Genel Muhasebe 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemizde aşağıdaki tarihlerden hangisi itibariyle işletmeler için “Tek Düzen Hesap Planı” kullanılma zorunluluğu getirilmiştir?


01-01-94
01-01-93
01-01-92
01-01-97
01-01-95

2.Soru

İlk kez yazılı muhasebe kurallarını geliştiren ve muhasebenin başlangıcı olarak tanımlanmasını sağlayan kimdir? 


Antonio Tagliente

Luca Paciolo

Domenico Manzoni 

Alman Profesörü Sachsenber

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri ifade etmektedir?


Maliyet
Gelirler
Kaynaklar
Bilanço
Varlıklar

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi varlıklara ilişkin bilanço ilkeleri içerisinde yer alır?


İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları

İşletme sahipleri ve ortaklarının işletme varlık üzerindeki hakları

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek varlıkları

İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmemiş sermayesi ile çeşitli adlar altında işletmede bırakılan karları

Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve öz sermayeye ilişkin ilkeler


5.Soru

Her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması, hangi temel kavramın bir gereğidir?


Tam açıklama

İşletmenin sürekliliği

Önemlilik

Dönemsellik

Kişilik


6.Soru

I. Sıra no II. Borç ve alacak kalanı III. Madde çizgisi IV. Hesap adı V. Borç ve alacak tutarı Yukarıdaki bilgilerden hangileri mizan çizelgesinde yer alır?


Yalnız I
I ve III
I ve II
I, II ve III
I, II, IV, V

7.Soru

Bayan A ve Bay B, Üniversite caddesinde bir çay evi açmışlar ve müşteri çekebilmek için çay fiyatını rakiplerinden düşük tutmaya karar vermişlerdir. Ancak kâr edebilmek için de çay fiyatının çayın maloluş fiyatından yüksek olması gerektiğini düşünmektedirler. Bu durumda çayın maloluş fiyatını takip edebilmek için hangi muhasebe sistemine gereksinimleri vardır?


Maliyet muhasebesi
Genel muhasebe
Finansal Muhasebe
Yönetim muhasebesi
Muhasebe denetimi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap kavramının tanımıdır?


Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir.
Düzenlendiği tarihte, işletmelerin varlıklarını, yükümlülüklerini, faaliyet dönemi sonu itibariyle kar veya zararı gibi işletmenin mali durumunu gösteren çizelgedir.
İşletmenin sahip olduğu kaynakların nakde dönüşme hızları ve süresine göre kısa ve uzun olarak ayrılmasını ifade eden çizelgedir.
Raporlama dönemimde ortaya çıkan ve işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri itibariyle sınıflandırılarak sunulan nakit alımlarını içeren çizelgedir.
Bir işletmenin performansı hakkında bilgi veren temel çizelgedir.

9.Soru

Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımların matematiksel doğruluğunu test etmek için muhasebe süreci içerisinde hangi işlem yapılmaktadır?


Açılış Kayıtları Tutulur
Dönem İçi Mali İşlemlerin Kayıtları Yapılır
Geçici Mizanlar Düzenlenir
Muhasebe Fişleri Düzenlenir
Envanter ve Envanter Kayıtları Yapılır

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda sunulan bilgilerin gerçeğe uygun şekilde sunulabilmesi için sunulan bilgilerin sahip olması gereken özelliklerden biridir?


Kesin
Vurgulu
Ağırlıklandırılmış
Yönlendirici
Tam

11.Soru

5786 sayılı Meslek Yasası’na göre Yeminli Mali Müşavir olabilmek için en az kaç yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak gerekir?


1
3
5
10
15

12.Soru

1. İşletmenin döner sermayesinde 1000 TL artış olmuştur.2. İşletmenin mallarında 10000 TL azalış olmuştur.3. İşletmenin kasasında 11000 TL artış olmuştur.İşletmenin 10000 TL değerindeki malını 11000 TL’ye satması ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangi yorumlar yapılabilir?


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 3
1, 2 ve 3

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet, gelir ve gider hesaplarının özelliklerinden birisi değildir?


Maliyet, gider ve zarar hesaplarında dönem içi ilk hareket her zaman alacak tarafına kaydedilir.

Maliyet, gider ve zarar hesaplarında dönem içinde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun düzeltilmesi amacı ile alacak tarafına kayıt yapılır.

Hasılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içi ilk hareket her zaman alacak tarafına kaydedilir.

Hasılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içinde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun düzeltilmesi amacı ile borç tarafına kayıt yapılabilir.

Kapsamlı gelir tablosundaki hasılat, gelir ve kâr hesapları kuralına uygun bir şekilde dönem kârı veya zararını oluşturmak üzere ilgili hesaba devredilerek kapatılır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz?


Sınıflandırma
Belge Toplama
Kayıt etme
Analiz etme
Özetleme

15.Soru

Hesaplarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Kullanılan hesaplar, borç ve alacak taraf olarak tek taraflı çalışır.
Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına iki kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.
Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması, alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir.
Borç ve alacak tutarları birbirine eşit olduğu durumda muhasebe dilinde hesap açık ifadesi kullanılır.
Alacak taraf toplamının borç tarafı toplamından büyük olması durumunda aradaki fark, alacak kalanı şeklinde ifade edilir.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden, "temel özellikler " sınıfına girer?


Karşılaştırılabilirlik
Doğrulanabilirlik
Zamanında sunum
Gerçeğe uygun sunum
Anlaşılabilirlik

17.Soru

Maddi duran varlıklar ve hesap kodlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


250. Arazi ve Arsalar
251. Binalar
253. Tesis, Makine ve Cihazlar
254. Taşıtlar
255. Demirbaşlar

18.Soru

Vergi Usul Kanunu’na göre defterlerin tasdik işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Vergi Usul Kanunu, yevmiye ve envanter defteri için tasdik zorunluluğunu getirmiştir.

Öteden beri işine devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defterleri içinde bulundukları yılın aralık ayı içinde tasdik ettirmek zorundadır.

Yeniden işe başlayanlar, işe başlama tarihinden önce tasdik ettirmek zorundadır.

Aynı defteri ertesi yıl da kullanmak isteyenler, bulundukları yılın aralık ayı içinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadır.

Defterlerin dolması hâlinde veya diğer nedenlerle bir yıl içinde defter kullanmak zorunda kalanlar, kullanmadan önce tasdik ettirmek zorundadır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2011' de kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun amaçlarından birisi değildir?


Vergi yasalarının uluslararası vergi mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapmak

Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayınlamak

Bağımsız denetimde uygulama birliğini sağlamak

Denetim standartlarını belirlemek

Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinde kullanılacak varlıklardan birisidir?


Demirbaşlar

İşletme kasasındaki paralar

Ticari mallar

İşletmenin bankalardaki parası

Mamuller