Girişimcilik ve İş Kurma Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girişimlerin temelde başarısızlık nedenlerinin başında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Plansız ve orantısız büyümü

Yanlış işletme ve yönetim stratejileri

Nakit akışı düzensizliği

Eksik ve zayıf planlama

Birkaç ana müşteriye aşırı güven


2.Soru

Tasfiye için bekleme süresi Türk Ticaret Kanununa göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılar için yapılan kaçıncı ilanın yayımlanmasından sonra başlar?


1
2
3
4
5

3.Soru

Bir işletmenin kuruluş aşaması hangi işlemle tamamlanır?


Kuruluş Sözleşmesi hazırlanarak
Kuruluş Sözleşmesini noterde onaylatarak
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak
İlgili odaya üye olarak
Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt olarak

4.Soru

Çalışanların SGK kayıtları ne zaman yapılmalıdır?


İş başladıkları tarihten üç gün sonra

İş başladıkları tarihte

İş başladıkları tarihten beş gün önce

İş başladıkları tarihten bir hafta sonra

İş başladıkları tarihten bir ay sonra


5.Soru

"Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken müesseselerdir.Bu müessese ruhsatları ilçe belediyeleri tarafından verilir"

Yukarıda anlatılan müessese aşağıdakilerden hangisidir?


Sıhhi Müessese

Gayrisıhhi Müessese

Birinci sınıf Gayrisıhhi Müessese

İkinci sınıf Gayrisıhhi Müessese

Üçüncü sınıf Gayrisıhhi Müessese


6.Soru

"Şirketi temsil yetkisine sahip olan tasfiye memuru, tasfiyeyi şirketin yararına olacak şekilde en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür" ibaresi Türk Ticaret kanununun hangi maddesinde bulunmaktadır?


112

145

186

201

225


7.Soru

Çin’de bir tesisi bulunan yabancı sermayeli işletmenin kurumlar vergisi oranı ne kadardır?


% 10

% 20

% 30

% 40

% 50


8.Soru

Bir şirketin bir başka şirket tarafından satın alınması, devralınması veya yeni bir işletme bünyesinde bir araya gelinmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


İflas

İyileştirme

Birleşme

Sözleşme

Küçülme


9.Soru

“Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Franchising

Yeni İş Kurma

Anlaşmalı destekli proje

Projeli İş Kurma

Hibeli iş Kurma


10.Soru

Girişimcilik ve kültür ilişkisine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Girişimcilik, başlı başına bir zihniyet ve davranış biçimidir.

Girişimcilik, içinde yaşanılan toplumun sosyokültürel ortamıyla kopmaz bir ilişki içindedir.

Girişimcilik, kültürel bir refleks, bir ifade aracıdır.

Demokratik toplumlarda kişisel başarısızlıklara yüksek tepki gösterilir.

Kültürel bağlamları, girişimci tutumları ya da girişimcilik stillerini etkiler.


11.Soru

I. Ülkeler arasındaki bireysel algılama farklılıkları
II. Kültür
III. Eğitim
IV. Kamu politikaları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcilik faaliyetlerini etkiler?


Yalnız I

I ve II

I ve IV

Hepsi

Yalnız IV


12.Soru

  1. Genel girişimcilik
  2. Sosyal girişimcilik
  3. İç girişimcilik
  4. Ticari girişimcilik

İçerik açısından girişimcilik çeşitleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve IV

I, II ve IV


13.Soru

Franchising sürecinin franchisee için en önemli getirisi aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olması
Girişimcilerin yeni iş kurma süreçlerinde sermaye ihtiyaçlarının kaşılanması
Ürünlerin ve hizmetlerin pazardaki kabul edilebilirlik düzeyleri
Yönetim uzmanlığı
Pazara ilişkin bilgi birikimi

14.Soru

Gruptaki bireylerin ortak nitelikleri olup, kişiden kişiye aktarılan öğrenilmiş bir yaşam biçimine ne ad verilir?


Kıskançlık

Hırs

Kültür

Gayret

Ekonomi


15.Soru

"Faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseseler" tanımı aşağıdaki müessese türlerinden hangisine aittir?

 


Sıhhi Müessese

Kooperatif

Gayrisıhhi Müessese

Hizmet İşletmesi

Üretim İşletmesi


16.Soru

"Sermayesi ve ortak sayısının azlığı nedeniyle birçok girişimci tarafından tercih
edilen bir şirket modelidir. TTK’na göre 10.000 tl nakdi veya ayni sermaye ile bir veya fazla kişi tarafından kurulur."

Yukarıda anlatılan şirket çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Kollektif Şirket

Limited Şirket

Komandit Şirket

Anonim Şirket

Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Şirket


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin başarısızlık nedenlerinden birisi değildir?


İyi bir iş planı ile ile başlama

Yatırım yerinin yanlış seçimi

Yoğun rekabet

Yetersiz finans ile işe başlama

Deneyim ve bilgi eksikliği


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) sayılan doğrudan iflas hallerinden biri değildir?


Borçlunun ikametgahının belli olmaması

İlama dayalı alacak, icra emriyle ödenmesi

Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması

Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunmaması

Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4449 sayılı İcra İflas Kanununun amaçlarından biri değildir?


İşletmelerin kolaylıkla iflas etmelerini engellemek

Zor duruma düşen işletmelerin mümkün olduğu kadar mali durumlarının iyileştirilerek faaliyetlerinin devamını sağlamak

İşletmelerin ekonomiye olan katkılarının devamını sağlamak

İşçilerin çalışabilmesi ve işyerlerini koruyabilmesini sağlamak

İşletmenin iflasını hızlı bir şekilde gerçekleştirilip kapanmasını sağlamak


20.Soru

Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurum aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?


melek yatırımcı

girişimci

sermaye sağlayıcı

yatırım ortağı

hissedar