır ve hesap
50.000 Türk Lirası borçlandırılmıştır.
V. Kasada nakit mevcudu 50.000 Türk Lirası azalmıştır.
Bankadan 50.000 Türk Lirası nakit çekilmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II III, IV ve V


16.Soru

İşletmenin elindeki vadeli müşteri çeklerinin alacak senetlerine aktarılması işlemi hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?


Dönemsellik
Parayla Ölçülme
Önemlilik
Özün Önceliği
İşletmenin Sürekliliği

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren ihtiyaç duyduğu finansmanın muhasebe dilindeki ifadesidir?


Varlık
Bilanço
Kâr
Gider
Kaynak

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme sahip ya da ortaklarının varlıklar üzerindeki haklarının artışını ifade eden kavramdır?


Gelir
Gider
Sermaye
Kâr
Zarar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkelerinden biridir?


İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek
varlıkları, dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.

Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi
yapılmaz. 

Maddi olan ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.

Öz kaynakların  net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları
ile dönem zararı, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.

İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir.


20.Soru

Muhasebe bilgi sisteminden işletmenin mevcut durumunu ve faaliyet sonuçlarını değerlendirmek, geleceğine dair planlama yapmak, işletme ile ilgili sürekli karar almak amacıyla en geniş şekilde yararlanan bilgi kullanıcı grubu, aşağıdakilerden hangisidir?


Yöneticiler
Ortaklar
Satıcılar
Alıcılar
Devlet