Genel Muhasebe 1 Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmelerin bir dönemde elde ettiği toplam gelirin toplam giderden büyük olmasını ifade eder?


Dönem zararı

Borçlar

Dönem kârı

Öz kaynaklar

Varlıklar


2.Soru

Kesin mizanda hangi hesaplar kalan verir?


Sadece bilanço hesapları
Sadece sonuç hesapları
Sonuç hesapları ve maliyet hesapları
Sadece maliyet hesapları
Bilanço hesapları ve maliyet hesapları

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Duran Varlıklar’ın özelliklerinden biri değildir?


İşletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla satın alınır.
Bir yıl içinde paraya çevrilmesi düşünülmez.
Bir yıldan daha uzun ömre sahip varlıklardır.
Bir yıldan daha uzun ömre sahip ve sermaye piyasasından sağlanan borçlardır.
Bir faaliyet döneminde tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardır.

4.Soru

İşletmenin nakit mevcudu ve bir dönemdeki nakit değişikliklerine ilişkin bilgi sağlayan mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Nakit akış tablosu
Gelir gider tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu
Finansal durum tablosu
Satışların maliyeti tablosu

5.Soru

I – Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışların izlendiği hesaptır. II – Açılış için ilgili hesabın alacak tarafında kayıt yapılır. III – Artışlar için ilgili hesabın alacak tarafında kayıt yapılır. Kaynak hesapları için yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
I-III
I-II-III

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap planının amaçlarından değildir?


Anlamlılık
Tekdüzelik
Karşılaştırılabilirlik
Değiştirilebilirlik
Denetlenebilirlik

7.Soru

Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?


Finansal tablo

Hesap

Büyük defter

Rapor

Nakit akış tablosu


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük defterin özelliklerinden birisi değildir?


Büyük defterin sayfa numaraları sıra olarak değil karşılıklı olarak devam eder.

Karşılıklı sayfaların sol tarafına borç, sağ tarafına alacak kısmı denir.

Maddeler şeklinde yevmiye defterine yapılan kayıtlar, yevmiye defterinden hesap şeklindeki büyük defterin borç ve alacak sütunlarına aktarılır.

Büyük defterde meydana gelen yanlışlıklar, yanlış rakam okunmayacak şekilde çizilir ve uygun yere doğru rakam yazılır.

Dönem sonunda herbir hesabın borç ve alacak toplamları alınır.


9.Soru

İşletmelerin varlıklarında meydana gelen artış ve azalışların izlendiği hesaplara ne ad verilir?


Aktif hesaplar
Pasif hesaplar
Gelir ve gider hesapları
Maliyet hesapları
Nazım hesaplar

10.Soru

Yasal defterlere yapılan kayıtlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Defter ve kayıtlar Türkçe tutulur.

Defterler tükenmez kalemle yazılır.

Defterlerde usulen yazılmaya ayrılmış olan satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz, satır aralarına yazılamaz.

Defterlerin sayfaları ciltten koparılamaz, yırtılamaz.

Yevmiye defterinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defterlerde yapılan yanlışlar, yanlış yazılan yazı ve rakamın üzeri çizilerek, üst yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusunun yazılması yolu ile düzeltilir.


11.Soru

Finansal tabloların niteliksel özellikleri temel ve destekleyici özellikler şeklinde ikiye ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi temel özelliklerden biridir?


Karşılaştırılabilirlik
Doğrulanabilirlik
Zamanında sunum
Anlaşılabilirlik
İhtiyaca uygunluk

12.Soru

I – Varlıklar, II – Borçlar, III – Gelir ve giderler, IV – Fon akışları. Finansal durum ve finansal performans tabloları, karar alıcılarına yukarıdaki hangi unsurlar ile ilgili bilgi sağlamaktadır?


I-II
II-III
III-IV
I-II-III
I-II-III-IV

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kendi ihtiyaçlarından doğan belgelerden birisidir?


Fatura

Tahsilat ve tediye makbuzları

Sevk irsaliyesi

Taşıma belgeleri

Adisyonlar, senetler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal durum tablosunu (bilanço) oluşturan hesap gruplarından birisi değildir?


Maddi duran varlıklar

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Maddi olmayan duran varlıklar

Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar

Öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların temel niteliksel özelliklerinden birisidir?


Doğrulanabilirlik
Zamanında sunum
İhtiyaca uygunluk
Anlaşılabilirlik
Karşılaştırılabilirlik

16.Soru

Muhasebenin temel kavramlarından hangisi, muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder?


Özün önceliği

Tutarlılık

Önemlilik

İşletmenin sürekliliği

Tam açıklama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yönetim muhasebesi bilgilerinin özelliklerindendir?


Özetlemek ve raporlamak
Maliyet hesaplamak
Maliyet bilgisini raporlamak
Yasal gerekliliklere göre düzenleme yapmak
Geleceğe göre planlama yapmak

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kullanıcılarının, işetmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğini ve bunları kullanma ihtiyaçlarını; işletme, finansman ve yatırım faaliyetlerine görebilecekleri finansal tablodur?


Kapsamlı gelir tablosu

Fon akım tablosu

Öz kaynaklar değişim tablosu

Finansal durum tablosu

Nakit akış tablosu


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirket ortaklarının varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?


Varlık
Muhasebe
Borç
Sermaye
Nakit

20.Soru

İşletmenin belirli bir dönemdeki para giriş çıkışlarını ve dönem sonundaki para durumunu gösteren finansal tabloya ne ad verilir?


Nakit akış tablosu
İşletme sermayesi tablosu
Finansal durum tablosu
Kapsamlı gelir tablosu
Maliyet tablosu