Girişimcilik ve İş Kurma Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik tanımına yenilikçilik özelliği kazandıran kişidir?


Joseph A. Schumpeter

Jean Baptise Say

Richard Cantillon

Klaus Schwab

Ernst Young


2.Soru

Günümüz rekabet koşullarında üretim çeşitliliği ve uzmanlaşma olmazsa olmazlardandır. Bunu sağlayabilmek için işletmeler aşağıdaki faaliyetlerden hangisine ağırlık vermelidir?


reklam

inovasyon

organizasyon

istihdam

pazarlama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Önemli bir pazar payına sahip olmak
İstihdam sorununun artması
Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı
Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler
Girişimciliğin genel kabulü

4.Soru

İş modellerinin başarılı olabilmesi için "rekabetin önüne nasıl geçerim? karlılığımı nasıl sürdürürüm? benim farklı yönüm nedir?" soruları hangi kapsamda yer almaktadır?


Kapsam

Faklılaşma (stratejik durum)

Değer üretme

Müşteri

Pazar payı


5.Soru

On dokuzuncu yüzyıl ve öncesinde parası olan insanların mallarını satmak üzere anlaşmalar yapan ve günümüz "risk sermayesi" nin ilk örneğini sergileyen kimdir?


Thomas Edison

Marco Polo

Cantillon

Marshall

Schumpeter


6.Soru

aşağıdaki tasarım basamaklarından hangisi ürün pazara sunulduktan sonra gerçekleşmektedir?


kavram geliştimre

proje planlama

destek ve ilaveler

detaylı tasarım

prototip ve test


7.Soru

Fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular ile ilgili problemlerin bulunduğu ve çözümlendirildiği temel tasarım basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Teknik geliştirme

Prototip ve test

Değerlendirme

Destek ve ilaveler

Proje planlama


8.Soru

Yeni fikir ve çözümlerin organizasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanması, icat veya bir probleme bulunan yeni bir çözümün ticari başarı getiren şekilde uygulanması olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Tasarım Brifi

 

Girişim

 

Spesifikasyon 

 

İnovasyon 

Fonksiyonel Modelleme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin alt süreçlerinden biri değildir?


Arama
Seçme
Uygulama
Birleştirme
Değerlendirme

10.Soru

Girişimcilik terimi ilk defa teoride ne zaman kullanılmıştır?


15. yüzyıl

16. yüzyıl

17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumda iç girişimciliğin güçlü olması için yapılması gerekenlerden değildir?


Yenilik ortamları yaratmak

Çalışanlara yaratıcı ve yenilikçi fırsatlar tanımak

Kurum kültürlerine yenilikçiliği ve girişimciliği yerleştirmek

Yenilikçi stratejiler izlemek

Hatalara karşı kararlı ve sert bir tutum geliştirmek


12.Soru

İş modelinde iç içe geçmiş  birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen kaç bileşen
vardır?


Bir

İki

Üç

Dört

Beş


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyılın ortalarında girişimcinin ekonomideki fonksiyonlarından biri olarak değerlendirilemez?


Üretim için yeni kaynaklar yaratmak
Eski bir ürünün üretim miktarını arttırmak
Üretim şeklini reforme etmek
Eski bir ürünü başka bir şekilde üretmek
Yeni bir üretim tekniği kullanmak

14.Soru

 I. Yön belirlemek

II. Yoğun çaba sarf etmek

III. Tutarlılık sağlamak 

IV. Esnekliği sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi stratejinin temel amaçlarındandır?  


I ve II

III ve IV

I ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Olayları ve potansiyel müşterileri dikkatlice inceleyerek onların ihtiyaçları ve sorunları, bunları giderecek ürün ve hizmetleri kolayca bulabilmeye ne ad verilir?


İlişkilendirme

Deneyler yapma

Gözlemleme

Sorgulama

Ağlar Kurma


16.Soru

İş modeli bileşenlerinde kilit süreçler, idari ve operasyonel olarak ikiye ayrılır. Hangisi kilit süreçler arasında yer almaz?


Tasarım

Dış kaynak kullanımı

Eğitim

İşe alım

Güvenlik


17.Soru

Küreselleşmenin sonuçları ile rekabet artışından işletmelerin en az etkilenmesinin yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarıma önem vermek

Profesyonellerle çalışmak

Ucuz hammadde temin etmek

Tüm pazara hizmet vermek

Fiyatları düşük tutmak


18.Soru

İş planı, kâğıt üzerinde işletmenin kurulmasını sağlar; dolayısıyla riskleri ve hataları gerçek hayattan önce kağıt üzerinde görme olanağı verir. Bunun dışında iş planı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?


Odaklanmayı sağlar.

Varsayımları kanıtlarla destekleyen belgedir.

Güçlü varsayımlara dayanan bir önermedir.

30-40 sayfalık bir dokümandır.

Bir jüri tarafından onaylanmış çalışmadır.


19.Soru

I. Kâr Formülü

II. Kilit Kaynaklar

III. Kilit Süreçler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş modeli bileşenleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Girişimciliği, farklı şekilde ele alarak yenilikçilik özelliğine vurgu yapan isim aşağıdakilerden hangisidir? 


Richard Cantillon

Jean Baptise Say

Peter Drucker

Howard H. Stevenson

Joseph A. Schumpeter