Girişimcilik ve İş Kurma Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İçerik açısından girişimcilik kaça ayrılmaktadır?


2

3

4

5

6


2.Soru

Ürün geliştirme sürecinde yer alan aşağıdaki faaliyet adımlarından hangisi süreçsel olarak diğerlerinden farklılık gösterir?


Portfolyo planlama

Fonksiyon modelleme

Ürün yapısının geliştirilmesi

Kavram mühendisliği

Sağlam tasarım


3.Soru

Girişimcinin ekonomiye katkısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?


Girişimci başkasının yarattığı yenilikleri ekonomiye kazandırır.

Girişimcinin getirdiği yenilik üretkenlik artışları sağlayabilir.

Yeniliğin düzeyi arttıkça ekonomiye katkısı küçülür.

Girişimci, kendisinin yarattığı yenilikleri ekonomiye kazandırır.

Yeniliğin düzeyi arttıkça ekonomiye katkısı büyür.


4.Soru

Küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe yönelen yeni bir ilginin ortaya çıktığı dönemler aşağıdakilerden hangisidir?


1950-1960

1960-1970

1980-1990

1990-2000

2000-2010


5.Soru

Tasarımcının rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 


Tasarımcı herkesi dinlemeye değil kendi fikirlerine yoğunlaşmaya çalışmalıdır

 

Tasarımcı çevresindeklerle iyi ilişkiler kurmak yerine  yaratıcı düşünebilmek için izole olmalıdır

 

Tasarımcı farklı koşullarla karşılaştığı zaman yavaş tepki vermelidir

 

Bazı durumlarda işletmede fikir lideri olabileceğini fark etmelidir

Fikir anlaşmazlıklarına müdahele etmeli ya da bu  ortamlardan uzak durmalıdır


6.Soru

Yeni girişimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Geleneksel özellikler taşır.
İnovasyon odaklıdır.
Taklitçidir.
Büyüme durağandır.
Bilim ve teknolojiye ağırlık vermez.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangi faktör toplumların daha önceki dönemlere göre daha girişimci olmasını sağlamıştır?


Hızlı ekonomik ve toplumsal değişimler
Ekonomik teşvikler
Ekonomik krizler
Siyasal savaşlar
Toplumsal algılar

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının sebeplerinden biridir?


İstihdam sorununun artması
İstihdam sorununun çözülmesi
Ekonomik yapının stabil durumda kalması
Girişimciliğin henüz kabul görmemiş olması
Toplumsal eğitim düzeyinin yükselmesi

9.Soru

Hangi Fransız iktisatçıdan itibaren, girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür?


J.B. Say

Thünen

Schumpeter 

Baumol

Kirzner


10.Soru

İşletmenin ilk adımı ve başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?


İş fikri

Müşteri değer önermesi

İş modeli

Girişimcilik süreçleri

Yenilikçi girişimcilik


11.Soru

Girişimcilik kavramını 18. Yüzyılda ilk kez tanımlayan Richard Cantillon girişimciliğin hangi yönüne dikkat çektiği aşağıda verilen şıkların hangisinde bulunduğu söylenebilir?


Misyon

Risk

Sezgi

Devamlılık

Vizyon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış ve iç girişimci arasındaki farklardan biri değildir?


İç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

Dış girişimci fon sağlamak konusunda daha rahattır.

İç girişimci şirketteki engellerle karşılaşır.

Dış girişimci pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.

İç girişimci güçlendirmek, dış girişimci geliştirmek için çalışır.


13.Soru

İş fikriyle ilgili kurulması düşünülen organizasyonun yapısıyla ilgili bir araştırma fizibilitede hangi araştırmanın konusudur?


Örgütsel araştırma

Pazar araştırması

Teknolojik araştırma

Finansal araştırma

Yasal araştırma


14.Soru

I.Büyük işletmelerin küçülmeye gitmesi ve yeniden yapılanmaları  II.Ağır sanayide büyük işletmelere dayalı ülkelerin ekonomisinin zor durumda kalması III. Devletin giderek ekonomik faaliyetlerden elini çekmesi Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak  aşağıdaki seçeneklerin hangisine ulaşılır?


Yeni hammadde kaynakları arayışı

Yeni işgücüne ihtiyaç

Profesyonel yönetici ihtiyacı

Üretimde yeni teknoloji arayışı

Girişimci ihtiyacı


15.Soru

İlk kez iş adamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendiren Fransız düşünür kimdir?


Schumpeter

Cantillon

Baumol

Quesnay

Beaudeu


16.Soru

Girişimcilik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Girişimci tutum ve girişimci davranış, bir girişimcide olması gereken temel özelliklerdir.
Girişimcilik hem piyasa hem de bürokrasiyle güçlü ilişkilere sahip olmayı gerektirir.
Girişimcilik sadece işetmelerin kuruluş aşamasında önemlidir.
Girişimcilik yenilik (inovasyon) içerir.
Girişimci, içinde bulunduğu iletişim ve ilişki ağlarıyla beslenir.

17.Soru

Sosyal girişimcinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumun sorunlarını çözmektir.
Sürekli kar etmektir.
Hayır işleri yapmaktır.
Kadınların refahını sağlamaktır.
Gençlerin yaratıcılığını geliştirmektir.

18.Soru

Geçmişten günümüze girişimcilik tanımları aşağıdakilerden hangisini içermez?


Yardımseverlik
Fırsatları görme
Risk alma
Öngörme
Yenilikçilik

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rothwell tarafından sunulan tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?


Kavram Geliştirme

Uyarıcı/Başlatan

Kısıtlama

Tasarım Brifi

Tasarım Yeteneği Kaynağı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş fikri kavramı ile ilgili yanlış bilgi verir?


İşletmenin ilk adımı ve başlangıcıdır

Ürün odaklıdır

Müşteriye bir fayda sağlamalıdır

Rekabet avantajı getirmelidir

Paydaşlarımıza ve bize bir kazanım getirmelidir