Girişimcilik ve İş Kurma Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planında PEST, SWOT ve GZFT analizlerinin yapıldığı aşamadır?


İş planının sistematiği
Hazırlık aşaması
Özet
Firma bilgisi
Yönetim planı

2.Soru

Yönetsel kontrol mekanizmaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


Maliyet kontrolü

Stoklar ve nakit akışı

İşe alım

Eğitim

Tasarım


3.Soru

Sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayrimaddi bir hak aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimci hakkı

Sınai mülkiyet hakkı

Sanayici hakkı

İşveren hakkı

Üretici hakkı


4.Soru

Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini vermesi aşağıdakilerden hangisidir?


Franchisee

Franchisor

Franchising

Girişimcilik

Satın Alma


5.Soru

Hangisi franchisor açısından franchising’in faydalarından biridir?


Ürünlerin ve hizmetlerin tanınırlığı

Yönetim uzmanlığı

Finansal destek

Büyüme maliyetlerinin azaltılması

Operasyonel ve Yapısal Denetim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanununda (İİK) sayılan doğrudan iflas hallerinden biri değildir?


Borçlunun ikametgâhının belli olmaması
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması
Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması
Borçlunun ödemelerini tatil etmemesi
Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunmaması

7.Soru

Yaratıcılık süreci modelinde fikrin uygulanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kavrayış

Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Doğrulama


8.Soru

I. Ticari Varlığın Yegane Olarak Sahipliği

II. Ortaklık

III. Adi Ortaklık

IV. Sınırlı Ortaklık

V. Sınırlı Sorumlu Kuruluş

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Amerika Birleşik Devletleri'nde iş kurmak isteyen bir girişimcinin işletmesi için seçmesi gereken şirket türleridir?


I, II, IV, V

I, III, IV, V

II, III, IV, V

I, III, IV

II, IV, V


9.Soru

I. Çalışanlar II. Müşteriler III. Tedarikçiler IV. Finansal Kayıtlar V. Medya VI. Mevcut Sahipler Bunlardan hangisi yada hangileri işletme satın alma sürecinde faydalanılacak iç kaynaklardandır?


Yalnız IV
I, II ve VI
Hepsi
I, IV ve VI
I, III, IV ve V

10.Soru

I. Defter tutarlar

II. Vergi kesintisi yapılmaz

III. Katma değer vergisinden istisnadır

IV. Geçici vergi ödemezler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurulan bir işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklardandır?


I, III, IV

II, III, IV

I, II, III

I, IV

II, III


11.Soru

Faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseseler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Sıhhi Müessese

İlmi Müessese

Gayrisıhhi Müessese

Komandit Müessese

Limited Müessese


12.Soru

  1. Sigorta
  2. Borçlar
  3. Yasal İzinler

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri franchising maliyetleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmının ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe ne ad verilir?


Tasfiye
İflas
İnfisah
Fesih
Devir

14.Soru

Hangisi faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmenin satın alınması üstünlüklerinden değildir?


Düşük Risk

Olası Konum Üstünlüğü

Yerleşmiş Çalışan ve Tedarikçi Yapısı

Girişimcinin Kendisine Duyduğu Aşırı Güven

Önceki Sahip ya da Sahiplerin Tecrübeleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerinden biridir?


Danışmanlık hizmetlerinin azaltılması

İşletme inkübatörlerinin sayısının azaltılması

Girişimcilik kültürünün azaltılmasının teşvik edilmesi

Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin azaltılması

Temel ve sonraki eğitimlerin her düzeyinde okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, franchising anlaşmasına konu olabilecek unsurlardan biri değildir?


Franchising veren işletmenin markası
Franchising veren işletmenin yönetim modelleri
Ürünler
Hizmetler
Franchisee'nin format dışı pazarlama faaliyetleri

17.Soru

  1. Sınai Mülkiyet Hakları; patentler, faydalı modeller, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler (menşe ve mahreç işaretleri), entegre devrelerin topografyaları olarak tanımlanmaktadır.
  2. Fikir ürünlerinin etkin olarak korunmadığı, teknolojik ilerlemenin vazgeçilmez şartı olan buluş faaliyetlerinin teşvik edilmediği riskli bir ülkede yerli teknoloji üretiminin gerçekleştirilmesi beklenemez.
  3. Sınai Mülkiyet Hakları, üçüncü şahıslara karşı hukuken sahibi lehine korunmakta ve başkalarına devredilememektedir.

Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarların siciline kaydettirmesi gereken evraklardan birisi değildir?


      Satış elemanlığı belgesinin bir örneği

 3 fotoğraf

         Vergi levhası fotokopisi
 

  Nüfus cüzdanı fotokopisi

 Sicil ilan bedeli dekont örneği


19.Soru

Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir


Sosyal ve kültürel altyapının varlığı

Devlet yönetiminin yapısı

Girişimciliğin ortadan kaldırılması

İş gücü ve finansal piyasaların gelişmişliği

Ar-Ge harcamalarının büyüklüğü


20.Soru

Girişimci iş kapatma kararı verdikten sonra işi kapatarak işi bırakma bildirimi aşağıdaki hangi kuruma teslim etmesi gerekir?


Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Vergi Dairesi