Genel Muhasebe 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

KVK’ye göre ortaklardan ve ortakların ilişkili olduğu kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak alınan borçların ilgili mali yıl içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşan kısmına ne ad verilir?


Ödenmiş sermaye

Sermaye yedekleri

Ortakların sermaye payı

Örtülü sermaye

Sermaye yedekleri


2.Soru

Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal varlıkların ölçüm ( değerleme ) yöntemine göre sınıflandırılarak bilançoda raporlanmasında aşağıdaki hesap gruplarından hangisi kullanılmaz?


Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar  
Gerçeğe uygun değer farkı özkaynaklara yansıtılan finansal varlıklar  
Maliyetle ölçülen finansal varlıklar 
Defter değeri ile ölçülen finansal varlıklar  
İtfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar  

3.Soru

İşletmenin dönem gelirleri üzerinde vergi mevzuatına göre yapılan düzenlemede aşağıdakilerden hangisi yapılır?


Vergiden muaf gelirler ticari kârdan indirilir.
Vergiden istisna gelirler ticari kâra eklenir.
Dönem net kârı üzerinden vergi hesaplanır.
Olağandışı gider ve zararlar mali kârdan düşülür.
Kanunen kabul edilmeyen giderler ticari kârdan indirilir.

4.Soru

İşletmenin bir döneme ait giderleri aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde kayda alınır?


Gelir tablosu hesaplarında
Bilanço hesaplarında
Maliyet hesaplarında
Nazım hesaplarda
Dönem kârı veya zararı hesabında

5.Soru

I Hasılat tutarının güvenilir bir biçimde ölçülebilmesiII İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olmasıIII Bilanço tarihi itibarıyla işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesiIV İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesiHizmet teslim bedelinin hasılat olarak kayda alınabilmesi yukarıdaki koşulların hangilerinin gerçekleşmesi gerekmektedir?


Yalnız I
I, II, IV
I, IV
I, II, III, IV
Yalnız II

6.Soru

I-Ödenmiş Sermaye II-Kısa Vadeli BorçlarIII-Kar Yedekleri IV-Ticari Borçlar V-Faaliyet Dönemi Karı veya Zararı Yukarıdakilerden hangileri öz kaynaklar içerisinde yer almaktadır?


I-II-III
I-IV-V
I-III-V
I-II-V
II-III-IV

7.Soru

Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımlarının izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


380. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
643. Komisyon Gelirleri Hesabı
111. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ana faaliyet konusu dışındaki işlemler ile ilgilidir?


Brüt satışlar

Yurtiçi satışlar

Diğer gelirler

Kâmbiyo kârları

Yurtdışı satışlar


9.Soru

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı Tekdüzen Hesap Planında hangi hesaba aittir?


Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Kısa Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar

 

Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklar

 

Kısa Vadeli Ticari Borçlar

Uzun Vadeli Ticari Borçlar


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


Bir giderin peşin ödenmesi durumunda ödenen bedelin gelecek aylara ait bölümü Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının borcuna kaydedilir.
Bir giderin döneme ait kısmı dönem gideri olarak ilgili gider hesabına kaydedilir
Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler hesabı bir bilanço hesabı değildir
Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler hesabı işletmenin gelir tablosunda yer almaz
Bir giderin sonraki dönemlere ait kısmı Gelecek Yıllara Ait Gideler hesabında izlenir.

11.Soru

Bir gelir veya giderin hangi dönemde gerçekleşmişse, tahsil veya ödeme tarihlerine bakılmadan o dönemin gelir veya gideri olarak kaydedilmesi hangi ilke gereğidir?


Tahakkuk

 

Özün önceliği

 

Önemlilik

 

İşletmenin sürekliliği

İhtiyatlılık


12.Soru

Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun olmayan süreye ait kısımları hangi hesapta izlenir?


380 Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

 

331 Ortaklara Borçlar

 

381 Gider Tahakkukları

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı


13.Soru

Ticari kârdan, vergi matrahını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


Kanunen kabul edilmeyen giderler indirilir.
Vergiden muaf gelirler indirilir.
Vergi beyannamesi üzerinde hesaplama işlemleri gerçekleştirilir.
Vergiden muaf gelirler ayrıca nazım hesaplarda izlenir.
Kanunen kabul edilmeyen giderler ayrıca nazım hesaplarda kaydedilir.

14.Soru

İşletme, maliyeti ? 2.000 ve birikmiş amortismanı ? 1.600 olan makinesinin yenisini almak amacıyla yaptığı satıştan ? 630 kar elde etmiştir. İşletmenin elde ettiği bu kar hangi hesaba kaydedilmelidir?


Özel Fonlar
Yurt içi Satışlar
Diğer Kar Yedekleri
Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı
Menkul Kıymet Satış Karı

15.Soru

I. Brüt SatışlarII. Satış İndirimleriIII. Dönem Net KarıIV. Gelecek Yıllara Ait GelirlerV. Olağandışı Gelir ve KarlarYukarıda verilen gelir tablosu hesaplarından hangisi bu tabloya ait değildir?


I
II
III
IV
v

16.Soru

İştirak ilişkisinden söz etmek için en fazla sahip olunması gereken oy ve yönetim hakkı oranı aşağıdakilerden hangisidir?


%20

 

%50

 

%30

 

%40

%10


17.Soru

Vergi mevzuatımıza göre, hisse senetleri dışındaki diğer menkul kıymetler ne ile değerlenir?


Borsa rayici
Satıcı kararı
Maliyetler
Arzu edilen kâr miktarı
Rakiplerin fiyatları

18.Soru

İşletmenin Aralık ayına ilişkin elektrik gideri 300 TL’dir. Bu fatura sonraki ayda ödenecektir. Bu bilgilere göre yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Genel Yönetim Giderleri Hs. alacaklandırılır.
Kasa Hs. alacaklandırılır.
Gelecek Ayalara ait Giderler Hs. borçlandırılır.
Gelecek Yıllara ait Giderler Hs. borçlandırılır.
Gider Tahakkukları Hs. alacaklandırılır

19.Soru

I-Dönem net kârının bilançoda göründüğü hesap
II-590 Dönem Net Karı hesabıdır.
III-591 Dönem Net Zararı(-) hesabı bilançoda öz kaynakları azaltan bir indirim biçiminde gösterilmektedir.
IV-İşletmenin dönem içinde açılmış olan tüm gelir ve giderleri dönem sonunda “690 Dönem Kârı veya Zararı” hesabında toplanmaktadır.
Dönem Net Kârı/Zararı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

 

I, II ve III

 

Yalnız III

 

I ve III

Yalnız I


20.Soru

Dönemsellik kavramı gereğince; bilanço gününde ortaya çıkan ancak alacaklısı tarafından henüz istenebilir duruma gelmemiş giderlerin, dönem kârından indirilmesi için hangi hesap grubu kullanılır?


Gider Tahakkukları

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

Borç Senetleri

 

Alınan Avanslar

Ticari Borçlar