Girişimcilik Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YARATICILIĞI ARTIRAN FAKTÖRLERDEN DEĞİLDİR?


ağlar 

bellek (kayıt)

yaratıcılık molaları 

eğitim

cinsiyet


2.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi James Webb Young,’un yaratıcılık süreçlerinden değildir?


Ham materyallerin toplanması

Zihinsel sindirim süreci

Yaratıcı kıvılcım

Konudan uzaklaşma (kuluçka)

Fikirlerin çıkması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik için gerekli koşullardan biri değildir?


Sponsor desteği sağlama

Teknolojide öncü olma

Ödül ve ceza sistemi oluşturma

İşletme kaynaklarına kolayca erişme

Yeni fikirlerin desteklenmesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteriye değer, girişimciye kâr, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek unsurdur?


İş fikri

İş planı

Fizibilite

İstatistik

Hammadde


5.Soru

James Webb Young’ın görüşlerine göre aşağıdaki yaratıcılık basamaklarından hangisi sürecin ilk basamağını oluşturur?


Konudan uzaklaşma (kuluçka)

Zihinsel sindirim süreci

Fikirlerin çıkması

Ham materyallerin toplanması

Uygulama


6.Soru

Değişen iş gücü piyasası ve iş fikri ile yaratıcılık ihtiyacı arasındaki bağlantı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Değişiklik arttıkça müşterilerin ihtiyaçları sabit kalma eğilimindedir.

Değişim zaman zaman duraksama yaşasa da yaratıcılık sürekli artış gösterir.

Yaratıcılık toplumsal ve sektörel değişimi tetikler.

Piyasa şartlarının değişmesi yaratıcı etkinlikleri köreltir.

Müşteri taleplerindeki değişim yaratıcı ve yeni hizmete gereksinim duyar.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi girişimcilerin özelliklerinden birisi değildir?


Bilgi ile ilgili kaynaklara girmek ve tanımlamak için uygun teknolojiyi kullanabilirler.
Oluşturdukları bilginin değerini, ilgisini ve önemini doğrudan kabul ederler.
Teknik uzmanlığın yanı sıra iletişim yetenekleri de güçlüdür.
Bilginin paketlenip, satılmasında ve yeni bilginin üretilmesinde kritik öneme sahiptirler.
Meraklıdırlar ve akılcı araştırmalara başlayacak motivasyonları vardır.

8.Soru

Bir sınıfta yaratıcılığı artırmak isteyen bir öğretmenin yapması gereken ilk düzenleme hangi alanda olmalıdır?


Öğretim Programı

Sınıf kuralları

Aile görüşmeleri

Değerlendirme etkinlikleri

Sınıfın fiziki ortamı


9.Soru

Ortaya çıkan fikirlerin en iyilerinin seçilip uygulamaya konulduğu yaratıcılık süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Fikirlerin Değerlendirilmesi ve Seçimi

Kuluçka

Hazırlık

Yaratıcılıkların Çıkması

Veri Toplama


10.Soru

Aşağıdakilerden hangi kavramın da bir üretim faktörü olması konusunda akademik tartışmaların artmaya başladığı söz konusudur?


İnovasyon

Yenilik

İcat

Keşif

Üretim


11.Soru

I. Teknolojik gelişmeler

II. Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar

III. Performans kriterleri

IV. Planlama dönemleri

“Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar.”

Yukarıdaki cümleden yola çıkarak verilen öncüllerden hangisi ya da hangilerinin dışarıdan gelen bu baskılardan olduğu söylenebilir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik için gerekli koşullardan biri değildir?


Teknolojide öncü olma
Başarısızlığı ve hatayı cezalandırmama
Ekip çalışması yerine bireysel çalışma kültürünü oluşturma
Sponsor desteği sağlama
O¨dül sistemi oluşturma

13.Soru

Girişimcilik sürecini “girişimci, fırsat, girişim ekibi ve kaynaklar” biçiminde ele alan model aşağıdakilerden hangisidir?


Carol Moore modeli
Timmons modeli
Joseph A. Schumpeter modeli
Adam Smith modeli
David Ricardo modeli

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimci arasındaki farklardan birisidir?


Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir.
Girişimci öncü iken iç girişimci yenilikçiliğe odaklıdır.
Girişimci fırsatları kovalarken iç girişimci katma değeri yüksek ürünler üretmeye odaklıdır.
Girişimci yaptığı işlerde risk alırken iç girişimcinin aldığı herhangi bir risk yoktur.
Girişimci kaynakları etkili ve verimli kullanırken iç girişimci savurgandır.

15.Soru

Günümüzde inovasyon için kaç temel süreç yeterli görülmektedir?


4

5

6

7

8


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin dört anabileşeni arasında yer alır?


Motivasyon

Risk alma

Getiri yaratma

Değer yaratma

Değişim yaratma


17.Soru

I. Yapıcı inovasyon
II. Kapalı inovasyon
III. Tersine inovasyon
IV. Operasonel inovasyon
V. İş modeli inovasyonu
Yukarıda verilenlerden hangileri inovasyon çeşitleri kapsamına girmektedir?


I – II – IV – V

I – III – IV –V

II – III – IV –V

I – II – III – V

I – II – III – IV


18.Soru

Toplumsal ekonomik piramidin üstüne değil de altına yeni ürün çalışması yapmak anlamına gelen inovasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Tersine inovasyon
Operasyonel inovasyon
Yıkıcı inovasyon
Radikal inovasyon
Adımsal inovasyon

19.Soru

  1. Yaratıcı düşünme becerileri
  2. Uzmanlık
  3. Motivasyon

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaratıcılığın temel unsurlarındandır?


YALNIZ I

I VE II

YALNIZ III

II VE III

I - II VE III


20.Soru

Yaratıcı düşüncenin klasik dört aşamalı (Hazırlık, Ku-luçka, Aydınlanma ve Gerçekleşme) bir model olduğunu savunan yazar kimdir?


Ken Robinson

Roger Von Oech

Josh Linkner

James Webb Young

Leonard ve Straus