Genel Muhasebe 1 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Senetlerin ciro edilerek senet üzerindeki alacak hakkının üçüncü bir kişiye devredilmesine ne denir?


Poliçe
Bono
Temlik cirosu
Senetlerin protestosu
Senetlerin teminata verilmesi

2.Soru

“A” İşletmesinin 20 Mayıs tarihli yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir.

Yukarıda verilen yevmiye kaydına ilişkin finansal nitelikli olay aşağıdakilerden hangisidir?


Sermaye taahhüdü olarak çek verilmiştir.

Çek tahsil edilmek üzere bankaya teslim edilmiştir.

Çek tahsil edilmiştir.

Çek yenilenmiştir.

Çek ciro edilmiştir.


3.Soru

İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


Alacak Senetleri Hesabında
İştirakler Hesabında
Borç Senetleri Hesabında
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında
Hisse Senetleri Hesabında

4.Soru

Poliçenin nominal değerinin alacaklısı olan ve poliçeyi başka kişilere devredebilen taraf nasıl adlandırılır?


Keşideci
lehtar
Muhatap
Borçlu
Kefil

5.Soru

Vadeli alış-satış işlemlerinde alınan ya da satılan malın peşin fiyatı ile vadeli fiyatı arasındaki farka ne denir?


Finansman gideri

KDV tutarı

Vade farkı

Faiz gideri

İskonto


6.Soru

I – İşletmelerin, faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder;II – İşletmenin sürekliliği, sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam sürelerine bağlıdır;III – İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur;İşletmenin sürekliliği kavramı için yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?


I
I – II
I – III
II - III
I – II – III

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nakit akışının kontrolüne yönelik bilgilerin takip edildiği alt hesaplardandır?


Türk Lirası Kasası Hesabı
Altın Hesabı
Sermaye Hesabı
Menkul Kıymetler Hesabı
Bankalar Hesabı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıklardan değildir?


Bütçe
Alacak senetleri
Kredi alacakları
Hisse senetleri
Tahviller

9.Soru

Dönem sonu itibariyle 100 Kasa Hesabının borç tarafının toplamı 250.000 ve alacak tarafının toplamı 200.000 lira ise aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


İşletmenin dönem sonunda elindeki para büyüklüğü 250.000 liradır
İşletmenin dönem içinde eline geçen toplam para büyüklüğü 250.000 liradır
İşletmede dönem içinde 200.000 lira para çıkışı olmuştur
İşletmenin dönem sonunda elinde 50.000 lira parası vardır
İşletmenin dönem içinde eline geçen para, dönem içinde harcadığı paradan 50.000 lira daha fazladır.

10.Soru

Şirketin geçmiş yıllara ilişkin kârlarını sermayesine ilave etmesi hangi muhasebe kavramı ile ifade edilmektedir?


Sermaye
Hasılat
Gelir
Alacak
Bedelsiz Sermaye

11.Soru

Aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi 118 Diğer Menkul Kıymetler hesabında izlenir?


Devlet Tahvilleri
Değerli Madenler
Gelir Ortaklığı Senedi
Finansman Bonoları
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi

12.Soru

Ortaklara dağıtılan kar payı literatürde ne olarak adlandırılmaktadır?


Kar Payı

Ortaklık Katılım Belgesi

Tahvil

Hisse Senedi

Temettü


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "hazır değerler" kapsamında değildir?


Kasa
Bankalar
Alınan çekler
Hisse senetleri
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

14.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi muhasebe sürecinin çıktıları arasında değildir?


Açıklayıcı Notlar
Belgeler
Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu

15.Soru

Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında, satın alma bedelleri üzerinden satıcılara ödenen ya da ödenecek katma değer vergisinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Hesaplanan KDV Hesabı

Devteden KDV Hesabı

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

İndirilecek KDV Hesabı


16.Soru

I.   Yevmiye Defteri

II.  Defteri Kebir

III. Envanter Defteri

Birinci sınıf işletmeler, bilanço esasına göre yukarıdaki defterlerden hangisini veya hangilerini tutmak zorundadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

İşletmelerin ellerindeki nakit fazlasını, altın, altın dışı değerli madenlerle değerlendirmeleri durumunda ilgili menkul kıymet satın alınması sonucu aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Diğer menkul kıymetler hesabının ilgili alt hesabı borçlandırılır

Diğer menkul kıymetler hesabının ilgili alt hesabı alacaklandırılır

Menkul kıymet satış karları borçlandırılır

Menkul kıymet satış zararı borçlandırılır

Bankalar hesabında muhasebeleştirilir


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit benzeri yatırım olarak ifade edilir?


Kasadaki para

Bankadaki para

Yatırım amacıyla kullanılan varlıklar

Vadesi üç ay ve daha az olan yatırımlar

Vadesi üç ay ve daha fazla olan yatırımlar


19.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa hesabını alacaklandırır?


Nakit mal satışı

Bankadan çekilen paralar

Menkul kıymetlerin satılması

Hisse senedi alımı

Vadesi dolan alacakların tahsili


20.Soru

Aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisi çok sayıdaki işlemi nitelik ve işlevlerine göre hesap sınıfları altında toplamaktadır?


İşletmenin sürekliliği
Önemlilik ve birleştirme
Netleştirme
Muhasebenin tahakkuk esası
Karşılaştırmalı bilgi