Girişimcilik ve İş Kurma Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yaratıcılığın sürecinde yer alan kuluçka kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Problemin ilk teşhisi ve tanımlanması

Zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler

Problem üzerine şuursuzca çalışma

Kavramanın görünen ışıltısı

Test etme ve fikrin uygulanması


2.Soru

Risk ve girişimci arasındaki bağlantı hangi yüzyılda kurulmuştur?


18. Yüzyıl
16. Yüzyıl
17. Yüzyıl
20. Yüzyıl
19. Yüzyıl

3.Soru

Çin gibi işçiliğin ucuz olduğu ve taklit konusunda uzmanlaşmış ülke işletmeleri ile rakabet edebilmek için, en önemli görev işletmelerin hangi departmanına düşmektedir?


Ar-Ge ve Tasarım

Kalite

Üretim

Pazarlama

İnsan Kaynakları


4.Soru

"Yeni bir işletmenin ya da toplumsal fayda üreten yeni bir organizasyonun kurulması başlı başına girişimcilik olarak görülmektedir." Verilen tanım aşağıdaki girişimcilik çeşitlerinden hangisine aittir?


Ekonomik girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Dış girişimcilik

İç girişimcilik

Kadın girişimcilik


5.Soru

Küçük ve orta boy işletmelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


OECD ülkelerinde küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin %99’unu oluşturmaktadır.

Türkiye’de küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin %95’ini oluşturmaktadır.

ABD’de bulunan küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin %99’unu oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği’nde istihdamın dörtte birini temsil eden küçük ve orta boy işletmeler genellikle bilgi yoğun hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir.

Türkiye’deki küçük ve orta boy işletmelerin istihdamdaki payları %37,7’dir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğu iş kültürü unsurudur?


Yapılan iş bir ödev ve zorunluluktur.
Risk alma çok fazladır.
Yüksek bireysellik vardır.
Hatalardan ders çıkarma vardır.
Yenilikçi bir iş yapısı vardır.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme faaliyetindeki fırsatın anlaşılması aşamasında yer alır?


Müşteri ihtiyaç analizi
Portfolyo planlama
Fonksiyonel modelleme
Kavram mühendisliği
Şekillendirme

8.Soru

Girişimcilik kaç adet alt süreci bünyesinde barındırmaktadır?


2

3

4

5

6


9.Soru

Girişimci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz.

İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir.

İflas eden girişimci yüz kızartıcı suç işlemiştir.

Girişimciler aldıkları risk, hesap edilebilir kontrollü risktir.

Sermayesi olan herkes iş kurabilir, başarılı olabilir.


10.Soru

Girişimcinin kâr fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkaran yaklaşım hangi ekole aittir?


Avusturya Ekolü

Alman Ekolü

Fransız Ekolü

Neoklasik Ekol

Postmodern Ekol


11.Soru

Yaratıcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yaratıcılık sadece belirli kişilere verilmiş bir kabiliyettir.

Yeni, değişik fikirlerin yaratılmasıdır.

Değişik fikirler farklı bakış açıları ile ortaya çıkabilir.

Herkesin fikirlerini açıklama tarzı farklıdır.

Tamamıyla bilinçli ya da rasyonel bir süreç değildir.


12.Soru

Yapılan araştırmalara göre ekonomik büyümede en büyük gücün aşağıdakilerden hangisi olduğu tespit edilmiştir?


Kadın girişimciler

Erkek girişimciler

Sosyal girişimciler

Genç girişimciler

Ekonomik girişimciler


13.Soru

I. Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar.
II. Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır.
III. Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır. Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer girişimcilere örnek olur, yol gösterir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcinin üretim sürecine katkıları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve III

Yalnız II

Yalnız III

Hepsi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımcının dikkat etmesi gereken konulardan biri değildir?


Fikir uyuşmazlıkları ile mücadele etmesini öğrenmelidir.

Tasarımcı herkesi dinleyip fikir almaya çalışmalıdır.

Tasarımcı çevresindeki diğer çalışanlar ile iyi ilişkiler kurmalıdır.

Tasarımcı, tasarımlarını oluştururken kendi bakış açısını dikkate almalıdır.

Tasarımcı farklı koşullara çabuk adapte olmalı ve tepkisi hızlı ve doğru olmalıdır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dinamik girişimci yaklaşımını geliştiren bilim adamıdır?


Cantilon

Menger

Schumpeter

Say

Marshall


16.Soru

Yaratıcılık sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Hazırlık

İlk kavrayış

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş fikriyle ilgili kurulması düşünülen organizasyonun yapısıyla ilgili bir araştırmadır?


Finansal/Ekonomik Araştırmalar

Örgütsel Araştırmalar

Pazar Araştırması

Teknolojik Araştırma

Yasal Araştırmalar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasındaki farklılıklardan biri değildir?


İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır

İki girişimci de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir

İç girişimci şirketteki engellerle karşılaşır ve üstesinden gelmeye çalışır

Kendi işletmesini kuran girişimci pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır

İç girişimci fırsatları kovalar, kendi işletmesini kuran girişimci temel güdülerine güvenir


19.Soru

I.    Kaynaklara sahip olan kişiler (o dönemin arazi sahipleri)

II.   Bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler

III.  İstihdam edilerek iş yapan profesyonellerdir

Cantillon’a göre verilenlerden hangisi/hangileri aktiftir?


I ve II

I ve III

Yalnız II

Yalnız III

II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden açıklamalardan hangisi tasarım kavramı açısından doğru değildir?


Tasarımda sadece somut çıktılar vardır

Tasarım yaratıcı bir faaliyettir

Tasarım insan yapımı nesnelerin planlanmasıdır

Tasarım temelde problem çözümü ile ilgilidir

Tasarım kültürel ve ekonomik değişimde önemlidir