Girişimcilik ve İş Kurma Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tasarım fikrinin ana hatlarının ortaya çıktığı, çizimler ve basit modellerin yapıldığı ve tasarım brifinin daha açık ve odaklanmış kavram haline getirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Kavram tasarımı
Kavram geliştirme
Proje planlama
Tasarım spesifikasyonu
Pazar geliştirme

2.Soru

  1. Hayallerin gerçeğe dönüşmesidir.
  2. Hayatı kolaylaştıran eylemler barındır.
  3. Girişimciliğin kavramsallaştırılmasının temeli insanlık tarihi kadar eskidir.
  4. Jean Baptise Say, girişimcilikte risk unsurunu ele almıştır.

Girişimcilik ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

II ve IV

I, II ve IV

III ve IV


3.Soru

Tasarım yönetimi sürecinde incelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket, model ya da son tasarımın başlangıç versiyonu üretildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Prototip ve test
Pazar geliştirme
Destek ve ilaveler
Kavram tasarımı
Tasarım brifi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılması sürecinin bir parçasıdır?


Rekabet analizi

Portfolyo planlama

Kavram mühendisliği

Fiziksel ve analitik modelleme

X için tasarım


5.Soru

Yeni üretilen bir üründen işletmelerin uzun süre kâr edememelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ürünün taklitlerinin yapılması

Çalışan sayısının artması

Hammadde fiyatlarının artması

Pazarlama maliyetlerinin artması

Lojistik giderlerinin artması


6.Soru

Yenilik sürecinin tamamında yaratıcılık uygulamalarının amaca yönelik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Yaratıcılık

İnovasyon

Tasarım

Üretim

Pazarlama


7.Soru

I. Pazarda bizden başka kimse var mı?

II. Girmek istediğimiz pazarın büyüklüğü ne kadar?

III. Pazarın büyüme potansiyeli nasıl?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri pazar araştırmasında sorulabilecek sorular arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Bir işletmenin tüm alanlarında; yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde ve satışta yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçları hangi tür girişimciliği tanımlar?


İç girişimcilik

Dış girişimcilik

Genel girişimcilik

Başlangıç girişimciliği

Çözüm girişimciliği


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş alanındaki formel kültürel değerler arasında yer alır?


Ahlak

Kişilik

Güven

Misyon

Güç


10.Soru

Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması.

Yukarıdaki açıklama, Walsh ve arkadaşlarının bahsettiği tasarımın hangi 4C 'sini yansıtmaktadır?


Yaratıcılık

Karmaşıklık

Uzlaşma

Seçim

Uygulama


11.Soru

I. Müşteri bunu talep edecek mi?

II. Bunu üretebilir miyiz?

III. Bundan para kazanacak mıyız?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş fikrine yönelik sorulabilecek sorular arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

I. Genellikle uygulamalı sanatlar çerçevesinde ele alınır.

II. Yeni bir obje için geliştirme sürecini ifade eder.

III. Bir taslağın sonucu için kullanılır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tasarım kavramı için kullanılabilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


13.Soru

Başarısı kanıtlanmış bir iş yapış şekli olarak nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


İş Fikri 

Müşteri Değer Önermesi 

İş Modeli 

Girişimcilik Süreçleri 

Yenilikçi Girişimcilik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangi eylem “girişimci etiği” açısından uygundur ve kabul edilebilir?


Fikrine sahip çık sorunları çöz
Kafanı kullan köşeyi dön
Kâra giden her yol mübahtır
Çocuk işçi çalıştır, kâr et
İş fikri toplumun öz malıdır

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel değer unsurlarından biri değildir?


Kitlesel

Fiziksel

Duygusal

Entelektüel

Ruhsal


16.Soru

Aşağıdaki işletme fonksiyonlarından hangisi tasarım kararları ile diğerlerine kıyasla daha fazla ilişkilidir?


Pazarlama

İnsan kaynakları

Muhasebe

Finansman

Lojistik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik yaklaşımlardan biri olan Neoklasik Ekol temsilcilerinden biridir?


Von Thünen

Menger

Knight

Kirzner

Baumol


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli kavramı ile örtüşmez?


Müşterinin istediği ürünü /hizmeti, onun ödeyebileceği fiyattan, onun istedi-
ği yerde ve zamanda sunar.

İş süreci modelidir.

Ticari hale getirilen değer üretme faaliyetlerinin bütünüyle ilgilidir.

Kâr etmek için tasarlanmış bir sistemdir.

Taklit edilebilir.


19.Soru

Nesneleri, süreçleri, hizmetleri ve bunların sistemlerinin çok yönlü niteliklerini bütün yaşam döngüleri içerisine yerleştirmek hedefindeki yaratıcı faaliyetlere ne denir?


Tasarım

İnovasyon

Girişimcilik

Ürün konumlandırma

Stratejik pazarlama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyılda girişimcinin karekteristik özelliklerinden biri değildir?


Sermaye kullanıcısı olması
İş gücü ve ihtiyaç duyduğu sermaye için cari fiyatları ödeyen kişi olması
Kendi çabasını, yeteneğini, organizasyon ve yönetim becerilerini kullanan kişi olması
Kaybetme ve önceden beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskini kabul eden kişi olması
Yenilikçi olması