Girişimcilik Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş planlamasında, aktivite planının hazırlanması hangi bölümde ele alınır?


Önemli riskler bölümü

Araştırma ve geliştirme bölümü

Zaman tablosu bölümü

Finans planı

Üretim planı


2.Soru

İş planının işletmenin kuruluş yerinin tanımlandığı bölümü hangisidir?


Pazarlama Planı

Giriş

Yönetim Planı

Üretim Planı

Önemli Riskler Bölümü


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş planının girişimciye sağlayacağı faydalar arasında yer alır?


Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar

İşletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir.

İşletmenin başarısı için olası senaryoları ve eğer/ne (what/if) analizleri üretir.

İş planı, yatırımcıların, yatırımdan beklediği özsermaye getirisini de gösterir.

Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri verir.


4.Soru

1980’lerden itibaren etkinliği artan ve mevcut yaklaşımın, teknolojik gelişme sürecinin anlaşılması açısından yetersiz olduğunu ve dolayısıyla, teknoloji politikalarının geliştirilmesinde yararlı olamayacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Neoklasik yaklaşım

Schumpeterci/evrimci yaklaşım

Sanayi toplumu yaklaşım

Neoliberal yaklaşım

Toplumsal yaklaşım


5.Soru

Aşağıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri inovasyon kavramını tanımlamada kullanılabilir?

  1. İnovasyon, bir düşünce biçimidir.
  2. İçinde keşif, icat ve AR-GE’yi barındıran yaratıcılık ve yenilik süreçleriyle oluşan bir kavramdır.
  3. Tüketicilere fayda girişimciye kâr sağlar.


Yalnız 1

Yalnız 2

1 ve 2

1 ve 3

1,2 ve 3


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter’e göre girişimcinin temel davranışlarından biri değildir?


Yeni bir malın ya da hizmetin yeni bir tipinin veya kalitesinin sürülmesi.

Üretime yeni bir tekniğin uygulanması.

Pazar araştırması yapılıp, bir pazara girerek rekabet yaratılması.

Endüstrinin yeniden yapılandırılması.

Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması.


7.Soru

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan kıvılcımdır. Yeniliğin ve gelişmenin itici gücüdür. Kalıp yargıların dışından bakarak düşünmek, sürekli öğrenmek ve sorgulamaktır.” Yukarıdaki tanım girişimcinin hangi özelliğinden bahsetmektedir?


Yaratıcılık

Kararlılık

Esneklik

Liderlik

Kendine güven


8.Soru

Amacı düşük gelirli ülkelerde düşük maliyetli ürünler bulmak ve bundan da çok sayıda ve küresel pazarlarda satmak olan inovasyon türü hangisidir?


Tersine İnovasyon

Radikal İnovasyon

Adımsal İnovasyon

Yıkıcı İnovasyon

Kapalı İnovasyon


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri değildir?


Yenilikçi ve yaratıcı olma

Risk alma

Öncü olma

Rekabetçi düşünme

Taklit edebilme


10.Soru

Girişimci özelliklerin kişisel, sosyal ve çevresel faktörler tarafından şekillendiğini vurgulayan girişimcilik modeli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Timmons Girişimcilik Süreci Modeli

Hopkins Girişimcilik Süreci Modeli

Kross Bağımlılık Modeli

Moore Girişimcilik Süreci Modeli

Murphy Kanunu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeler için ileri sürülen sayıltılardan değildir?


Değişme doğaldır

Süreklidir

Gereklidir, benzerlikler gösterir

Önüne geçilemez.

Kurallarla belirlenir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde çalışma sermayesi düzeyinin bağlı olduğu çok sayıda faktörden biridir?


İşletmenin faaliyet konusu

İşletmede çalışanların sayısı

İşletmede çalışanların cinsiyeti

İşletmede çalışanların yaş ortalaması

İşletmede çalışanların katkı derecesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planı okuma sürecinin birinci adımıdır?


İşletmenin ve işletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi
Sermaye yapısının belirlenmesi (Gerekli olan borç ve özsermaye bileşimi)
En son bilançonun incelenmesi (Likidite, net değer ve borç/özsermaye oranlarının belirlenmesi)
Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi (Çoğunlukla en önemli adımdır)
Girişimin kendine özgü özelliğinin saptanması (Neyin diğer girişimlerden farklı olduğunun bulunması)

14.Soru

Üniversite veya bir yüksek öğrenim kurumu veya bir araştırma merkeziyle ilişki kuran, içindeki teknoloji kökenli firma ve kuruluşların oluşmasını özendirecek ve büyümesine katkı sağlayacak şekilde dizayn edilen, yönetim birimlerinin, içerisine yerleşmiş firmalara teknoloji transferiyle ilgili destek verdiği, arazi, bina ve ileri teknoloji kökenli firma ve kuruluşlardan oluşmuş bir girişim biçiminde tanımlanan destek aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Bilim parkları

Kosgeb destekleri

Hibe destekleri

Teknoparklar

Silikon vadileri


15.Soru

İnovasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yaratıcılık ve yenilik inovasyonun girdileridir

İnovasyon ve AR-GE aynı şeydir

Bir buluşun inovasyon haline gelebilmesi için ticari hale gelmesi gerekmektedir

Her yaratıcılık ve yenilik çabaları inovasyonla sonuçlanmamaktadır

İnovasyonlar ile insan hayatı daha kolay hale gelmekte ve yaşam kalitesi artmaktadır


16.Soru

Ortaya çıkan fikirlerin sosyal değişim ve değer oluşturması için organizasyonlar boyutuna indirgenmesine ne ad verilir?


Girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Kümelenme

Kalkınma

Teknoloji


17.Soru

İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İş planı, kurulması düşünülen ya da varolan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı bir belgedir.
İş planı işletmenin geleceğini değil, şu anki mevcut durumunu gösterir.
İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir.
İş planı kurulması düşünülen işletmenin sahip olacağı vizyonun kağıda dökülmesidir.
İş planı girişimcinin yatırım sürecine geçmesine yardımcı olan bir araçtır.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki finansal koşullar açısından önemli uygulamalar arasında yer alır?


Risk sermayesi

Düşük vergiler

Fırsat eşitliği

Pazara giriş serbestisi

Düşük kur


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimci ile inovasyon arasındaki ilişkiyi anlatır?

  1. Yeni nesil girişimciler inovasyon yapan girişimcilerdir.
  2. Taklitçilikle girişimciliğin uzun süre yaşaması mümkün değildir.
  3. Günümüzün rekabetçi ortamı inovasyonu zorunlu kılmaktadır. Rekabetçilik yoksa inovasyon da azalmaktadır.


Yalnız 1

Yalnız 3

1 ve 3

Hiçbiri 

Hepsi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının okunması sürecinde bulunmayan bir adımdır?


İhtiyaç analizinin yapılması

İşletmenin ve işletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi

Sermaye yapısının belirlenmesi

En son bilançonun incelenmesi

Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi