Girişimcilik ve İş Kurma Ara 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı iş kültürünün belirleyici boyutlarından biri olamaz?


Hatalardan ders çıkarma

Risk alma

Kontrole açık olma

Yüksek bireysellik

Hiyerarşik sistemle çalışma


2.Soru

Rekabet stratejisi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada tutulması gerekir ?

I .   Üstün değer yaratma

II .  Yeterli müşteri kazanma

III . Maliyetlerin  yönetimi


I ve II                     

 I ve III                

II ve III

I , II ve III              

II


3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi girişimcilik etiğine uygun olmayan bir yaklaşımdır?


Kafanı kullan zengin ol

Fikri mülkiyet hakkını koru

Çocuk işçi çalıştırma

Kazancın vergilendirilmesine dikkat et

Şeffaf ve hesap verilebilir ol


4.Soru

Girişimcilikte aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sermayesi olan herkes başarılı girişimcilik yapabilir
Eğitim dönemlerinde başarılı olamayan girişimcilikte de başarılı olamaz
İş fikri yaratabilen herkes girişimci olamaz
Girişimcilik kumarbazlıktır
Kar edebilen herkes girişimcidir

5.Soru

Yeni bir obje için bir plan yaratma ve geliştirme sürecine ne ad verilir?


tasarlama

tasar

tasarım

signum

signare


6.Soru

Tüm dünyada yaygın olan girişimcilik türü aşağıdaki şıkların hangisindedir?


Ekonomik girişimcilik

Dış girişimcilik

İç girişimcilik

Bireysel girişimcilik

Toplu girişimcilik


7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “girişimciliğin dar anlamda” kullanılmış olduğunu gösterir?


Sadece İş kurma aşamasında
Ekonomik kazanç sağlanmasında
Sadece bir ürün geliştirmesinde
Sadece bir iş alanında hizmet sunmasında
Müteşebbis olmasında

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin bir ürünü almalarını sağlayan faktörler arasında bulunmamaktadır?


Kalite

Paranın algılanan değeri

Estetik çekicilik

Benzer özellikler

 Uygunluk ve fiyat 


9.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Batı iş kültürü ile ilgili olarak doğru bilgiyi içermektedir?


Girişimcilik aile ya da grup bağlamında yürür.

Düşük bireysellik kültürü olarak tanımlanır.

İş, yerine getirilmesi zorunlu bir ödev olarak görülür.

Başarısızlık saygınlık kaybı olarak algılanan bir olgudur.

Girişimcilik tamamıyla bireysellik ve bireycilik temelinde yürür.


10.Soru

İsveçli mobilya firması IKEA'nın parçalı, montaj modeli sektördeki radikal iş yapma biçimini değiştirmiştir. Bu, seçeneklerden hangisine örnektir?


İş modeli inovasyonu
Yapılabilirlik
Girişimcilik süreçleri
Pazar araştırması
Yatırım

11.Soru

Girişimciliği 18. yüzyılda ilk kez tanımlayan Richard Cantillon “girişimciliğin” hangi önemli unsurunu ön plana çıkarmıştır?


Risk alma
Kültür
Sermaye
Yenilikcilik
Pazar

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci" tanımının karşılığıdır?


Tasarım

Tüketim

Maliyet

Üretim

Satış


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle ilgili ondokuzuncu yüzyıl ve öncesi gelişmelerden birisidir?


Girişimcilikle ilgili olarak ilk örnek Uzak Doğu ile ticaret yolları geliştirmeye çalışan Marco Polo’dur.
Ondokuzuncu yüzyılda girişimciler genellikle yöneticilerden ayrılmamaktadır.
Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında girişimcinin yenilikçi fonksiyonu ön plana çıkmıştır.
Bu dönemde girişimci kişisel çıkarları için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlamıştır.
Sermayesi olan bir insan sermayeye ihtiyaç duyan bir insandan ayrılmamaktaydı.

14.Soru

........... bir bireyin yetenek ve ilhamına gereksinim duyarken, ........ birçok değişik kişinin uzun süreli katkısına gerek duymaktadır.

Yukarıdaki ifadede boşluklara gelmesi gereken kelimeler sırasıyla hangileridir?


İcat/yenilik

Yenilik/icat

İlk kavrayış/icat

İlk kavrayış/yenilik

İcat/ilk kavrayış


15.Soru

Müşteri değer önermesi ve kâr formülü, şirket açısından bir değer ifade eder. Şirkette bunun nasıl yaratılacağını hangi süreçler belirler?


Anahtar süreçler

Sürgülü süreçler

Kilit süreçler

Kilit kaynaklar

Kilitli kaynaklar


16.Soru

Cantillon’dan sonra, girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak üç temel yaklaşım ortaya çıkmıştır. Temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol olan ekol aşağıdakilerden hangisine aittir?


Alman Ekolü

İngiliz Ekolü

Neoklasik Ekol

Avusturya Ekolü

Asya Ekolü


17.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi girişimci tanımında; karar verici, endüstriyel bir lider ve yönetici vasıflarını ön planda tutmaktadır?


Bentham
Turgot
Walras
Pigou
Marshall

18.Soru

Girişimcilik süreçleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bütçe analizi iş fikirlerini arama ve bulma konusunda yöneticilerin ihtiyaç duyacağı tekniklerdendir.

Yapılabilirliğim gerçekleştirilmesi için önce filtre edilmiş, ön elemeden geçmiş bir iş fikrinin olması gerekir.

İş fikriyle ilgili kurulması düşünülen organizasyonun yapısıyla ilgili araştırma örgütsel araştırmalardır.

İş fikri yapılabilirlik aşamasında test edilmektedir.

Yapılabilirlikte pazar, teknolojik, finansal, örgütsel ve yasal araştırmalar yapılır.


19.Soru


İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin betimlendiği ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditlerin değerlendirildiği analiz aşağıdakilerden hangisidir?


GZFT Analizi

PEST Analizi

Senaryo Analizi, Süreç Analizi

Temel Yetenek Analizi

Dış Çevre Analizi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri strateji ile ilgilidir?

I. İcra ve eylem içerir.

II. Taklit edilebilir.

III. İşin sistem olarak nasıl çalıştığıyla ilgilenir.

IV. Yaratıcılık olayıdır.


Sadece I

Sadece IV

I ve III

II ve III

III ve IV