Genel Muhasebe 1 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dönem sonu envanter ve düzeltici kayıtlardan sonra düzenlenecek mizan aşağıdakilerden hangisidir?


Kesin mizan
Genel geçici mizan
Aylık Mizan
Envanter mizanı
Düzeltilmiş mizan

2.Soru

Aşağıdaki  Hazır Değerler grubunda yer alan hesaplardan hangisi pasif karakterli bir hesaptır?


Alınan Çekler 

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Kasa

Bankalar

Diğer Hazır Değerler


3.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi daima alacaklı olarak işlem görür?


191 İndirilecek KDV hesabı
391 Hesaplanan KDV hesabı
320 Satıcılar hesabı
321 Borç senetleri hesabı
600 Yurtiçi satışlar hesabı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın hazır değer olarak kabul edilebilmesi için gereken şartlardan değildir?


Bir değişim aracı olma niteliğini taşıması
Kolaylıkla paraya dönüştürülebilmesi
Paraya dönüştürme süresinin bir yılı geçmemesi
İşletmenin hedefleri doğrultusunda cari faaliyetlerin yerine getirilmesinde herhangi bir sınırlamanın bulunmaması
Borçların finanse edilmesinde kullanılmasında herhangi bir sınırlamanın bulunmaması

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyet sonucunda borçlunun alacaklısına olan borcunu belirli bir vade sonunda belirli bir faize katlanarak kayıtsız ve şartsız ödeyeceğini gösteren bir belgedir?


Adi senetler
Poliçe
Bono
Çek
Cüzdandaki Senetler

6.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Diğer Alacaklar hesap grubu içerisinde yer almaz?


Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Ticari Alacaklar

7.Soru

İşletmenin sahibi olduğu yabancı paraların kullanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşletmeler muhasebe kayıtlarını Türk lirasına göre gerçekleştirmek zorundadır.

İşletme kasasına bir finansal işlem sonucunda giren yabancı para T.C. Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk lirasına dönüştürülür.

Yabancı paralar kasaya girdiğinde Türk lirası değeri üzerinden borçlandırılır.

Yabancı paralar kasadan çıktığında Türk lirası değeri üzerinden alacaklandırılır.

İşletmenin sahip olduğu yabancı paraların kullanılması durumunda yapılan ödemeler yabancı paraların ilk alış kuruna göre Türk lirası değeri üzerinden borçlandırılır.


8.Soru

İşletmelerin ticari malların satışında vade farkı alması durumunda hangi hesap alacaklandırılır?


120 Alıcılar Hs.

121 Alacak senetleri Hs.

600 Yurt içi satışlar Hs.

125 Ertelenmiş ticari alacaklar vade farkı Hs.

642 Faiz gelirleri Hs.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?


İştirakler elde edildiklerinde satın alma maliyetleri üzerinden kaydedilir.

Alacağın doğması durumunda iştiraklerden alacaklar hesabı alacaklandırılır.

İştiraklerden alacaklar hesabının kalanı iştiraklerden olan borçların toplamını göstermektedir.

İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda hesaba alacak kaydedilir.

Bilançoda iştiraklerin net defter değeri görülmez.


10.Soru

Alıcılar Hesabının borç kalanı neyi ifade eder?


Müşterilere yapılan miktar ve kasa iskontoları tutarını
Müşterilerden tahsil edilen paraların tutarını
İdari takibe alınan alacaklar tutarını
Şüpheli duruma düşen alacaklar tutarını
Müşterilerden toplam senetsiz alacak tutarını

11.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde ALACAK SENETLERI hesabı alacaklandırılır?


Daha önceki dönemden devreden senetsiz alacaklar
Vadeli satışlar veya sunulan hizmetler karşılığında alınan bonolar
Senetsiz alacaklar karşılığında alınan bonolar
Iskonto ettirilen senetler
Eksik, hatalı vb. nedenler ile yapılan düzeltmeler

12.Soru

I – Bankadan çekilen nakit kredi;II – Ticari mal satın alınması;III – Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması;IV – Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması;Muhasebe tarafından izlenmesi gereken olaylar yukarıdaki seçeneklerden hangilerinde verilmiştir?


I – II
I – III
III – IV
I – II – III
I – II – III – IV

13.Soru

Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli kişiler arasında bir varlığın el
değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkan tutara ne ad verilir?


Türev Ürün

Öz kaynağa Dayalı Finansal Araç

 Satılmaya Hazır Amaçlı Menkul Değer

Gerçeğe Uygun Değer

Vadeye Kadar Elde Tutma Amaçlı Menkul Kıymetler


14.Soru

İşletme, maliyeti ₺10.000 olan malı peşin olarak ₺5.000'ye satmıştır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde yer alan mali olaydaki değişikliklerden hangisi doğrudur?


Ticari mallarında ₺5.000 kısım azalmıştır.
Ticari mallar hesabı ₺10.000 borçlandırılmıştır.
Satışlar hesabının borç tarafına ₺10.000 kayıt yapılmıştır.
İşletme ₺10.000 hasılat elde etmiştir.
Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı ₺10.000 tutarında borçlandırılmıştır.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Alacak Senetlerinin yardımcı hesaplarından biri değildir?


Kıymetli Evrak Niteliğindeki Senetler
Cüzdandaki Senetler
Tahsildeki Senetler
Teminattaki Senetler
Protestolu Senetler

16.Soru

Kısa vadeli fiyat değişimlerinin etkilerinden yararlanmak veya faiz geliri elde etmek ile edinilmiş menkul kıymet yatırımlarına ne ad verilir?


Geçici menkul kıymet yatırımları

Uzun vadeli menkul kıymet yatırımları

Kısa vadeli menkul kıymet yatırımları

Gelir ortaklığı senedi

Kar ve zarar ortaklığı belgesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alacak senetlerinin birlikte işlem görmesi gereken yardımcı hesaplardandır? 1) Cüzdandaki senetler 2) Tahsildeki senetler 3) Protestolu senetler


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1, 2 ve 3
2 ve 3

18.Soru

Yabancı para üzerinde yapılan işlemlerin genel adına döviz işlemleri denir. Nakit para üzerinden yapılan yabancı para işlemleri ise .................. olarak adlandırılır.  Bu cümlede boş bırakılan yeri tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Döviz

Kasa

Alış Kuru

Tahsilat

Efektif


19.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır?


Senetsiz alacak karşılığında senet alınması

Senedin kırdırılması

Senedin iskonto ettirilmesi

Senedin tehsil edilmesi

Senedin ciro edilmesi


20.Soru

Aşağıdaki hesaplardan hangisi diğer alacaklar grubunda yer almaktadır? 1) Ortaklardan alacaklar 2) Personelden alacaklar 3) Şüpheli diğer alacaklar


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 3
1, 2 ve 3