Girişimcilik ve İş Kurma Ara 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri nelerdir?


İstihdam sorununun azalması

Yeni ekonominin gittikçe zayıflamasıyla değişen ekonomik yapı

Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü

Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim  faktörlerinin kullanılması

Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimin artması


2.Soru

İş fikriyle ilgili kurulması düşünülen organizasyonun yapısıyla ilgili bir araştırma fizibilitenin hangi bileşeninde yer alır?


Pazar

Teknolojik

Finansal

Örgütsel

Yasal


3.Soru

Girişimcilerin günümüz rekabet ortamında başarılı olması için dikkat etmesi gereken konulardan hangisi tasarım ile ilgilidir?


maliyet

hız

ayırt edilebilirlik

esneklik

kalite


4.Soru

Girişimciliğin gücünü aldığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Maddi kazanç

Özgürlük

Zeka

Başarı hırsı

Enerji


5.Soru

Aşağıda belirtilen kişilik özelliklerinden hangisi girişimcilik ile ilgili kişilik özellikleri arasında yer almamaktadır?


Risk alma
Yenilikçi yöntemler geliştirme
Esneklik
Başarı elde etme isteği
Uyumsuzluk

6.Soru

Hangisi/leri Cantillon'a göre ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurlardandır?

I- Kaynaklara sahip olan kişiler

II- Bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler

III- İstihdam edilerek iş yapan profesyoneller


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III


7.Soru

Tasarım süreci ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Tasarım, tasarım brifindeki amaçlar ile birlikte pazar performansına göre değerlendirilmelidir.

Tamamen yeni bir ürüne yönelmektense mevcut ürünün iyileştirilmesi tercih edilmelidir.

Her aşamanın sonunda önerilen tasarımın iş planlarına uygunluğu kontrol edilmelidir.

Tasarım süreci aşamaları işletmeden işletmeye değişebilmektedir.

Tasarım süreci doğrusal yani sürekli ileriye doğru hareket etmektedir.


8.Soru

1. yeni girişimcilik inovasyon odaklıdır.2. Sadece genç girişimciler yeni girişimci olabilir. 3. Yeni girişimcilikte, ekonomiye yeni sektörler kazandırılmaktadır.Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?


Yalnız 1
1-2
1-3
2-3
Yalnız 2

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin kişisel özellikleri arasında yer alır?


Yüksek hayal gücü
Zayıf gözlem yeteneği
Zayıf sosyallik
Kararlarda katılık
Yarıştan kaçınma

10.Soru

Girişimcilikle ilgili olarak gerçek anlamdaki ilk örnek Uzak Doğu ile ticaret yolları geliştirmeye çalışan Marco Polo’dur. Marco Polo parası olan insanların mallarını satmak üzere anlaşmalar yapmıştır. Marco Polo hangi yüzyılda girişimcilik örneği olmuştur?


17

18

19

20

21


11.Soru

Girişimci aşağıdaki durumlardan hangisini gerçekleştirdiğinde üretim sürecine katkısı olmaz?


Hukuksal alt yapı oluşturur.
Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar.
Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer girişimcilere örnek olur, yol gösterir.
Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi attırır.
Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır.

12.Soru

Yaratıcılık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yaratıcılık tamamen bilinçli bir süreçtir

Yaratıcılık hem grup hem bireysel çalışmada ortaya çıkarılabilir

Yaratıcılık 5 aşamalı bir süreçtir

Yaratıcılık birçok insanın sahip olduğu bir özelliktir

Yaratıcılık şuursuzca çalışmayı da gerektirir


13.Soru

Ekonomik açıdan durgunluğun yaşandığı dönemlerde aşağıdakilerden hangisi bu sürecin durdurulmasında yardımcı olabilecek ekonomik aktörlerden biri olarak değerlendirilir?


Çalışanlar
Girişimciler
Toprak sahipleri
Sermayedarlar
Ekonomik bürokrasi

14.Soru

  1. Müşteriye bir fayda sağlama
  2. Rekabet avantajı getirmeli
  3. Paydaşlarımıza ve bize bir kazanım getirmeli

İş fikri ile ilgili yukarıda verilen kriterlerden hangileri sağlanmalıdır?


Yalnız I

I ve III

I ve II

II ve III

I, II, III


15.Soru

"Girşimci belirsizlikle ilgili riski üstlenen kişidir" görüşünü benimseyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Keynes
Scmoller
Say
Contillon
Quesnay

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel özelliklerinden biridir?


Eğitim dönemlerinde başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz

İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir

Girişimcinin gecesi gündüzü yoktur

Girişimci iyi bir inovasyon lideridir

İflas eden girişimci yüz kızartıcı suç işlemiştir


17.Soru

  1. Rekabetin önüne nasıl geçerim?
  2. Önerdiğim değerin farklı yanı nedir?
  3. Benim müşterim kim olacak?

Yukarıda verilenlerden hangisi iş modeli için sorulan farklılaşma ile ilgili sorular arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


18.Soru

"Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. Tasarımcılar amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadırlar."

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine denk gelmektedir?


Kavram geliştirme

Tasarım brifi

Uyarıcı

Tasarım spesifikasyonları

Proje planlama


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecindeki bir kavram geliştirilmesi aşamasının alt faaliyetlerinden birisi değildir?


Portfolyo planlama

Fonksiyonel modelleme

Şekillendirme

Ürün yapısının geliştirilmesi

Kavram mühendisliği


20.Soru

Eski ve yeni sorunlar, mevcut ürün/hizmet ve iş anlayışıyla çözen geleneksel sektörlerin olduğu, iş büyütmek için mevcut sektörler dışında bir seçeneğin olmadığı girişimciliğe aşağıdakilerden hangisi denir?


Geleneksel girişimcilik

Yeni girişimcilik

Eski girişimcilik

Modern girişimcilik

Çağdaş girişimcilik