Girişimcilik ve İş Kurma Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tasarım sürecinde protip ve test basamağında ne yapılmaktadır?


Pazar ile ilgili problemler çözümlenmektedir.

Fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular ile ilgili teknik problemler çözümlenmektedir.

İncelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket, model ya da son tasarımın başlangıç versiyonu üretilmektedir.

Tasarımın son hali deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir.

Süreç ve proje çıktılarının analizi yapılmaktadır.


2.Soru

OECD ülkelerinde küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin en az yüzde kaçlık kısmını oluşturmaktadır?


75

80

85

90

95


3.Soru

Girişimcilerin kişisel özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Liderlik
Tezcanlı olma
Bağımsız olma
Sorumluluk alma
Güç elde etme

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik yaklaşımlardan Neoklasik yaklaşımın temsilcilerindendir?


Baumol

Menger

Marshall

Kirzner

Thünen


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin bulunduğu kültürde girişimciliği destekleyen değerlerden biri değildir?


İş ve özel hayatın ayrışmaması

Kişinin kendi işinin sahibi olması

Bireycilik

Para kazanmak

Başarılı olmak


6.Soru

Hangisi girişimcilik süreçleri arasında değildir?


İş fikirleri arama, bulma
İş fikrini seçme
İş fikri senaryo analizi
İş fikrini uygulamaya hazırlama
İş fikrini uygulama

7.Soru

ABC otomobil firması yeni piyasaya çıkacak modelin üzerinde çalışmakta ve tasarımcıları amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadır. Buna göre şu an tasarım sürecinin hangi basamağında çalışmaktadırlar?


Kavram Geliştirme

Proje Planlama

Tasarım Brifi

Kavram Tasarımı

Detaylı Tasarım


8.Soru

Aşağıdakilerden hangileri yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalardır ?

I. Pazar araştırmaları

II. Teknolojik araştırmalar

III. Finansal araştırmalar

IV. Yasal araştırmalar

V. Ticari araştırmalar


I-II-III-IV

I-II-III-V

II-III-IV-V

I-II-IV-V

I-III-IV-V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş Fikrini Yaratma sürecinde yer almaz?


Örgütsel araştırma
İlişkilendirme
Sorgulama
Gözlemleme
Deneme

10.Soru

I: Başarısı kanıtlanmış iş yapış şeklinin olması

II: Üreticilerin müşterisine alabileceği fiyattan, istediği yerde ürünü sunabilmesi

III: İşletmenin üretimden kar elde etmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "iş modeli" kavramı düşünüldüğünde gözönünde bulundurulması gereken değişkenlerdir?


I, II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız I

Yalnız III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecindeki fırsatın anlaşılması aşamasının alt faaliyetlerinden birisi değildir?


Bir vizyon geliştirilmesi

Portfolyo planlama

Pazar fırsat analizi

Müşteri ihtiyaç analizi

Rekabet analizi


12.Soru

Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkılar hangi ülkenin filozofları tarafından yapılmıştır?


Almanya

Fransa

İtalya

İngiltere

Amerika 


13.Soru

I. İş fikirleri arama

II. İş fikrini seçme

III. İş fikrini uygulama

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimcilik süreçleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından biri değildir?


Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar.
Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır.
Rekabetçi stratejilerin belirlenmesinde rol oynar.
Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır.
Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar Diğer girişimcilere örnek olur, yol gösterir.

15.Soru

Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik girişimcilik

Sosyal girişimcilik

İç girişimcilik

Dış girişimcilik

Genel girişimcilik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik türlerinden biri değildir?


İç girişimcilik

Dış girişimcilik

Ticari girişimcilik

Küçük girişimcilik

Sosyal girişimcilik


17.Soru

İşletmelerde ürünlerin ayırt edilebilir olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ?


 Tasarım

Renk

Reklam

Kalite

Fiyat


18.Soru

I. İş fikirleri arama

II. İş fikrini seçme

III. İş fikrini uygulama

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimcilik süreçleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci nedir?


Yaratıcılık
Tasarım
Üretim
İnovasyon
Girişimcilik

20.Soru

Girişimciliğin ekonomi içerisindeki rolünün ne olduğu konusunda ilk düşünceleri ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir?


Cantillon

Say

Turgot

Quesnay

Beaudeu