Girişimcilik ve İş Kurma Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinde gerekli olan kilit kaynaklar arasında yer alır?


Ölçümler

Ürünler

Pazarlama

İşe alım

Satış sonrası hizmetler


2.Soru

Edison'un "Başarısız olmadım. Sadece şimdilik işe yaramayan 10 bin yöntem buldum." sözü iş fikrinin hangi süreci ile ilgilidir?


İlişkilendirme
Sorgulama
Ağ kurmak
Deney yapmak
Gözlemleme

3.Soru

Hangisi/leri iktisat teorisinin ilgilendiği toplumların sorunlarındandır?

I- Toplumlar refah düzeylerini nasıl yükselteceklerdir?

II- Toplumlar refahı nasıl sürdüreceklerdir?

III- Toplumlar üyeleri arasında refahı nasıl dağıtacaklardır? 


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız II


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalardan biridir?


Finansal araştırma

GZFT analizi

Temel yetenek analizi

PEST analizi

Senaryo analizi


5.Soru

Yenilik ortamları yaratan, yenilik sistemleri kuran ve sürdürülebilirliği sağlayan çalışanlara yaratıcı ve yenilikçi fırsatlar tanıyan, kurum kültürlerine yenilikçiliği ve girişimciliği yerleştiren girişimcilik türüne ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Ticari girişimcilik

Dış girişimcilik

İç girişimcilik

Genç girişimcilik

Yeni girişimcilik


6.Soru

Hangisi iş modeli inovasyonu kapsamında dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır?


Uygulanana iş modelinin en küçük parçasına kadar bilmek 

Sıradan ve geleneksel öneriler getirme

Personel devir hızını azaltma

Serbest rekabet avantajı sağlamak 

Sürekli yeni iş planı yapmak


7.Soru

Dinamik girişimciyi yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekilerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren kişi olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Say
Baumol
Knight
Menger
von Thünen

8.Soru

Tasarımın detaylandırılması, kayıp yada eksik bilginin toplanması ve önemli stratejik soruların incelenmesinin yapıldığı tasarım süreci temel basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Proje planlama

Tasarım brifi

Tasarım spesifikasyonları

Kavram geliştirme

Kavram tasarımı


9.Soru

Hangisi yaratıcı davranışın izlediği modelde bulunan aşamalardan biri değildir?


İlk kavrayış
Kuluçka
Aydınlanma
Pazarlama
Doğrulama

10.Soru

"İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini betimleyerek çevrede oluşan fırsat ve tehditleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır." Verilen tanım aşağıdaki analiz türlerinden hangisine aittir?


PEST Analizi

GZFT Analizi

Senaryo Analizi

Süreç Analizi

Temel Yetenek Analizi


11.Soru

"Müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsar. Müşteri kendisine sunulan çözümden çok tatmin olması durumunda değer önermesinin kıymeti de fiyatı düşük olması şartıyla yüksek olacaktır. " Yukarıda yer alan paragrafta iş modeli bileşenlerinden hangisinden bahsedilmektedir?


Müşteri Değer Önermesi CVP
Kâr Formülü
Kilit Kaynaklar
Kilit Süreçler
Faklılaşma

12.Soru

Hangisi Walsh ve arkadaşlarına göre tasarımın 4C'sinden biri değildir?


Yaratıcılık

Karmaşıklık

Uzlaşma

Seçim

Yeniden işe koyulma


13.Soru

I. Fiziksel unsurlar

II. Duygusal unsurlar

III. Entellektüel unsurlar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri dört temel değer unsuru arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanma gibi konular hakkında ödünleşilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


teknik geliştirme

yaratıcılık

karmaşıklık

seçim

uzlaşma


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin hoşlandığı durumlardan biridir?


Kontrol edilmemek
Emir almak
Hiyararşinin ve bürokrasinin içinde olmak
Yenilikçi olmamak
Otorite altında olmak

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın ortaya çıkmasında işletmelerin yapması gerekenlerden değildir?


Doğru çevre koşullarını oluşturmak

Yaratıcılığı tetikleyici araçları sağlamak

Yaratıcılığı tetikleyici teknikleri sağlamak

Grup içi iletişimi sağlamak

Sadece bireysel çalışmalar yapılmasını istemek


17.Soru

Temsilcisi Say, Knight ve Marshall olan ekol hangisidir? 


Alman ekolü

Neoklasik ekol

Avusturya ekolü

Schumpeterci ekol

Dinamik girişimcilik


18.Soru

'Girişimci bir yöneticidir' ifadesini destekleyen teorisyenlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Menger

Marshall

Mill

Kirzner

Say


19.Soru

Artan rekabet koşulları bir girişimciyi aşağıdakilerden hangisine zorlamaktadır?


Ürün çeşitliliğine ve uzmanlaşmaya

Pazardan çekilme ve yeni ürün arayışına

İstihdamı azaltmaya ve karı azaltmaya

Ürün fiyatlarını sabit tutma ve ürün kalitesini düşürmeye

Rakiplerini kopyalama ve aynı ürünü daha ucuza satmaya


20.Soru

Girişimciliği ilk kez tanımlayan Richard Cantillon, bu kavramın hangi unsurunu öne çıkarmıştır?


Yenilikçilik

Risk alma

Kar etme

Sürdürülebilirlik

Üretim