Girişimcilik ve İş Kurma Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe ne ad verilir?


Fesih

İnfisah

Ayrılma

Tasfiye

Devir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin Almanya'da kurabileceği formda işletmelerden biri değildir?


Şahıs şirketi

Şube

 Sınırlı Ortaklık

Adi Ortaklık

Anonim şirket


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kavram olarak yeni kurulacak veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamak için kullanır?


Girişimcilik iklimi

Girişimcilik ekseni

Girişimcilik kültürü

Girişimcilik ahlakı

Girişimcilik fikri


4.Soru

İş yeri açılmadan önce  personelin eğitimine ayrılacak para, hangi franchising maaliyeti kapsamında değerlendirilir?


Genel giderler

Ücretler

Borçlar

Yasal ve profesyonel ödemeler

Franchise giriş ödemesi


5.Soru

Yeni işletmelerin yaratılması ve girişimcilik faaliyetleri, girişimciliğe özgü altyapı koşullarından etkilenmektedir. Bu etkilenme birincil ve ikincil faktörlere bağlıdır. İkincil olarak girişimcilik faaliyetlerinin düzeyi neye bağlıdır?


Girişimcilik eğitimine

Başlangıç sermayesine

Bireylerin fırsatları görebilme ve bunları değerlendirebilme yeteneklerinin var olmasına

Ar-ge desteklerine

İşletme inkübatörlerine


6.Soru

Yaratıcılık süreci modelinde “tamam, şimdi oldu” denilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising maliyetlerinden biri değildir?


Franchising giriş ödemesi

Ulaşım giderleri

Açılış ürün stokları

Ücretler/borçlar

Sigorta


8.Soru

Hangisi Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerin dışında kalır? 


Franchise giriş ödemesi

Yönetim uzmanlığı

Yasal izinler ve sertifikalar

Muhasebe işlemleri

Borçlar


9.Soru

İcra ve iflas kanununa gire borçlunun ikametgahının belli olmaması durumunda aşağıdaki kararlardan hangisi alınır?


Genel iflas kararı

Depo kararı

Kambiyo senetlerine bağlı iflas yolu kararı

Tasfiye kararı

Dağılma kararı


10.Soru

Gerçek Usulde gelir vergisine tabi işletme vergisini nasıl ödemektedir ?


Yıllık elde ettikleri ka^r üzerinden

Üçer aylık kar üzerinden

Altışar aylık kar üzerinden

Yıllık elde ettikleri satış üzerinden

Üçer aylık satış üzerinden


11.Soru

Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlamak için ne yapılmalıdır?


Teknolojik yeni buluşlar yapılması

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi

Firmalar arası işbirliği sağlanması

Girişimcinin kapasitesinin arttırılması

Girişimci desteğinin varlığı


12.Soru

  1. Üniversitelerin, eğitim içeriklerini, yapılarını ve uygulamalarını salt öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirmiş ve yenilikçi bir biçimde değiştirmiş olması gerekmektedir.
  2. Girişimcilik kültürü ve düşüncesinin, eğitim-öğretim süresinde öğrencilere verilebilmesi ve onların ileride kabul edilebilir riskleri alarak düşüncelerini hayata geçirebilen, düşlerini gerçekleştirmeye çalışan bir girişimci olmalarını sağlayacak iklimin yaratılması birincil amaç olmalıdır.
  3. Tüm dünyada ve ülkemizde, tüm fakülte düzeylerinde girişimcilik dersleri, çalıştaylar, sertifika ve diploma programları çeşitlenerek yaygınlaştırılmalıdır.

Girişimcilik eğitimine ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin başarısızlık nedenlerinden birisidir?


Stratejik düşünebilme

Kurumsallaşma

İşletme içinde güçlü iletişim

Sağlıklı şirket kültürü

Mal ve hizmetin maliyetin altında satışı


14.Soru

Rothwell tarafından sunulan tasarım sürecinin temel basamakları  arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Proje Planlama

Tasarım Brifi

Kavram Tasarımı

Detaylı Tasarım

Uzlaşma


15.Soru

Hangi ekole göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmaktır? 


Alman ekolü

Neoklasik ekol

Avusturya ekolü

Dinamik girişimcilik

Schumpeterci ekol


16.Soru

Franchisee için Franchising'in en önemli getirilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olması.

Modeli test etme imkanı sunması.

Patentli bir formül ya da tasarım yaratma fırsatı tanıması.

Yönetimsel açıdan özgürlük tanıması.

Personel alımıyla ilgili gerekli bilgi, eğitim vb. destek sağlanması.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurum” olarak tanımlanır?


Melek yatırımcı
Borsacı
Finansör
Tekno-yatırımcı
Risk sermayesi

18.Soru

Doğrudan iflas yolunda borçlu kaç gün içerisinde ödeme emrine itiraz edebilir?


3

7

15

30

60


19.Soru

  1. Bağımsız, üçüncü parti bilgi kaynakları
  2. Franchisor'uın kendisi
  3. Mevcut ve eski franchisee'ler

Yukarıdakilerin hangisi veya hangiler, potansiyel franchise'ın araştırılmasında bilgi toplanabilecek kaynaklar arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I,II ve III


20.Soru

Yenilikçi bir anlayışla farklılaşarak yeni pazarlar yaratıp yoğun rekabetten sıyrılmanın öngörüldüğü anlayış nedir?


Mavi balina stratejisi

Mavi okyanus stratejisi

İnovasyon stratejisi

Fizibilite Stratejisi

GZFT stratejisi