Girişimcilik ve İş Kurma Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.   Dilekçe
II.  Tapu fotokopisi (iş yerine ait)
III. Kira ise kira sözleşmesi
IV  Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
V.  Evlilik cüzdanı fotokopisi

Yukarıdakilerden hangileri sıhhi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli evraklar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V


2.Soru

I. GZFT Analizi

II. PEST Analizi

III. Süreç Analizi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaşamını sürdüren bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknikler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Tasfiyenin veya iflasın kapandığını; vergi dairesine ve diğer resmi kurumlara kaç gün içinde bildirilmelidir? 


10

15

21

30


4.Soru

I. Ürün tasarımı
II. Bilgi tasarımı (logo, broşür, üniforma, yük arabaları vb.)
III. Çevre tasarımı (ofis, fabrika, satış noktası)
IV. Tutum (müşteriyle ilişkiler)

Yukarıdakilerden hangileri tasarım sürecinde işletme profilinin görsel elemanları arasında bulunur?


Hiçbiri

Hepsi

I,II,III

I,II

II,III,IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?


Defter tutmazlar

Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler

Geçici vergi ödenmezler.

Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınır

 Katma değer vergisinden istisnadır.


6.Soru

  1. Anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler, kollektif şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler
  2. Devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler
  3. Tacirler

Yukarıdakilerden hangileri, iflası mümkün olan gerçek kişiler arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


7.Soru

Kültürel farklılıklar insan sermayesinin geliştirilmesinde son derece baskın bir rol oynar. Girişimcilik niteliklerinin bazı toplumlarda daha ön plana çıkması ve bununla birlikte girişimci sayılarının bazı toplumlarda fazla olmasının temelinde aşağıdaki hangi etmen yer alır?


Geleneklerden aile içerisinde alınan eğitim

Toplumun yapısal koşulları, değer ve norm sistemleri

Yeterli zaman, azim, cesaret ve ikna kabiliyeti

Daha büyük pazarları ele geçirmek için kritik ölçeği kazanma

Toplumun insan sermayesine yapmış olduğu yatırım ve o toplumda var olan girişimcilik kültürü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik ile ilgili “pazar araştırması” kapsamında yer alır?


Ürünün üretimiyle ilgili donanım ve teknoloji seçimi, lisans, patent olanakları vb. araştırmaların yapılması

İş fikrini gerçekleştirmek için gerekli finans miktarının ne kadar olduğu ortaya çıkarmak

İş fikrinin ürün ve hizmet içeriğinin mevcut yasal yapıyla uygun olup olmadığını araştırmak

İş fikri konusunda bu aşamada ilk önce iş planı yapılır

Kısa, orta ve uzun dönemde ne kadar satabiliriz. Müşterimiz nerede? Gibi soruların cevapları aranır.


9.Soru

"Gruptaki bireylerin ortak nitelikleri olup, kişiden kişiye aktarılan öğrenilmiş bir yaşam biçimidir."

 Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir?


kültür

alışkanlık

gelenek

toplum

aidiyet


10.Soru

Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine dayanıyorsa ödeme ve itiraz süresi kaç gün olarak belirlenmiştir?


Üç gün

Dört gün

Beş gün

Altı gün

Yedi gün


11.Soru

Aşağıdakilerden hangileri basit usulde vergiye tabi olabilir?


Kuyumcular

Ayakkabı tamircileri

Sigorta prodüktörleri

Reklam ve ilan işleri ile uğraşanlar

Maden işletmeleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin satın alma sürecinde dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?


Satın alma sürecinde acele etmesi

Dış kaynaklı bilgilere ulaşması

İç kaynaklı bilgilere ulaşması

Finansal rapor ve kayıtlara ulaşması

Mevcut çalışanlar ile görüşmesi


13.Soru

Pazara ilişkin derin bir bilgi birikimi olan faal bir franchisor için yanlış bir çıkarımdır?


Franchisee faaliyete başladığında bu bilgi birikiminden yararlanma fırsatına sahip olacaktır.

Franchisor, potansiyel ve mevcut müşterilere sahiptir.

Rakiplerin ve sektörün mevcut ve gelecekteki durumuna ilişkin bir bilgi birikimine sahiptir

Faaliyet göstereceği bölgenin yerel koşullarını tanıması avantajdır.

Bölgedeki müşteri demografiklerinin, tüketim alışkanlıklarının, müşteri zevkleri ve beğenilerinin bilinmesi gereksizdir.


14.Soru

  1. Sivil toplum örgütleri
  2. Franchisor'un kendisi
  3. İnternet
  4. Eski franchisee'ler

Hangileri potansiyel franchise'ın araştırılmasında üçüncü parti bilgi kaynakları arasında sayılabilir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi yada kurum nedir?


Fırsat yatırımcısı

Melek Yatırımcı

Borsa şirketi

Hosting firması

Factoring firması


16.Soru

Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren kaç gün içinde kendilerince veya temsilcilerince, ilgili vergi dairesine bildirilir?


7

10

15

20

25


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işletmelerin kapatılma nedenlerinden biri değildir?


Ekonomik konjonktürün sürekli değişkenliği
Siyasi istikrarsızlık
Para ve iş piyasalarının dalgalanması
İşletmelerin bulunduğu konum
Girişimi özendirici/destekleyici faaliyetlerin olmaması

18.Soru

Pazarlamanın tasarım sürecine dahil olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Pazar araştırması-tasarım kaynağı-tasarım brif araştırması
Tasarım kaynağı-promosyon-proje planlama
Pazar araştırması-teknik geliştirme-proje planlama
Teknik geliştirme-değerlendrime-inovasyon
tasarım kaynağı-brif araştırması-inovasyon

19.Soru

Yaratıcılık sürecinde problem üzerine şuursuzca çalışmayı içeren basamak aşağıdakilerden hangisidir?


ilk kavrayış

hazırlık

kuluçka

aydınlanma

doğrulama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?


Defter tutulmaması
Vergi kesintisi yapılmaması
Muhtasar beyanname verilmesi
Geçici vergi ödenmemesi
Katma değer vergisinden istisna olunması