Girişimcilik Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimciden beklenen bir davranış modeli değildir?


Pazarı araştırmak

Hedef kitleyi belirlemek

Rakipleri yok saymak

Yatırımın kârlılığı konusundaki sonuçları değerlendirmek

Gerekli görülürse yatırımdan vazgeçmek


2.Soru

Girişimcilikte başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerindeki güçlü arzuya ne ad verilir?


Esneklik

Liderlik

Kararlılık

Kendini adama

Kendine güven


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan genel ulusal koşullarda değildir?


Gelişmiş ülkelerin makroekonomik koşulları

Gelişmiş ülkelerin para politikaları

Gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelerden aldıkları mallar

Gelişmiş ülkelerin vergi yapıları

Gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel yapıları


4.Soru

Girişimcilerin özellikle işletmelerini kurma aşamasında aldıkları desteklerin incelenmesi gelişmiş ülkelerde girişimciliği etkileyen koşullardan hangisi ile ilgilidir?


Finansal koşullar

Ticari ve hukuki altyapı

Eğitim

Devlet politikaları ve programları

Fiziksel altyapıya erişim


5.Soru

Yatırımcılar ve fon sağlayacak kredi kuruluşları tarafından istenen ve girişimcinin yatırım sürecine geçmesini sağlayan rehber niteliğindeki belgeye ne ad verilir?


Revizyon planı

İş planı

Taktik plan

Eylemsel plan

Üretim planı


6.Soru

Önceden tasarlanmış bir organizasyonel sahiplik yapısı ve kaynaklar olmadan iç girişimcilik faaliyetlerini yürüten iç girişimcilik modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Adanmış Model

Fırsatçı Model

Savunucu Model

Üretici Model

Kolaylaştırıcı Model


7.Soru

Amerikalı sosyal girişimci Schramm’ın kurduğu yapıyla düşük gelir grubundaki çok sayıda lise öğrencisinin yüksek öğretime devam etmelerini sağlaması hangi açıdan kalkınma için önemlidir?


Sosyal sermeye

İnovasyon/yeni ürün ve hizmetler

Ekonomik kalkınma

Eşitliğin desteklenmesi

Sürdürülebirlik


8.Soru

İnovasyon sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Fikirleri yönetmek

Fikir toplamak

Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek

Uyulamak

Yaratıcılık için çalışanları motive etmek


9.Soru

İş planının bir araç olarak kullanılabileceği temel amaçlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir? 1. İletişim 2. Planlama 3. Yönetim


HİÇBİRİ
YALNIZ 1
1 VE 2
YALNIZ 2
HEPSİ

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pinchot’a göre iç girişimcinin genel özelliklerinden biri değildir?


İşletme kaynaklarını kullanırken serbest olmak ister.

Planlama yaparken kendine zaman sınırı koymaz.

Çalıştığı kurumdan maddi ve manevi destek bekler.

Orta derece risk alır.

Kendine güveni vardır.


11.Soru

İşletmenin adı ve adresi iş planının hangi bölümünde bulunur?


İşletmenin Tanımı

Giriş

Pazarlama Planı

Üretim Planı

Yönetim Planı


12.Soru

Neoklasik kuram, teknoloji ve yenilik konularında yetersiz kalarak 1980’lerden sonra üstünlüğü hangi yaklaşıma bırakmıştır?


Klasik

Modern

Kapitalizm

Emperyalizm

Schumpeterci/Evrimci


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardan biri değildir?


Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlaması
Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması
Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması
Amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturması
Tamamlanmış bir iş planının, girişimciye çalışma rehberi olma görevi yapması.

14.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre girişimci bir girişimin sahibidir?


Kelly

Cantillon

Mises

Israel Kirzner

Quesnay


15.Soru

I. Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar.
II. İş planı, amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturur.
III. İşletmenin bütün unsurları plan içerisinde gösterildiği için, girişimci, işletme stratejileri geliştirerek ve bunları sınayarak, dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir.
IV. Tamamlanmış bir iş planı, girişimciye dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişim aracı olma ve işletme için de çalışma rehberi olma görevi yapar.
Yukarıda verilenlerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardandır?


I – II – IV

I – III –IV

II – III – IV

I – II – III

Hepsi


16.Soru

Ekonomik kalkınmada, girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini insan kaynaklarının temel taşlarından birisi olarak ilk kez vurgulayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Richard Cantillon
Jean Baptise Say
Joseph A. Schumpeter
Carol Moore
David Ricardo

17.Soru

İşletmenin kuruluş yeri, tedarikçiler, ulaşım imkanları, işgücü olanakları, tahmini üretim maliyetleri konularının açıklandığı iş planı ögesi muhtemelen aşağıdakilerden hangisidir?


Üretim planı

Giriş

İşletmenin tanıtımı

Pazarlama planı

Yönetim planı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon hakkında doğru bilinen yanlışlardan değildir?


İnovasyon ve AR-GE aynı şeydir

İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretir.

İnovasyonun tek hedefi vardır o da kâr

İnovasyonda başlangıçlar mükemmel olmalıdır

İnovasyonu tüm şirketler yapabilir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi EUREKA'nın amaçlarından biridir?


Tüm ileri teknoloji alanlarında pazara yönelik Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek

Sınırlar çerçevesinde işbirliği yapmak

Sanayi kurumlarını geliştirmek

Kaliteli ürün keşfetmek

Araştırma şirketlerini geliştirmek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağlayacağı faydalardan biridir?


İş planı kritik riskleri ve önemli olayları tanımlayarak işletmenin başarısı için olası senaryoları ve eğer/ne (what/if) analizleri üretir
İş planına dâhil edilen rekabet, ekonomik ve finansal koşulları içeren analizler, girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur
İşletmenin bütün unsurları plan içerisinde gösterildiği için, girişimci, işletme stratejileri geliştirerek ve bunları sınayarak, dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir
İş planı, amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturur
Tamamlanmış bir iş planı, girişimciye dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişim aracı olma ve işletme için de çalışma rehberi olma görevi yapar