Girişimcilik Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimcilikle ilgili olarak yapılan çalışmalar incelen-diğinde girişimcilik kavramının farklı sözcük gruplarıyla açıklanmaya çalışıldığı görülecektir. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar içerisinde yer almaz?


Başlatma/bulma/yaratma

Yeni işletme

Var olan riski koruma

Yenilik/yeni ürünler/yeni Pazar

Fırsatlarınpeşinde koşma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel girişimci özelliklerinden birisi değildir?


Bağımsızlık, fırsat yaratma ve para kazanma arzusu vardır.
Statü ve sembollere önem vermez.
Kabul edilebilir riskleri üstlenir.
Risk almada oldukça çekingendir.
Karar almada temsilci olmaktan çok direkt katılım söz konusudur.

3.Soru

İşletmenin sadece iç kaynakları kullandığı inovasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


İş modeli

Kapalı inovasyon

Yıkıcı

Adımsal 

Radikal 


4.Soru

Aşağıdaki inovasyon türlerinden hangisi düzeyine göre inovasyon kategorisinde sınıflandırılır?


Radikal İnovasyon

Kapalı İnovasyon

Açık İnovasyon

Tersine İnovasyon

İş Modeli İnovasyonu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin özelliklerindendir?


Girişimciliğin sürekli olarak değişen bir olgu oldu-ğunu göstermektedir

Girişimcilik, birçok bileşeni olan bir olgudur.

Girişimcilik olayının oluştuğu çevresel ortama göre değişmektedir.

Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fır-satlar yaratabilme

Girişimcilik olgusunda birinci odak noktası, girişimcidir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ve iç girişimcinin benzer özellikleri arasında yer almaz?


Her ikisi de geliştirici ve güçlendiricidir.

Her ikisi de öncü ve yenilikçiliğe odaklıdır

Her ikisi de fırsatları kovalar

Her ikisi de risk alır

Her ikisi de kaynakları etkili ve verimli kullanabilir


7.Soru

Girişimcilik ile fırsatçılık arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde açıklanmıştır?


Girişimcilik fırsatçılıktan farklı olarak yaratıcı ve yenilikçi bir yapıya sahiptirler.

Fırsatçılık girişimci kişilerin önündeki engellerdir.

Fırsatçılar girişimcilerin başaramadığı işleri başarırlar.

Girişimciler fırsatçıların erişemeyeceği görevleri başarırlar.

Fırsatçıların yaptıkları işler çoğunlukla yasa dışıdır.


8.Soru

Sorunun ve çözüme yönelik malzemelerin belli olduğu, çözüme yönelik fikirlerin oluşmaya başladığı yaratıcılık süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Kuluçka

Hazırlık

Yaratıcılıkların Çıkması

Fikirlerin Değerlendirilmesi

Fikirlerin Seçimi


9.Soru

Aşağıdaki önermelerden hangisi bir işletmede iç girişimcilik ortamının yaratılması için gerekli koşullardan değildir?


İşletme teknolojide öncü olmalıdır.

Yeni fikirler desteklenmelidir.

Ödüllendirme sistemi kaldırılmalıdır.

Fırsat değerlendirilmesi ikinci plana atılmalıdır.

Ekip çalışması yaklaşımı desteklenmelidir.


10.Soru

Daha fazla seçenek ve daha düşük fiyatlarla tüketicilere de fayda sağlayan girişimci düşüncenin temel faktörü aşağıdakilerden hangi bileşenle ilgilidir?


Rekabetçi düşünme

Öncü olma

Risk alma

Yenilikçi olma

Yaratıcı olma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OECD’ye göre yenilikçilik kavramının içinde yer almaz?


Süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir mala dönüştürmek

Süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir hizmete dönüştürmek

Pazarda öncü kuruluşları takip etmek

Geliştirilmiş bir imalat yöntemine sahip olmak

Geliştirilmiş bir dağıtım sistemine sahip olmak


12.Soru

I. Yenilikçi ve Yaratıcı Olma

II. Risk Alma

III. Öncü Olma

IV. Rekabetçi Düşünme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimci düşüncenin dört ana bileşenindendir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İnovasyon ve AR-GE farklı kavramlardır

İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretir

İnovasyonun tek hedefi vardır o da kardır

İnovasyonda başlangıçlar mükemmel olmalıdır.

İnovasyonu sadece büyük şirketler yapabilir.


14.Soru

I.Hayalperestlik

II. Yaratıcılık

III. Yenilikçilik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin bir iç girişimcinin özelliklerinden olması beklenebilir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Josh Linkner’in yaratıcılık disiplini sürecinin unsurlarındandır?

  1. Sorun
  2. Keşif
  3. Yaratıcı kıvılcım


YALNIZ I

YALNIZ II

YALNIZ III

I - II  VE III 

HİÇBİRİ


16.Soru

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi iç girişimciliği bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestler olarak açıklamıştır?


Zahra

Shatzer

Schwarz

Pinchot

Damanpour


17.Soru

“Timmons Girişimcilik Süreci Modeli”inde, girişim-cilik süreci hangi şıkta doğru verilmiştir?
I. Girişim ekibi
II. operasyonları tetikleyecek olaylar,
III. Kaynaklar
IV. Yenilikçi fikir,
V. Fırsat


I, II.

I, II, III.

I., III., V.

II. III. V.

III., IV. V.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden değildir?


Kendini adama
Kararlılık
Esneklik
Yenilikçilik
Risk üstlenmeme

19.Soru

1. Değer Önermesi 
2. Kilit Süreçler
3. Kilit Kaynaklar
4. Kâr Formülü hangi inovasyon modelinin sistemleridir?


Operasyonel inovasyon

Tersine inovasyon

İş modeli inovasyon

Pazarlama inovasyonu

Açık inovasyon


20.Soru

Yaratıcılıkta sorunun bulunması, tanımlanması ve sorunun çözümüne yönelik malzemelerin hazırlanması hangi aşamada gerçekleşir?


Hazırlık
Kuluçka
Yaratıcılıkların çıkması
Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi
Hiçbiri