Girişimcilik Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyonda karşılaşılan zorluklardan birisi değildir?


Sponsor ve finansman baskısı

Hata yapmak

Yeniden denemek

Rakipleri yenmek

Müşteriyi yakalamak


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurulması düşünülen işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren belgeye verilen addır? 


İş planı
Görev tanımı
İş tanımı
Kariyer planlama
İş analizi

3.Soru

I. Teknolojik yenilik

II. Sermayeye katılım

III. Hızlı büyüme

IV. Uzun vadeli yatırım

Yukarıda verilenlerden hangileri risk sermayesi unsurlarından yer alır ?


I, II

I,III

II, III, IV

I,II, III,IV

III, IV


4.Soru

Hangisi risk sermayesi şirketlerinin girişimcilere ya da işletmelere yaptıkları yatırımlardan birisi değildir?                                                                                     


İlerleme yatırımları

Genişleme yatırımları

Erken aşama yatırımları

Başlangıç yatırımları

Fikir aşamasındaki yatırımlar


5.Soru

İktisat teorisi tarihinde girişimcinin rolünü müteahhit olarak tanımlayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?


Menger

Bentham

Walras

Kirzner

Coase


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Timmos girişimcilik süreci modeli ile ilgili bir kavramdır?


Fırsat

Yenilikçi fikir

Operasyonları tetikleyecek olaylar

Uygulama

Gelişme


7.Soru

İş planının aşağıdaki ögelerinin hangisinde işletmenin kuruluş yeri ve kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörlere ilişkin bilgiler verilir?


Pazarlama planı

İşletmenin tanımı

Yönetim planı

Üretim planı

Giriş


8.Soru

Birbirine katma değer ekleyen üretim zinciri ile bağlı, bir ürün ya da hizmetin üretilmesi konusunda doğrudan veya dolaylı olarak etkin olan ya da olma potansiyeli olan birbiriyle ilişkili ve karşılıklı bağımlı oyuncuların ortak bir coğrafyada yoğunlaşmaları şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Bölgeselcilik

Değer dağıtım ağı

Kümelenme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının “üretim planı” bölümünde yer almaz?


İşletmenin hedef ve amaçları
İşletmenin kuruluş yeri
Kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörler
Ulaşım olanakları
İşgücü olanakları

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik geliştirilen çeşitli stratejilerden biri değildir?


Borçlanmadaki vadeyi uzatmak

Mümkün olduğu ölçüde sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak

Alınan borçların yenilenememe riskini en aza indirmek

Döviz kuru risklerinden korunmak

Borçlanmadaki vadeyi kısaltmak


11.Soru

İş planı kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Detaylı bir şekilde hazırlanmış bir iş planı, işletme için gerekli olan finansman kaynaklarını, bunların nasıl sağlanacağını ortaya koyar ve kurulması düşünülen girişimin neden başarılı olacağını gösterir. 2. İş planı, girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. 3. İş planı işletme planı, kredi başvurusu ya da yatırım analizi olarak da adlandırılabilmektedir.


YALNIZ 1
YALNIZ 3
1 VE 3
HİÇBİRİ
HEPSİ

12.Soru

Uyanık olmayı “piyasa verisini nerde bulacağı” konusunda gözü açık olma seklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Francis Walker

Menger

Kirzner

Amasa Walker

Thünen


13.Soru

1970’li yıllarda ABD’nin krizden daha az etkilenmesinde aşağıdakilerden hangisine verilen önemin büyük etkisi olmuştur?


Teknolojik çevreye

Büyük ölçekli işletmelere

Yasal siyasi çevreye

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere

Hukuksal yapıya


14.Soru

İş planının aşağıdaki ögelerinin hangisinde potansiyel müşterilere, pazarın büyüklüğüne ve rakiplere yönelik detaylı bilgiler verilir?


Pazarlama planı

İşletmenin tanımı

Giriş

Üretim planı

Yönetim planı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin iktisat teorisi tarihinde aldığı rollerden biri değildir?


Girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir.

Girişimci bir karar vericidir.

Girişimci çıkarcıdır.

Girişimci bir arbitrajcıdır.

Girişimci bir müteahhittir.


16.Soru

Analitik, mantıksal, yargısal, doğrusal sol beyin değil, akışkan, yaratıcı, doğrusal olmayan özelliklere sahip sağ beyinin devrede olup fikir patlaması yaşanması yaratıcılık süreçlerinin hangi evresinde meydana gelir?


Kuluçka

Hazırlık

Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

Beyin fırtınası

Yaratıcılıkların çıkması


17.Soru

Kendi hesabına çalışan girişimci, girişimciliğin hangi çeşidini oluşturmaktadır?


Schumpeter tipi girişimciler

İç girişimciler

İcra kurulu yöneticileri

Yönetici işletme sahipleri

Üst yönetim


18.Soru

Girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir fikri aşağıdaki hangi düşünürlere aittir?


Smith, Turgot, Böhm-Bawerk, Pigou, Mises

Cantillon, Thünen, Mill, Hawley, Knight

Say, Mill, Marshall, Menge

Quesnay, Wieser, Pigou, Hawley

Cantillon, Walras, Kirzner


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlama da yapılan hatalardan değildir?


Kararlılık

Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması

Olası engellerin tahmin edilememesi

Tecrübe eksikliği

Pazar bölümlendirilmesinin yapılamaması


20.Soru

Kendi hesabına çalışan girişimciler hangi tip girişimcidir?


Schumpeter Tipi Girişimciler

Derrida Tipi Girişimciler

Foucault Girişimciler

Hegel Tipi Girişimciler

Descartes Tipi Girişimciler