Girişimcilik ve İş Kurma Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yasada ve/veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona ermesine ne ad verilir?


İflas

İnfisah

Tasfiye

Kapanma

Başarısızlık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cantillon’a göre ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren etmenlerden aktif olandır?


Kaynaklara sahip olan kişiler

Girişimciler

İş yapan profesyoneller

Üreticiler

Devlet


3.Soru

Faaliyetlerine devam eden bir işletmenin bankalar gibi çeşitli fon sağlayıcılarla ilişkisi bulunması aşağıdakilerden hangi mevcut işletme satın alma üstünlüğünün örneği olabilir?


Görece düşük risk

Ticari itibar

Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı

Önceki sahiplerin tecrübesi

Finansman kolaylığı


4.Soru

  1. Ticari Varlığın Yegane olarak Sahipliği
  2. Ticari Şirketler
  3. Limited Ortaklık
  4. Komandit Ortaklık
  5. Adi Ortaklık

Yurt dışında girişimcilik yapmak isteyen birey, eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket kurmak isterse kuracağı şirket yukarıdaki türlerden hangileri olabilir?


I-II ve III

III-IV ve V

I ve II

IV ve V

I-III ve V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ikliminin içerdiği faktörlerin dışında kalır?


Ekonomik çevre

Hükümetin iş yatırımına teşvik politikası

Finansal krizler

Enflasyon oranı

Sosyal çevre


6.Soru

2.ve 3. Sınf gayrisıhhi müessese ruhsatları hangi kurum tarafından verilir?


Büyükşehir belediyeleri

Valilikler

Emniyet müdürlükleri

Ticaret odaları

 İlçe belediyeleri 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amerika'da kurulabilecek şirket türlerinden biridir?


Şahıs şirketi 

 Şube  

Limited Şirket

Ticari Şirketler

Adi Ortaklık


8.Soru

Basit usule tabi işletmelerin kullandıkları belgeler ve zarflar hangi kurum tarafından bastırılır?


Sendikalar

Vakıf ve Dernekler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Ticaret Odası


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin ana sözleşmesinde bulunması zorunlu konulardan biri değildir?


Kurucularla yönetim kurulu üyelerine şirket kârından sağlanacak menfaatler
Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre
Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer
Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları
Emeklerini ortaya koyan şirket çalışanları ve işçilerle ilgili bilgiler

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerinden birisidir?


Artan maliyetler

Teknolojinin gelişmesi

Talebin karşılanamaması

Üretim kaynaklarının azalması

İstihdam sorununun artması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan iflas hallerinden biri değildir?


Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması

Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması

Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması

Borçlunun ikametgahının belli olmaması

Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunması


12.Soru

Makroekonomik dengesizlik nedir?


Üretimde ve gelir dağılımında sorun olması

Fiyat istikrarsızlığı

Para politikasının yüksek olması

Nakdi desteğin artması

Vergisel teşvikler


13.Soru

Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine bağlı ise ödeme ve itiraz süresi kaç gündür?


3 gün

5 gün

10 gün

15 gün

30 gün


14.Soru

Yalnız gerçek kişilerin ortak olabildiği, asgari sermaye gereksinimi olmayıp bütün ortakların  sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket tipine ne ad verilir?


   

 
 
   Komandit şirket

  Limited şirket

  Kollektif şirket

  Sermaye şirketleri

  Anonim şirket


15.Soru

Bir şirketin dağıtılmış olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


İnfisah

Tasfiye

Devir

Fesih

İflas


16.Soru

I. Maliyet kontrolü
II. Amaç belirleme kontrolü
III. Stok kontrolü
IV. Nakit akışı kontrolü
V. Misyon belirleme kontrolü

Yukarıda verilenler dikkate alındığında yönetsel kontrol mekanizmalarının kapsamı hangisinde doğru olarak verilmiştir?


II ve III

I, III ve IV

II, IV ve V

I, II ve V

III ve V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karma birleşmeye örnek olarak verilebilir?


Arçelik, Türk Elektrik Endüstrisi, Atılım ve Gelişim şirketleri

Yapı Kredi ve Koçbank

Migros ve Tansaş

Osmanlı Bankası ve Garanti Bankası

Shell ve Türk Petrol


18.Soru

Personelin eğitimi, lisanslar, faalyet el kitapları, eğitim malzemeleri, kuruluş yeri seçimi ve hazırlığı ile ilgili destek hizmetleri gibi hizmetler franchising maliyetlerinden hangisinin konusu olabilir?


Açılış ürün stokları

Genel giderler

Muhasebe işlemleri

Franchise giriş ödemesi

Sigorta


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir franchise anlaşmasına konu olabilecek unsurlardan biri olamaz?


Patentli bir formül ya da tasarım

Ticari isim ve markalar

İdari kadro yapılandırması

Uzmanlardan alınan yönetim desteği

Test edilmiş bir iş modeli


20.Soru

Şahıs işletmesinin kapatılması durumunda işi terk eden gerçek kişinin, vergi dairesindeki kaydını sildirmesini takiben Ticaret Sicili Kayıtlarını ve ilgili Meslek veya Ticaret Odası kayıtlarını da sildirmesi (terkin edilmesi) gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumda düzenlenecek evraklardan biri değildir?


Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe

Vergi dairesi ticareti terk yazısı

İkametgah belgesi

Mal beyanı