Genel Muhasebe 1 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Hazır değerler dönen varlıklar içinde yer alır
II. Hazır değerler, para ve para benzeri nakit değeri taşıyan hesaplardan oluşur
III. Hazır değerler grubunda en likit kalem Sermaye hesabıdır
IV. Hazır değerler, aktif karakterli hesaplardan oluşur
V. Hazır değerler, likiditesi oldukça yüksek kalemlerden
Oluşur
Hazır Değerlere ait yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II, IV ve V

I, III, IV ve V


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi için doğrudur?


Ortaklık sermayesine katılım payı temsil eder

Finansal araçlardan olup menkul kıymet değildir

Hisse senetleri türev üründür

Geçici yatırım amacı ile hisse senedi edinmeleri iştirakler hesabında veya bağlı ortaklıklar hesabında izlenir

Hisse senetleri sadece kayıtlı değer üzerinden satılabilir


3.Soru

Devamlı envanter yöntemini benimseyen işletme 1.000 TL. maliyetli malını 1500 TL. +%18 KDV’ye kredili olarak satmıştır. Türkiye Muhasebe Uygulamalarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ticari Mallar Hesabı 1.770 TL. alacaklandırılır.

Alıcılar Hesabı 1.770 TL. borçlandırılır.

Yurtiçi Satışlar Hesabı 1.500 TL. alacaklandırılır.

Satılan Ticari Mallar Maliyeti 1.000 TL. borçlandırılır.

Hesaplanan KDV Hesabı 270 TL. alacaklandırılır.


4.Soru

Çeşitli nedenlerle yapılan ödemelere ait belgelerin toplandığı fişe ne denir?


Tediye fişi

Tahsil fişi

Cari hesap fişi

Envanter fişi

Mahsup fişi


5.Soru

Kamu kuruluşları tarafından borçlu sıfatı ile düzenlenen, bir yıldan kısa vadeli, emre ya da hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?


Tapu senedi
Hisse Senedi
Tahvil
Kar ve Zarar Ortaklık Belgesi
Gelir Ortaklığı Senedi

6.Soru

Kambiyo senetlerinden olup, ticari faaliyet sonucunda borçlunun alacaklısına olan borcunu belirli bir vade sonunda belirli bir faize katlanarak kayıtsız ve şartsız ödeyeceğini gösteren belgeye ne ad verilir?


Bono

Ciro

Temlik Cirosu

Poliçe

Aval


7.Soru

Aşağıdaki hangi finansal nitelikli olay sonucu Kasa hesabı alacaklandırılır?


Nakit mal satışı

Bankadan çekilen paralar

Alacakların tahsili

Nakit mal alışı

Tahvil satışı


8.Soru

Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler, kayıt ve tespit edilmeli; bilançoda ayrıca gösterilmelidir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden olan bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Bilançonun yabancı kaynaklarına ilişkin ilkeleri

Gelir tablosu ilkeleri

Bilançonun öz kaynakları ile ilgili ilkeleri

Bilançonun dönen varlıkları ile ilgili ilkeleri

Bilançonun duran varlıkları ile ilgili ilkeleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi senedin bankaya tahsil edilmek amacı ile teslim edildiğini gösterir?


Cüzdandaki Senetler
Teminattaki Senetler
Protestolu Senetler
Tahsildeki Senetler
Alacak senetleri

10.Soru

“.............. kavramı, mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli ve anlaşılır olmasını ifade eder.” Yukarıdaki cümlede boş bırak


Tam Açıklama
Sosyal Sorumluluk
Önemlilik
Tutarlılık
Tarafsızlık ve Belgelendirme

11.Soru

İşletmenin kasa ve bankasındaki parası ile kısa zaman içinde paraya dönüşecek varlıkları Tekdüzen Hesap Planında hangi grupta yer alır?


Stoklar

Ticari Alacaklar

Menkul Kıymetler

Hazır Değerler

Diğer Dönen Varlıklar


12.Soru

İşletmenin Sürekliliği kavramı hangi muhasebe temel kavramının temelini oluşturur?


Özün Önceliği
Kişilik
Maliyet Esası
Dönemsellik
İhtiyatlılık

13.Soru

Bir işletmenin sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğu diğer işlemlerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları hangi hesapta takip edilir?


İştiraklerden Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması gereken defterlerin özelliklerinden biri değildir?


Türkçe tutulmalıdır
Kısaltma ya da semboller açıklanmalıdır
Doğru, zamanında ve eksiksiz tutulmalıdır
Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır
Hatalı kayıtlar silinerek yerlerine doğru olan kayıtlar yapılmalıdır

15.Soru

Gürgen İşletmesi 12.01.2017 tarihinde kasasında bulunan 10.200 liradan 2.400 lirayı AR Bankasına yatırmıştır. Bu işlemin kaydında hangi hesap hangi tutar üzerinden alacaklandırılacaktır?


Kasa Hesabı 2.400
Bankalar Hesabı 2.400
Kasa Hesabı 10.200
Bankalar Hesabı 10.200
Kasa Hesabı 7.800

16.Soru

Aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi işletmelerin uzun vadeli menkul kıymet yatırımlarından kâr payı elde etmek için edinilir?


Hisse senedi
Tahvil
Hazine Bonosu
Finansman bonosu
Alacak senedi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesapların işleyişi temel özelliklerinden biridir?


Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Kalan vermez ya da alacak kalanı verir.

Finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.

Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Kalan vermez ya da borç kalanı verir.


18.Soru

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan varlıkları bilançoda hangi grup içinde gösterilir?


Sermaye
Öz Kaynaklar
Hazır Değerler
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?


Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılım Belgesi
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili
Çekler

20.Soru

“E” İşletmesi 2.1.2012 tarihinde alım-satım amaçlı olarak adedi 10 Türk Lirasından 1.000 adet “N” işletmesi hisse senetlerinden almış ve bu hisse senetlerinin tamamını 2.4.2012 tarihinde 9.000 Türk Lisrası karşılığında satmıştır. Satış işlemi için bankaya ayrıca 300 Türk Lirası komisyon ödemiştir.İşletmenin 2.4.2012 tarihli satış işlemine ilişkin yevmiye kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Hisse Senetleri Hesabı  10.000 alacaklı
Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı  700 borçlu 
Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı  700 alacaklı 
Bankalar Hesabı 9.000 borçlu 
Komisyon Giderleri Hesabı 300 borçlu