Girişimcilik Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren aşağıdakilerden hangisidir?


Joseph A. Schumpeter

Jean Baptise Say

Richard Cantillon

Frederick Taylor

Henry Fayol


2.Soru

Girişimcilikte fırsat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Girişimcilik sürecinin merkezinde yatan şey fırsatlar-dır.

Tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.

İçsel yönelimden daha çok pazar odaklı dışsal bir yönelimi gerektirir.

Pazarda var olan açıkların düşünülmesiyle ortaya çıkar

Piyasa hızlılığına odaklanma olarak düşünülebilir.


3.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangisi yaratıcılığı tanımlayan ifadelerden birisi değildir?


Bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir.

Eski ve mevcut fikirlerin yeni yöntemlerle yeni yerlerde ya da yeni kombinasyonlar halinde kullanılması, eski ve yeni bilgilerin yeni yöntemlerle kullanılması, mevcut fikirlere yeni kullanım alanları bulunması ve mevcut bir fikri ödünç alıp bir başka araç için modifiye etme tekniği olarak görülmektedir.

Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir.

Yaratıcılığın temeli olan farklılıkların birleştirilmesinin bireysel bazda yapılmasıdır.

Kombinasyonların uyumu olarak ifade edilebilir.


4.Soru

İnsanların üç özelliğinin bulunması halinde daha yaratıcı oldukları kabul edilmektedir. İlk ikisi yaratıcı düşünme becerileri ve motivasyon olan bu özelliklerin sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?


Kabiliyet

Azim

Kararlılık

Merak

Uzmanlık


5.Soru

"Bir firmanın çalışanlarına günlük çalışma saatlerinin belirli bir diliminde serbest yaratıcılık çalışması sayılabilecek projelerde çalışmasına imka^n vermesi" yaratıcılığı arttıran faktörlerden hangisidir?


Bellek
Ortak alanlar
Yaratıcılık molaları
Eğitimler
Teknolojik ve akademik değişimler

6.Soru

İnovasyon yönetiminde örgütleme nasıl olmamalıdır?


Kapsayıcı

Detaycı

Hiyerarşik

Heyecan verici

Dağınık


7.Soru

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan, yeniliğin ve gelişmenin itici gücü kabul edilen, kalıp yargıların dışından bakarak düşünmeyi sağlayan, sürekli öğrenmeyi ve sorgulamayı gerekli kılan girişimcilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Kendini adama

Yaratıcılık

Kararlılık

Esneklik

Kendine güven


8.Soru

Seçilen fikrin prototip olarak somutlaştırılmış, üzerinde tekrar çalışılmış, ürün ve hizmet şeklini aldığı inovasyon süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Üretmek

Fikir toplamak

Fikir yönetmek

Başarı ve potansiyel olan fikirleri seçmek

Uygulamak


9.Soru

İç girişimcilik temel olarak işletme sınırları içerisinde nasıl bir ortamın sağlanması ile mümkün olabilir?


Demokratik hakların kullanıldığı bir ortam

Yeniliklerin yaratılmasına olanak verecek bir ortam

Eğitim fırsatlarının sağlandığı bir ortam

Çalışanların eşit maaş aldığı bir ortam

Terfi ve tenzil olanaklarının sunulduğu bir ortam


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik kavramını ilk kullanan kişilerdendir?


John Naisbitt

 

Pinchot

 

Antoncic

 

Shatzer

Schwarz


11.Soru

Toplumun genelinde yaratıcılıkla ilgili doğru bilinen kimi yanlışlıklar bulunmaktadır. Bu varsayımlar yaratıcılığı engelleyen inanç ve ön kabullerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür yanlışlıklardan biri olarak görülemez?


Her insan yaratıcı değildir. Bazı insanlar doğuştan yaratıcıdır.

Her alanda yaratıcılık yapılamaz.

Yaratıcılık sadece üst yönetimde ve Ar-Ge’de gereklidir.

Yaratıcı düşüncenin değeri, mantıklı olup olmadığı ile ilişkili değildir.

Yaratıcılık uçukluk, hayalcilik, çılgınlıktır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir?


Yaratıcılık

Yenilik

Keşif

İcat

Patent


13.Soru

Girişimciliğin tanımı ilk kez ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır?


18. yüzyıl Richard CANTILLON

17. yüzyıl Frederick TAYLOR

17. yüzyıl Max WEBER

18. yüzyıl Mac GREGOR

18. yüzyıl Chester BERNARD


14.Soru

“Ezber bozan” inovasyon olarak anılan ve sorunlara ve ihtiyaçlara yönelerek bunların daha iyi, kolay ve ucuz çözecek şekilde piyasaya çıkan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Radikal İnovasyon

Yıkıcı İnovasyon

Kapalı İnovasyon

Açık İnovasyon

Tersine İnovasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejisinin oluşturulması adımlarından biri değildir?


Cezalandırıcı denetim sisteminin kurulması

Vizyonun geliştirilmesi

Yeniliklerin özendirilmesi

İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması

Takımların oluşturulması


16.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi inovasyon hakkında bilinen yanlışlardan değildir?


İnovasyon ve AR-GE aynı değildir.

İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretir.

İnovasyonun tek hedefi vardır o da kâr

İnovasyonda başlangıçlar mükemmel olmalıdır.

İnovasyonu sadece büyük şirketler yapabilir.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekline göre inovasyon çeşitleri arasında yer alır?


Tersine

Radikal 

Adımsal 

Yıkıcı

İş Modeli


18.Soru

I. Büyük kurumlar içerisindeki girişimcilik

II. Şirket içerisindeki girişimcilik

III. Uzun dönemli büyümeyi gerçeklestirmek için kurum içinde yeni işlerin yaratılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iç girişimcilik kavramının tanımlarındandır?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


19.Soru

İnovasyon hakkında söylenen bazı şeylerin doğru gibi algılanması başarısızlığa neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yanlış inançlardan biridir?


İnovasyon ve AR-GE farklı şeylerdir.

İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretmez.

İnovasyonda başlangıçlar mükemmel olmayabilir.

İnovasyonu sadece küçük şirketler yapabilir.

İnovasyonun tek hedefi vardır o da kâr.


20.Soru

I. Ağlar
II. Çevre ve çeşitli ortamlar
III. Bellek
IV. Yaratıcılık Molaları
V. Piyasalar ve Eğitim
Yukarıda verilenlerden hangileri yaratıcılığı artıran faktörler arasındadır?


I – II – III –V

I – III- IV – V

II – III – IV – V

I – II – IV –V

Hepsi