Girişimcilik ve İş Kurma Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir?


Sosyal Girişimcilik

Ekonomik (Ticari) Girişimcilik  

İç Girişimcilik

Dış Girişimcilik

Genç Girişimcilik


2.Soru

Hangisi/leri girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerindendir?

I- İstihdam sorununun azalması

II- Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı.

III- Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik süreçleri arasında yer almaz?


İş fikirleri arama, bulma

İş fikrini seçme

İş fikrini beğenmeme

İş fikrini uygulamaya hazırlama

İş fikrini uygulama


4.Soru

I. Paranın algılanan değeri

II. Estetik çekicilik

III. Değişik ve eşsiz özellikler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri müşterilerin bir ürünü almaya karar vermesinde etkindir?


Yalnız I

I,III

Yalnız II

II,III

I,II,III


5.Soru

Yenilik girişimciliğin en önemli unsuru ne zaman olmuştur?


16. yüzyıl

17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl

20. yüzyıl


6.Soru

Girişimciliğin başarıya ulaşması için gerekli olan en önemli unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?


 Öngörü

Vizyon

Sabır

Yenilikçilik

Süreklilik


7.Soru

Toplumlarda girişimciliğin değişimi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Girişimcilik azalmıştır.
Girişimcilik değişmemiştir.
Girişimcilik artmıştır.
Özel sektör girişimciliği yok olmuştur.
Devlet girişimciliği artmıştır.

8.Soru

........ döneminde tipik girişimci örneği din görevlileriydi. Bu kişiler kale, sur, kamu binaları, manastır, katedral gibi büyük mimari çalışmalar yapmakla görevliydiler. Tanımlamasındaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilince anlamlı bir ifadeye ulaşılacaktır?


İlk Çağ

Orta Çağ

20. yy Döneminde

Taş Devri

20.yy sonrası


9.Soru

  1. Mali sermayenin devreye sokulması
  2. Bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler.
  3. Üretim araçlarının koordinasyonu, işletmenin yönetimi ve işletilmesi,
  4. İstihdam edilerek iş yapan profesyonellerdir.
  5. Yatırımlarla ilgili stratejik kararların alınması

Üretim araçlarının özel mülkiyete konu olduğu kapitalist sistemde mülk sahipleri belli başlı üç işlevi yerine getirirler aşağıdakilerden hangileri bu işlevlerdir?


I.-II.-III.

II.-III.-IV.

III.-IV.-V.

I.-III.-V.

I.-II.-III.-IV.-V.


10.Soru

 I- Misyon

II- Kontrol

III- Güç

IV-Değer

V- Süreç

Yukarıdakilerden hangisi/leri iş alanındaki kültürel değerlerden formel değerlere arasında sayılabilir?


I-II-IV

I-III-IV

I-III-V

II-IV-V

I-II-V


11.Soru

Will Rogers’in “Doğru yoldaysanız bile eğer oturursanız ezilirsiniz.” sözü hangi girişimcilik çeşidini destekleyen bir sözdür?


Dış girişimcilik
Sosyal girişimcilik
Kadın girişimcilik
Ekonomik girişimcilik
İç girişimcilik

12.Soru

Tasarım yeteneği ve bilgisi bir şirkette aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmaz?


Markalama

Trend tahmini

Ürün geliştirme

Sermaye artırımı

Maliyet azaltma


13.Soru

Bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme sürecine ne ad  verilimektedir?


Tasarı

Girişim

Tasarım

Yaratıcılık

İnovasyon


14.Soru

Yaratıcı davranış modelinde basamakların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


ilk kavrayış-kuluçka-aydınlanma-hazırlık-doğrulama

ilk kavrayış-hazırlık-doğrulama-kuluçka-aydınlanma

aydınlanma-ilk kavrayış-doğrulama-kuluçka-hazırlık

ilk kavrayış-hazırlık-kuluçka-aydınlanma-doğrulama

ilk kavrayış-doğrulama-aydınlanma-kuluçka-hazırlık


15.Soru

Aşağıdakileden hangisi batı iş kültürünün belirleyici boyutlarından birisi değildir?


Risk alan

Gelenekçi

Yüksek bireysellik

Bağımsızlık

Hiyerarşik sistemle çalışan


16.Soru

20.yy. da girişimciliğin en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Riski üstlenmek

Cari hesapları tutmak

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaları

İş gücü niteliğini yükseltmeleri

Yenilik


17.Soru

Klasik pazarlamanın 4P'si tasarım ile yakından ilişkilidir. Hangisi klasik pazarlamanın 4P'si arasında yer almaz? 


Ürün

Fiyat

Yer

Promosyon

Tüketici değeri


18.Soru

2006 Nobel Barış Ödülü’ne sosyal girişimcilik alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görülen girişimci kimdir?


Iqbal Quadir

Muhammad Yunus

Bill Dragton

Klaus Schwab

Mustafa Sarı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluşuna ilişkin ilk adımdır?


İş fikri

İş süreci

İş modeli

İş planı

Eylem planı


20.Soru

"Müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için bulunan öneridir. " cümlesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Müşteri Değer Önermesi

İş Modeli İnovasyonu

İş Fikri Arama Süreci

Fizibilite

Yasal Araştırma