Girişimcilik Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planında bulunan bölümlerden biri değildir?


Giriş

İş planının tanımı

Yönetimin tanıtımı

Pazarlama planı

Üretim planı


2.Soru

Detaylı bir iş planı genellikle kaç bölümden oluşur?


6

7

8

9

10


3.Soru

İşletmelere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemeler gelişmiş ülkelerde girişimciliği etkileyen koşullardan hangisi ile ilgilidir?


Finansal Koşullar

Ticari ve Hukuki Altyapı

Eğitim

Fiziksel Altyapıya Erişim

Devlet Politikaları ve Programları


4.Soru

Yapılacak işlerin aylar itibariyle adımlar şeklindeki gösterimini içeren iş planı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman Tablosu Bölümü

Yönetim planı

Üretim planı

Pazarlama planı

Araştırma ve Geliştirme Bölümü


5.Soru

En önemli iş fikirlerinin ve icatların başka fikirlerle oynarken ortaya çıktığı görüşünü savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Robert I. Sutton

Roger Von Oech

Ted Anton

Stoven Johnson

James Webb Young


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağlayacağı faydalardan biridir?


İş planına dâhil edilen rekabet, ekonomik ve finansal koşulları içeren analizler, girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur
İş planı, fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir ve pazar payının nasıl korunacağını planlar.
İş planı detaylı finansal tablolar aracılığıyla, işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir
İş planı kritik riskleri ve önemli olayları tanımlayarak işletmenin başarısı için olası senaryoları ve eğer/ne (what/if) analizleri üretir
İşletmenin bütünü hakkında detaylı bilgiler sağlayarak fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri verir

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle ilgili olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde girişimcilik kavramının açıklanmaya çalışıldığı kavramlar arasında yer almaz?


Yeni işletme

Fırsatların peşinde koşma

Yönetim

Büyüme arzusu

Muhasebe


8.Soru

Ekonomik büyümenin ve yoksulluğun azaltılmasında aracı olabilen, köklü değer sistemleri yaratan yerel bir kalkınma süreci olarak bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kalkınma

Girişimci

Sosyal Girişimcilik

Kümelenme

Kapitalizm


9.Soru

I. Belirsizlikle ilgili riski üstelene kişidir.
II. Girişimci bir müteahhittir.
III. Girişimci bir arbitrajcıdır.
IV. Girişimci endüstriyel bir liderdir ancak yenilikçi değildir.
V. Girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri girişimciyi tanımlamaktadır?


I- II – III – IV

II – III – IV –V

I – III – IV – V

I – II – III – V

Hepsi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağlayacağı faydalardandır?


Finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri verir.

Pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir ve Pazar payının nasıl korunacağını planlar.

İşletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir.

İşletmenin eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görülmesini sağlar.

İş planı, yatırımcıların, yatırımdan beklediği öz sermaye getirisini de gösterir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kredi garanti fonu kapsamında garanti verilen kredilerden biridir?


Yeni iş kurma

Mevcut tesisin daraltılması

Eski teknolojinin kullanımı

İthalatın azaltılması

Gayrinakdi kredilere ağırlık verilmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma ve sanayileşmenin başlarında uygulanan politikalardan biri değildir?


İthal İkameci

Teknolojik

İçe Dönük

Korumacı Dış Ticaret

Sanayileşme


13.Soru

İşletmelerin kurulmasının teşvik edilmesi ve işe yeni başlayan ve planları gelişme ve yenilikler ile sonuçlanabilecek yenilikçi KOBİ’lere öz sermaye sağlanarak yeni işletmelerin yaşama şanslarının artırılması amaçlayan aktör aşağıdakilerden hangisidir?


Melek yatırımcılar

Küçük ölçekli işletmeler idaresi

Kredi kuruluşları

Toplumsal gelişim kuruluşları

Finansal aracılar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının ögelerinden değildir?


Önemli Riskler Bölümü

İşletmenin Tanımı

Pazarlama Planı

Güncelleme bölümü

Yönetim Planı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının faydalarından değildir?


Analiz

Strateji

Başarı

Haraket

İletişim


16.Soru

Gelişmekte olan ülkelerde 1950 1960’lı yıllardan itibaren uygulanan “ithal ikameci sanayileşme stratejisi”nin temel amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


İhtacatı kısmak ve yerli imalatı teşvik etmek

İthalatı kısmak ve yerli üretimi azaltmak

İthalatı artırmak ve yerli üretimi azaltmak

İthalatı kısmak ve yerli üretimi teşvik etmek

İthalat ve ihracat dengesini korumak


17.Soru

İş planının etkin bir şekilde sunulması için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Kısa tutulması
Bütün haline getirilmesi
C¸eşitlendirilmesi
Hedef pazarı göstermesi
Gelecekle uyumlaştırılması

18.Soru

Girişimcilik sürecinin merkezinde yatan şey nedir?


Fırsat

Kaynak

Maliyet

Hammadde temini

Dağıtım


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri değildir?


Yenilikçi ve yaratıcı olma
V ar olanla yetinme
Risk alma
O¨ncü olma
Rekabetçi olma

20.Soru

Girişimci bir işi planlamadan önce çeşitli kaynaklardan danışmanlık hizmeti almaktadır. Bu süreçte girişimcinin kendi yeteneklerini objektif biçimde değerlendirmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Danışmanlığın ne kadar sürmesi gerektiğine karar vermek

Hangi tür danışmanlık hizmetinin alınacağının belirlenmesine karar vermek

İşin yapılıp yapılamayacağına karar vermek

İşin ne kadarlık bir maliyet gerektirdiğine karar vermek

İşin ne zaman bitirileceğine karar vermek