Genel Muhasebe 1 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Senetlerin ciro edilerek senet üzerindeki alacak hakkının üçüncü bir kişiye devredilmesi işlemine ne ad verilir?


Senetlerin tahsili

Senetlerin temliki

Senetlerin teminata verilmesi

Senetlerin protesto edilmesi

Senetlerin iskontosu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubunda yer alan hesaplardan biridir?


Yurtiçi Satışlar
Verilen Depozito ve Teminatlar
İndirilecek KDV
Yurtdışı Satışlar
İştiraklerden Alacaklar

3.Soru

Bir işletmede kullanılacak tüm hesapların gruplandırılmış ve kodlanmış listesine ne ad verilir?


Hesap planı
Hesap defteri
Mizan
Envanter listesi
Hesap özeti

4.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi daima borçlu olarak işlem görür?


191 İndirilecek KDV hesabı
391 Hesaplanan KDV hesabı
153 Ticari mallar hesabı
320 Satıcılar hesabı
100 Kasa Hesabı

5.Soru

İşletmelerin günlük ödeme ve tahsilatları için bankalarda açılan hesaba ne ad verilmektedir?


Alacaklar Hesabı
Uzun Vadeli Borçlar Hesabı
Hisse Senedi Hesabı
Mevduat Hesabı
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alınan çekler hesabının özelliklerindendir? 1. Çek, alındığı zaman Alınan Çekler hesabı borçlandırılır. 2. Çek, tahsil için bankaya teslim edildiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır. 3. Çek, yenilendiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır.


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2, 3

7.Soru

Vergi Usul Kanununa göre defterlerin notere tasdik işlemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Öteden beri işine devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defterleri kullanacağı yılın ocak ayı içerisinde yaptırmak zorundadırlar.

Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden önce tasdik işlemini yaptırmalıdır.

Vergi muafiyeti kalkanlar muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içerisinde tasdik işlemini yaptırmak zorundadır.

Defterlerin dolması halinde yıl içerisinde defter kullanmak zorunda olanlar kullanmadan önce tasdik ettirmelidir.

Sınıf değiştirenler sınıf değiştirme tarihinden önce defterlerini tasdik ettirmek zorundadır.


8.Soru

Bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da öz kaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan sözleşmeler ne olarak adlandırılmaktadır?


Piyasa Değeri
Finansal Araç
Borç
Bilanço
Hesap

9.Soru

İşletmenin vadeli bir çek keşide etmesi durumunda vade farkı içeren ve ibraz vadeli olmayan bu çek ancak bir senet veya bono hükmündedir denildiğine göre işletmenin keşide ettiği çek bilançoda nasıl raporlanmalıdır?


Borçlar grubunda
nakit ve nakit benzerleri grubunda bir indirim olarak
diğer hazır değerler grubunda
ödenmemiş sermaye hesabından indirim olarak
alacaklar grubunda

10.Soru

103 VERILEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERI HS. 2.500103 VERILEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERI HS. 2.500
102 BANKALAR HS. 2.500100.05 C Bankası
Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki hangi olay neticesinde yapılmıştır?


Tuna işletmesi, 30.05.20X1 tarihinde C Bankasına tahsil edilmesi için bıraktığı Kıraç işletmesine ait 2.500’lık çekin tahsil edildiğini öğrenmiştir.

30.05.20X1 tarihinde Tuna işletmesi, C Bankasında 0001-42 no.lu vadesiz ticari mevduat hesabı açtırmıştır ve bu hesaba 2.500 tl para yatırmıştır.

30.05.20X1 tarihinde Tuna işletmesi, C Bankasında bulunan hesabı üzerine keşide ettiği (düzenlediği) 2.500’lık çeki, Kıraç işletmesinin tahsil ettiğini bankanın gönderdiği hesap özeti ile bildirmiştir.

Tuna işletmesi, kasasında bulunan ve Kıraç işletmesine ait olan T2.500’lık çeki, 30.05.20X1 tarihinde tahsil edilmek üzere C Bankasına teslim etmiştir.

Tuna işletmesi, daha önce Kıraç işletmesinden 2.500’tl ye kredili olarak satın aldığı D36 malının borcunu ödeyebilmek için kasasında bulunan 2.500’lık çeki
30.05.20X1 tarihinde ciro etmiştir.


11.Soru

Menkul kıymetin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?


Nominal Değer

Kayıtlı Değer

Piyasa Değeri

Alış Değeri

Primli Satış Değeri


12.Soru

“A” İşletmesi daha önce satın almış olduğu 14.000 TL.’lik “Z” işletmesine ait tahvilleri 21 Mayısta 14.900 TL.’ye satmıştır. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Bankalar Hesabı 14.900 TL. alacaklandırılır.

Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 14.000 TL. alacaklandırılır.

Menkul Kıymet Satş Kârları Hesabı 900 TL. borçlandırılır.

Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 14.900 TL. borçlandırılır.

Bankalar Hesabı 14.000 TL. borçlandırılır.


13.Soru

A şirketi 6.900’lik satış yaparak dönemi 860 değerinde mal stoğu ile kapatmıştır. Satılan malların maliyeti 5.300 ve dönemin faaliyet giderleri 1.300 ise işletmenin dönem karı kaçtır?


300

350

400

450

500


14.Soru

Aşağıda Varlık Hesapları’nın işleyişine ilişkin verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


Bütün varlık hesaplarında artışlar borç tarafına kaydedilir.
Bütün varlık hesaplarının ilk kaydı borç tarafına yapılır.
Bütün varlık hesaplarının borç kalanı toplamı, kısa ve uzun vadeli borçların alacak kalanı toplamına eşittir.
Bütün varlık hesaplarında azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
Bütün varlık hesapları ya borç kalanı verir ya da kalan vermez.

15.Soru

İşletmenin diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının
belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık
payları ne  olarak nitelendirilir.


Ortaklık

Bağlı ortaklık

İştirak

Yatırım ortaklığı

Gelir ortaklığı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhas


Tam açıklama
Tutarlılık
Dönemsellik
Önemlilik
Parayla ölçülme

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında, satın alma bedelleri üzerinden satıcılara ödenen ya da ödenecek katma değer vergisinin izlendiği hesaptır?


190 Devreden KDV hesabı
191 İndirilecek KDV hesabı
360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı
391 Hesaplanan KDV hesabı
151 Yarı mamuller üretim hesabı

18.Soru

I. Değeri değişime açık bir sözleşmeye dayalıdır,II. Net bir başlangıç yatırımı gerektirmeyen ya da benzer finansal araçlara oranla daha az bir başlangıç yatırımı gerektirmektedir,III. Vadeye kadar taraflar arasında nakit akışı gerektirmemektedir.Yukarıdakilerden hangileri türev ürünlerin özellikleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II, III

19.Soru

Kamu kesimi kurum ya da kuruluşları tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen bir yıldan kısa vadeli, emre yada hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrağın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Tahvil
Finansman Bonosu
Gelir Ortaklığı Senedi
Hazine Bonosu
Yatırım Fonu Katılma Belgesi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansal varlıkları arasında yer alır?


Ticari borçlar
Hisse senetleri
Borç senetleri
Kredi borçları
Tahvil borçları