Genel Muhasebe 1 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların borçlandırıldığı hesaplardan değildir?


Hisse Senetleri Hesabı
Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı
Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı
Diğer Hazır Değerler Hesabı
Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stoklarla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesinde devamlı envanter yöntemi kullanan işletmelerden değildir?


Aynı anda farklı niteliklere sahip malların satışını yapan işletmeler
Faaliyet hacmi büyük işletmeler
Stok ve tedarik dengesine önem veren işletmeler
Genellikle tek tip ya da birbirine benzer özellikler taşıyan malların ticaretini yapan işletmeler
Mal hareketlerini optik okuyuculu elektronik sistemlerle izleyen işletmeler

3.Soru

Aşağıdakilerdan hangisi ticari alacaklar grubunda yer almaz?


Alacak senetleri reeskontu

Alıcılar

Şüpheli alacaklar

Ortaklardan alacaklar

Alacak senetleri


4.Soru

Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenmez?


Bilanço
Gelir Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Dipnot ve Açıklayıcı Bilgiler

5.Soru

İşletmenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu işletmelerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları aşağıdaki hangi hesapta izlenir?


Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Şüpheli Alacaklar

6.Soru

İşletmelerin uzun vadeli yatırım amacıyla aldıkları hisse senetleri hangi hesapta takip edilir?


Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
İştirakler Hesabı
Alıcılar Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
Hisse Senetleri Hesabı

7.Soru

Bankalar hesabıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bankalar hesabı bir varlık hesabıdır.

Tahsil için bankaya bırakılan bir çekin banka tarafından tahsil edilmesi durumunda bankalar hesabı borçlanır.

İşletmenin bankada bulunan hesabı üzerine keşide ettiği çekin bedeli ödendiğinde bankalar hesabı alacaklanır.

Tahsil için bankaya gönderilen senetlerin bedeli banka tarafından tahsil edildiğinde bankalar hesabı alacaklanır.

Bankadaki mevduat hesabından para çekildiğinde bankalar hesabı alacaklanır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devamlı envanter yönteminin özelliklerinden biri değildir?


Dönem içinde gerçekleşen her bir satış işlemi için tek kayıt yapılır.
Alım satım işleminin gerçekleştiği anda işletme kayıtlarına geçilmesi esasına dayanır.
Mal alışları ve satın alınan malların maliyeti ile ilişkilendirebilen tüm harcamalar, 153 Ticari Mallar Hesabının borcuna kaydedilir.
Dönem içindeki stok giriş/çıkışları, maliyet değerleri üzerinden 153 Ticari Mallar hesabında izlenir.
Dönem içinde satılan tüm malların maliyeti, 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabında izlenir

9.Soru

Ana hesaplara ilişkin ayrıntılı bilgi gösteren defter aşağıdakilerden hangisidir?


Yevmiye Defteri
Yardımcı Defter
Büyük Defter
Envanter Defteri
Pay Defteri

10.Soru

Bir işletmenin borcunu ödemek amacıyla sahip olduğu bir çekin üzerinde yazılı hakları başka bir kişiye kayıtsız ve şartsız bir şekilde devretmesine ne ad verilir?


Çek devri

Tahsil

Tediye

Ciro

Efektif


11.Soru

Ülkemizdeki muhasebe uygulamalarında 1926 yılına kadar hangi ülkenin etkisi görülmüştür?


İtalya
Almanya
İngiltere
Fransa
Amerika

12.Soru

Nakit para üzerinden yapılan yabancı para işlemlerine ne ad verilir?


Tediye

Efektif

Tahsilat

Ciro

Nakit işlemleri


13.Soru

İşletmenin aşağıdaki hesaplarından hangisi vadeli olarak satın alınan bir ürün sonrası işlem görmez?


153 Ticari mallar hesabı
191 İndirilecek KDV hesabı
320 Satıcılar hesabı
325 Ertelenmiş ticari borçlar vade farkı hesabı
321 Borç senetleri hesabı

14.Soru

Senetsiz ticari alacaklar tahsil edildiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?


Kasa HEsabı alacaklandırılır
Şüpheli Alacaklar Hesabı borçlandırılır.
Alıcılar Hesabı alacaklandırılır.
Diğer Ticari Alacaklar Hesabı borçlandırılır.
Alacak Senetleri Hesabı alacaklandırılır.

15.Soru

İşletmelerin tahsil ettikleri paralar karşılığında düzenledikleri ve parayı veren kimselere teslim ettikleri belgeye ne ad verilmektedir?


Kasa Tediye Fişi
Kasa Tahsil Fişi
Tahsilat Fişi
Açılış Fişi
Mahsup Fişi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tediye işlemine bir örnektir?


Vadesi dolan alacakların alınması

Menkul kıymetlerin satılması

Verilen çeklere ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi

Bankadan para çekilmesi

Nakit mal satışı


17.Soru

İşletmenin cüzdanındaki fazla fonları gelir getirmesi beklentisiyle geçici olarak altın alarak değerlendirmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?


Diğer menkul kıymetler hesabı borçlandırılır
Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı borçlandırılır
Menkul kıymetler değer artışı hesabı alacaklandırılır
Bankalar hesabı alacaklandırılır
Diğer menkul kıymetler hesabı alacaklandırılır

18.Soru

A işletmesi tamamını senet karşılığı satmış olduğu ticari malların satış bedeli olan 20.000 TL’yi B işletmesinden tahsil etmiştir. İlgili kayıt nasıl yapılmalıdır?


100 Kasa hesabı alacaklandırılır, 121 Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır
100 Kasa hesabı borçlandırılır, 121 Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır.
100 Kasa hesabı borçlandırırken, 500 Sermaye hesabı alacaklandırılır
153 Ticari mallar hesabı alacaklandırılır 121 Alacak senetleri hesabı borçlandırlır
121 Alacak senetleri hesabı borçlandırılır 500 Sermaye hesabı alacaklandırılır

19.Soru

Bir işletmenin 01.01.2017 tarihinde
Ticari mallar hesabının bakiyesi 3.000’dir.
31.12.2017 tarihinde yapılan sayım sonucu elinde 3.500 tutarında mal olduğu tespit edilmiştir. İşletme, 2017 yılı boyunca 12.500 tutarında mal almış ise işletmenin 2017 yılı satılan ticari mal maliyeti nedir?


500

5.500

15.500

12.000

9.000


20.Soru

I- Kayıtlara yalnızca satış hâsılatında meydana getirmiş olacağı değişiklik yansıtılır. II- 610 Satıştan İadeler hesabının borcuna kaydedilmek sureti ile dolaylı olarak satışlar hesabından düşülür. III- İşletmenin kredili ya da peşin satış yapmış olması durumuna bağlı olarak ilgili hesap ya da hesaplar borçlandırılır. Müşteriler, satın almış oldukları malların istedikleri özelliklerin bir kısmını ya da hiçbirini taşımaması ya da istediklerinden farklı bir mal gönderilmiş olması sebebi ile bir kısmını ya da tamamını iade edebilirler. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu durumda kayıtlarda uygulanacak işlemlerdendir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II, III