Girişimcilik ve İş Kurma Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda tasarım ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Tasarımda somut çıktıların olması gerekmektedir.

Deneme yanılma yöntemine izin vermeyen bir süreçtir.

Bilinçli bir karar verme sürecidir.

En iyi olası çözümler seçilir. 

Faaliyetlerin bilinçli olarak yapılmasıdır.


2.Soru

I. İş fikri, işletmenin ilk adımı ve başlangıcıdır.

II. İş fikri, insan odaklıdır

III. İş fikri müşteriye bir fayda sağlamalıdır.

Yukarıda iş fikri ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Bu süreç girişimcilik ruhunun tetiklendiği aşamadır. Girişimcilikte yaratıcılığın en fazla kullanıldığı safhadır. Bu süreçte önemli olan çok sayıda fikir üretmektir.

Yukarıda özellikleri verilen girişimcilik süreci aşağıdakilerden hangisidir?


İş fikirlerini yenileme

İş fikrini uygulamaya hazırlama

İş fikrini seçme

İş fikrini uygulama 

İş fikirleri arama ve bulma


4.Soru

Girişimcilik alanında aşağıdakilerden hangisi jean Baptise Say'ın üzerinde durduğu konulardan biri değildir?


Girişimcilikte üretim girdilerinin örgütlenmesi
Girişimcilikte üretim girdilerinin yönetilmesi
Girişimciliğin bir üretim faktörü olarak görülmesi
Girişimciliğin kapitalizmde önemlii görülmesi
Girişimcilikte risk unsurunun var olması

5.Soru

 I.Pazar araştırması

II.Tasarım kaynağı 

III.Tasarım brifinin hazırlanması

IV.Ürün tasarımı

V.Çevre tasarımı

 Yukarıdakilerden hangileri Pazarlamanın tasarım sürecine dahil olduğu üç önemli alan arasında yer alır?


I-III-V

I-II-III

IV-V-III

II-IV-V

I-IV-V


6.Soru

İyi bir tasarım brifi aşağıdakilerden hangisini içermez?


İşletmenin coğrafik konumu
İşletme altyapısı
Müşteri ve pazar bilgisi
İşletme stratejisi
Tasarım problemi

7.Soru

I. Yenilikçi olmaları.

II. Risk alabilmeleri.

III. Kaynakları etkin ve verimli kullanabilmeleri.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasındaki benzerliklerdendir? 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme amacıyla üretimin girdilerini örgütleme yeteneği ve risk alma özellikleriyle bağdaştırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kalkınma

Girişimcilik

İktisat

Katma değer

Ekonomi politikası


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir prototip varlığından söz edilebilir?


Bir oyuncakla ilgili bilgiler

Bir oyuncağın pazara sunulma planları

Bir oyuncağın üretim öncesi maketi

Bir oyuncakla ilgili satış planlamaları

Bir oyuncağın çizimleri


10.Soru

İş fikrini gerçekleştirmek için öz kaynak/dış kaynak oranının ne olacağı fizibilitenin hangi araştırmasında ortaya çıkar?


Pazar

Teknolojik

Finansal

Örgütsel

Yasal


11.Soru

Çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detaylarının belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


tasarım spesifikasyonları

kavram geliştirme

kavram tasarımı

detaylı tasarım

pazar geliştirme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarım konusunda özellikle dikkat çeken konulardan değildir?


Somut çıktıların olması

Yaratıcı bir faaliyet olması

Bilinçli bir karar verme sürecinin olması

Bilginin somut bir çıktıya dönüşmesi

Tasarımın pazar payının yüksek olması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde bir kavram geliştirme sürecinde yer almaktadır? 


Rekabet analizi

Sağlam tasarım

Şekillendirme

Kavram mühendisliği 

Analitik modelleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyıl girişimcileri ile ilgili doğru bir ifade değildir?


Girişimciler genellikle yöneticilerden ayrılmaktadır.

Girişimci kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlamıştır.

İşletmesinde kullandığı girdiler, istihdam ettiği iş gücü ve ihtiyaç duyduğu sermaye için cari fiyatları ödeyen kişidir.

Kendi çabası, yeteneği, organizasyon ve yönetim becerilerini de bu süreçte kullanmaktadır.

Kaybetme ve önceden beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskini de kabul etmektedir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı davranış modelinin en son aşamasıdır?


Doğrulama
Aydınlanma
Kuluçka
Hazırlık
İlk kavrayış

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş alanındaki formel kültürel değerler arasında yer alır?


Vizyon-misyon
Ahlak-güç
Kişilik-güven
Ahlak-vizyon
Kişilik-güç

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin bir ürünü almalarını sağlayan faktörlerden biri değildir?


estetik çekicilik

değişik ve eşsiz özellikler

mağazada sergilendiği raf

fiyat

uygunluk


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri herhangi bir iş modelinin kilit kaynakları arasında yer alır?

I. Ürünler

II. Tesisler

III. Ekipmanlar

IV. İdari Süreçler

V. Markalar


I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-IV-V

I-III-IV-V

II-III-IV-V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğu girşimci kültürünün özelliklerinden biridir?


Sosyal statü
Yüksek bireysellik
Risk alma
Yenilikçilik
Hiyerarşik düzende çalışma

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımcının dikkat etmesi gereken faktörler arasında yer almaz?


Fikir uyuşmazlıkları ile mücadele etmesini öğrenmelidir.

Farklı koşullara hızlı tepki verebilmelidir.

Tasarımcının ikna yeteneği yüksek olmalıdır.

Sunduğu alternatifler ile etrafındakileri hayran bırakmalıdır.

Müşterilerin görüşlerine değil kendi tasarımının iyi olmasına odaklanmalıdır.