Girişimcilik ve İş Kurma Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi strateji pazara daha sonra giren ya da pazarı izleyenler tarafından kullanılmaktadır ?


Emprovizasyon

İnnovasyon

Pazarlama

Kuluçka

Aydınlanma


2.Soru

I. Pazar

II. Ekonomik

III. Yasal 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılabilirlikte gerçekleştirilen araştırmalar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Walsh'in tasarımın 4C'sindendir?


uzlaşma

değerlendirme

yeniden inovasyon

teknik geliştirme

prototip ve test


4.Soru

Apple firmasının IPod ile başlayan çalışmaları ve bu ürünle beraber pazara ilk girmesinin avantajı, tasarımın hangi kavramla olan ilgisine bir örnektir?


Yaratıcılık
Grup yaratıcılığı
Öncülük
Kavram geliştirme
Kavram tasarımı

5.Soru

Cantillon’dan sonra girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak kaç adet temel yaklaşım ortaya çıkmıştır?


2
3
4
5
1

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin yeni bir pazara girerken yapması gerekenlerden biri değildir?


Rakip ürünlerin özelliklerini incelemek

Potansiyel müşterilerin istek ve gereksinimlerini araştırmak

Üretilen mal ve hizmetler ile müşterilerin memnuniyetini sağlamak

Ürün çeşitliliğini sağlamak

Personel sayısını artırmak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletme profilinin görsel elemanlarının içinde gösterilemez?


Ürünün içeriği

Ürün tasarımı

Bilgi tasarımı

Çevre tasarımı

Tutum


8.Soru

Girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı hangi kavramın tanımıdır?


Yapılabilirlik

Pazar araştırması

Teknolojik araştırma

Finansal/Ekonomik araştırmalar

Yasal araştırmalar


9.Soru

Kâr modelim ne şekilde olmalı?  sorusu iş modelinin hangi başlığı altında değerlendirilir?


Müşteri

Değer üretme

Farklılaşma

Kapsam

Stratejik durum


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarafından 1730’larda girişimcilik terimi ilk defa teoride kullanılmıştır?


Richard Cantillon

William Petty

John Locke

John Law

Isaac Newton


11.Soru

"Girişimcilik süreçlerinin başında yer alan iş fikri, kişinin öz malı dır ve ona ait olmalıdır." tanımına konu olan mülkiyet çeşidi hangisidir?


Taşınır mülkiyeti
Taşınmaz mülkiyeti
Fikri mülkiyet
Özel mülkiyet
Kamu mülkiyeti

12.Soru

Tasarım sürecinde, temelde aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenilmektedir?


Problem çözme 

Üretim

Tüketim

İkna edicilik

Planlama


13.Soru

On dokuzuncu yüzyıl öncesi dönemde gerçek anlamda ilk girişimciliğe kim örnek verilebilir?


Frederick W. Taylor
Martin Luther
Marco Polo
Kristof Kolomb
Amerigo Vespucci

14.Soru

İnovasyon için önemli olan nedir?


Emprovizasyon

Tasarım

Pazarlama 

Promosyon

Markalama


15.Soru

Temsilcilerinin Marshall, Say ve Knight olduğu Neoklasik ekole göre girişimcinin ekonomideki temel rolü aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak

Girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmak

Piyasa etkinsizliklerini ve eksikliklerini düzeltmek

Yeni bir mal üretmek

Mevcut ürününü yeni bir yöntemle üretmeye çalışmak


16.Soru

Klasik pazarlama karmasının 4P’sini oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ürün-Fiyat-Yer-Promosyon

Ürün-İzin-Yer-Promosyon

Üretici-ürün-yer-promosyon

Üretici-ürün-fiyat-yer

Ürün-üretici-fiyat-promosyon


17.Soru

I. İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.

II. İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

III. İç girişimci güçlendirmek diğer girişimci geliştirmek için çalışır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasındaki farklılıklardandır? 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlemede ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditleri değerlendirmede kullanılan tekniğe verilen addır?


Temel Yetenek Analizi
GZTF Analizi
PEST Analizi
Senaryo Analizi
Süreç Analizi

19.Soru

Çok sayıda küçük inovatif ve esnek girişimci şirketini sistematik ve planlı şekilde desteklemesiyle elektronik sektöründe küresel bir başarı elde eden ülke aşağıdakilerden hanngisidir?


Kuzey Kore

ABD

Almanya

Rusya

Tayvan


20.Soru

I. Müşteriye sunulacak değer ürün ve hizmetlerle sağlanacaktır.

II. Müşteri önermesi kapsamında hedef müşteri, sorun, ihtiyaç, ürün ve hizmet vardır.

III. Değer üretimi hem müşteriyi hem de işletmeyi içerecek şekilde çift yönlü olmalıdır.

IV. Yeni bir iş modeli, yeni bir müşteri değeriyle başlar.

Yukarıdaki maddelerden hangileri müşteri değer önermesi için doğrudur?


I-II

II-III

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV