Genel Muhasebe 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Üretim işletmelerinde üretilen ürünlerin ve hizmet işletmelerinde sunulan hizmetlerin maliyetinin kayda alınması hangi hesap türü ile gerçekleştirilmektedir?


Bilanço hesapları
Maliyet hesapları
Alacak hesapları
Borç hesapları
Gelir tablosu hesapları

2.Soru

I. Ara mizanlar II. Genel geçici mizan III. Kesin mizan IV. Dönem içi mali işlemlerin kayıtları Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarındandır?


II, III ve IV
I, III ve IV
I ve III
I, II, III ve IV
II ve III

3.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kasa Hesabına borç kaydı yapılmasını gerektirir?


Müşteriden senet tahsil edilmesi
Peşin malzeme satın alınması
Kredili mal satışı
Bankaya para yatırılması
Hisse senedi alınması

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özelliklerinden birisi değildir?


Dönemsel gelir sağlaması

Kıymetli evrak olması

Nominal değerinin olması

Yalnızca faiz geliri sağlaması

Ortaklık hakkı vermesi


5.Soru

Tek düzen hesap planında, aşağıdaki finansal durumlardan hangisinin gerçekleşmesi halinde Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır?


Önceki döneme ait senetsiz alacakların devredilmesi

Vadeli satışlar/hizmetler karşılığında bono alınması

Senetlerin teminata verilmesi

Senetsiz alacaklar karşılığında bono alınması

Vadeli satışlar/hizmetler karşılığında müşteri tarafından ciro edilmiş senetlerin alınması


6.Soru

Aşağıdaki mali nitelikli işlemlerden hangisinde Kasa hesabı alacaklandırılır? 


Tedarikçiye olan borç ödendiğinde 
Bankadan para çekildiğinde 
Çek tahsilatı yapıldığında 
Senet karşılığında mal satın alındığında 
Senet yenilendiğinde

7.Soru

Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satılması durumunda gerçekleşen iskontolu satış için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?


108 Diğer Hazır Değerler hesabı borçlandırılır.

655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı, ortaya çıkan zarar tutarı kadar borçlandırılır.

110 Hisse Senetleri hesabında açılacak alt hesabın borcuna kaydedilir.

65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar grubunda ilgili gider hesabı borçlandırılır.

645 Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı ortaya çıkan zarar tutarı kadar alacaklandırılır.


8.Soru

İşletmeler ellerindeki nakit fazlasını, altın ve altın dışı değerli madenlerde değerlendirdiklerinde muhasebeleştirme işlemi aşağıdaki hangi hesap ile yapılır?


110 Hisse Senetleri
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
118 Diğer Menkul Kıymetler
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

9.Soru

Aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde artışlar hesabın borcuna, azalışlar hesabın alacağına kaydedilir?


Borç Hesapları
Sermaye Hesapları
Pasif Hesaplar
Gelir Hesapları
Varlık Hesapları

10.Soru

İşletmenin karşılaştığı finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren ve tutulması yasalarca zorunlu olan fiziki veya elektronik deftere ne denir?


Yevmiye defteri

Defteri kebir

İşletme hesabı defteri

Envanter defteri

Cari hesap defteri


11.Soru

Genel olarak normal faaliyet döngüsünde ödenecek borçlar ve yükümlülükler bilançoda hangi grupta yer alır?


Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Özkaynaklar
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynaklar

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin işletmelerin katma değer vergisini muhasebeleştirirken takip ettiği hesaplardan değildir?


191 İndirilecek KDV Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

13.Soru

Vadeli satışlardan kaynaklanan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında hangi hesaplarda takip edilir?


Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Personelden Alacaklar

14.Soru

İşletmelerin, ortaklara dağıttığı kar payı aşağıdakilerden hangisidir?


Tahvil
Bono
Temettü
Senet
Bonus

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ALACAK SENETLERI hesabına borç kaydedilir?


Müşterilerden tahsil edilen senetler
Vadeli satışlar veya sunulan hizmetler karşılığında alınan bonolar
Senetsiz borç karşılığı olarak ciro edilen senetler
Iskonto ettirilen senetler
Teminata verilen senetler

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?


Yatırım fonu katılma belgesi
Hisse senedi
Hazine bonosu
Gelir ortaklığı senedi
Kâr zarar ortaklığı belgesi

17.Soru

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Nakit ve nakit  benzerleri grubunda bir indirim  olarak yer  alır.

Hesap kalan verirse alacak kalanı verir.

Çek keşide ettiğinde hesap alacaklandırılır.

Bu hesapta yer alan çekler ibraz vadelidir.

Aktif karakterli bir hesaptır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi muhasebe bilgi kullanıcısıdır?


Devlet
Yatırımcılar
Sendikalar
Yöneticiler
Rakipler

19.Soru

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılmaya hazır para ve para benzeri değerlere ne ad verilir?


Öz kaynağa dayalı finansal araçlar

Hazır değerler

Finansal varlıklar

Finansal borçlar

Türev finansal araçlar


20.Soru

“A” İşletmesi 2 Mayıs tarihinde; 1,40 TL. nominal değerli, yıllık %16 faizli “Z” işletmesine ait tahvillerden satılmaya hazır amaçlı olarak 10.000 adet satın almıştır. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Bankalar Hesabı 14.000 TL. borçlandırılır.

Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 14.000 TL. alacaklandırılır.

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 14.000 TL. borçlandırılır.

Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 14.000 TL. borçlandırılır.

Hisse Senetleri Hesabı 14.000 TL. alacaklandırılır.