Girişimcilik ve İş Kurma Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcileri, sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak (yıkıcı yaratıcılık) yaşayan kişiler olarak tanımlamıştır?


Schumpeter
Cantillon
Turgot
Quesnay
Beaudeu

2.Soru

Çoğu batı ülkesinde akademik ve politik olarak küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe yönelen yeni bir ilginin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2010

3.Soru

Yapılabilirlikte aşağıdaki araştırmalardan hangisi/hangileri yapılır?

I. Pazar

II. Finansal/Ekonomik

III.Teknolojik

IV. Örgütsel

V. Yasal


I ve II

II ve III

III ve IV

III,IV ve V

I,II,III,IV ve V


4.Soru

"Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir." Verilen tanım aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisine aittir?


Ekonomik girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Dış girişimcilik

İç girişimcilik

Kadın girişimcilik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin finansal yapılabilirlik (fizibilite) araştırmaları arasında kritik yer alır?


İthal teknoloji
Teknoloji seviyesi
Sosyal etki
Başabaş noktası
Üniversite altyapısı

6.Soru

Aşağıdaki kavramların hangisi müşteri değer önermesi (CVP) kapsamında değildir?


Hedef müşteri

Sorun

İhtiyaç

Ürün ve hizmet

Kâr formülü


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni nesil girişimcilik özelliklerinden biri değildir?


Ekonomiye yeni sektörler kazandırır, mevcut sektörleri büyütür.
Yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözer.
Eğitimli genç girişimciler bu girişimciliğe daha yatkındır.
Ürettikleri fayda küresel sorunlar için değil yerel sorunlar içindir.
İş fikirlerini yeni sektörlerde yaratırlar.

8.Soru

Bir markanın yönetimi ve gücü  aşağıdaki hangi unsur/ unsurların  birleşmesiyle yapılmaktadır?

I. İş modeli

II. Ürün 

III. Marka sinyali


Sadece I

Sadece II

Sadece III

I ve II

I,II ve III


9.Soru

I. İş fikrinin tüm olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde tutuyor musunuz?

II. İş fikriniz özgün mü, uyarlama mı?

III. Uzun dönemli getiriler yeterli olacak mı?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş fikirlerinin değerlendirilmesi için Princeton Yaratıcı Araştırma Kuruluşunun sunduğu ölçütler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Aşağıdaki tasarım ile ilgili ifadelerden hangisi performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesini ifade etmektedir?


Maliyet (Cost)

Yaratıcılık (Creativity)

Seçim (Choice)

Uzlaşma (Compromise)

Karmaşıklık (Complexity)


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kültürünün belirleyici boyutlarından biri değildir?


Bağımsızlık

Karar verebilen

Yenilikçi

Risk alan

Hatalardan ders çıkaran


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarım sonucu ortaya çıkan ve müşterilerin ürünü almalarını sağlayan faktörlerden biri değildir?


Kalite

Estetik çekicilik

Benzerlik özellikleri

Uygunluk

Fiyat


13.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi girişimcinin özelliklerindendir?


Girişimci, girişimcilikteki eylemle hem yeni işletme kurulurken hem de hayatını sürdürürken vardır.
Girişimci işletmeyi kurar, yöneticiye verir ve işletmedeki görevi biter.
Girişimci olmak için finansal sermayeye sahip olmak gerekmektedir.
Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz
Girişimcilik için iyi bir eğitim almış olmak gerekmektedir.

14.Soru

Her yıl piyasaya çıkan yeni ürünlerin sadece yaklaşık %10'luk kısmının başarılı olabilmesinin en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün inovasyonu
Rahatlık
Ucuzluk
Estetik
Verimlilik

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, üzerinde en çok durulan girişimci kişisel özelliklerin biri değildir?


Başarı amacına yönelimli
Bağımsız olma arzusu
Sorumluluk üstlenebilme isteği
Güç elde etme isteği
Karar verme isteği

16.Soru

Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çabaları hangi girişimcilikte görülür?


İç girişimcilikte
Sosyal girişimcilikte
Dış girişimcilikte
Yeni girişimcilikte
Geleneksel girişimcilikte

17.Soru

I. İnsanlar

II. Teknoloji

III. Ürünler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri müşteri değer önermesinin kârlı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan kaynaklar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

I.  İş fikrinin tüm olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde tutuyor musunuz?

II. İş fikriniz özgün mü, uyarlama mı?

III. Uzun dönemli getiriler yeterli olacak mı?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş fikirlerinin değerlendirilmesi sürecinde Princeton Yaratıcı Araştırma Kuruluşu'nun sunduğu ölçütlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde bir kavram geliştirilmesi kapsamında yer alır?


Portfolyo planlama
Pazar geliştirmesi
Rekabet analizi
Şekillendirme
Sağlam tasarım

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı çalışma modelinin kuluçka evresi ile ilişkilidir?


fikrin uygulanması

problem üzerinde şuursuzca çalışma

zihinsel altyapı

kavramın görünen ışıltısı

test etme