Girişimcilik ve İş Kurma Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi franchisor’ın ilgili personeli franchisee’yi programlı bir şekilde ziyaret etmesinin amaçları arasında değildir?


Franchisee, franchisor’ın kendisini yalnız bıraktığı düşüncesine kapılmayacaktır

Performans değerlendirme

Alana ilişkin eğitimlerin verilmesi

Tesislerin denetimini yapamaması

Yerel pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi


2.Soru

Girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların ve özellikle yenilik konusunu ağırlıklı bir şekilde vurgulayan ekonomist kimdir?


Joseph A.Schumpete

Friedrich Engels

Jean-Baptiste Say

Adam Smith

John Maynard Keynes


3.Soru

Aşağıdakilerden açıklamalardan hangisi Franchising sistemi açısından doğru değildir?


Franchisee pazarda bilinen bir marka, ürün ya da hizmet ile çalışma fırsatı bulur

Franchisee için sağlanan yönetsel destek karışıklığa sebep olabilir

Franchisee finansal destek alma konusunda avantajlıdır

Franchisee pazara ilişkin bilgi birikiminden yararlanır

Franchising kalite standartlarının korunmasına yardımcı olur


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımla doğrudan ilişkilidir?


yaratıcılık

yeniliğe kapalılık

rekabet

ürün çeşitliliği

inovasyon faaliyetleri


5.Soru

Anuradha Basu ve Eser Altınay tarafından Londra’da yaşayan göçmen toplulukları üzerinde yapılan bir çalışmada kültür ve girişimcilik etkileşiminde farklı düzeyler elde edilmiştir. Bu çalışmadan çıkarılacak kesin sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin bulunmadığı

Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşim düzeyinin göçmenlerde daha yüksek olduğu

Kültür ve girişimcilik arasında tek yönlü bir etkileşim olduğu

Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin toplumlara göre değişebileceği

Kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin Avrupa’da daha yüksek olduğu


6.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde Şahıs şirketleri doğru şekilde verilmiştir?


Kollektif şirket- Anonim Şirket

Limited Şirket - Komandit şirket

Komandit şirket - Kollektif şirket

Limited Şirket - Anonim Şirket

Anonim Şirket - Komandit şirket 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin iflastan kurtulabilmesi için hazırlaması gereken iyileştirme projesinde yer alan finansal yapıya ilişkin tedbirlerden biridir?


Şirketin yeniden yapılanması,

Personel azaltılması,

Üretim, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi,

Stokların eritilmesi

Yeni ortak bulma


8.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi girişimciliğin yapı taşları arasında yer almaktadır?


Arama

Seçme

Yenilikçilik

Uygulama

Değerlendirme


9.Soru

Tasfiye girişinin tescili sonrasında aşağıdakilerden hangisinde alacaklılara çağrıya ait bir ilan yapılır?


Ticaret Bakanlığı İnternet Sitesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Ticaret Odası İnternet Sitesi

Resmi Gazete

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnternet Sitesi


10.Soru

"Kollektif şirketten farklı olarak bazı ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. " tanımında bahsedilen şirket aşağıdakilerden hangisidir?


Şahıs şirketi
Limited şirket
Komandit şirket
Anonim şirket
Kollektif şirket

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchisor'ın franshisee'yi ziyaret amaçları arasında yer almaz?


Tesisilerin denetimi

Performans değerlendirme

Eğitimlerin verilmesi

Operasyonel denetim

Finansal destek


12.Soru


I. Ticari isimler
II. Stratejik ortaklık
III. Ticari markalar
IV. Finansal yönetim sistemi
V. Faydalı model

Yukarıda verilenler dikkate alındığında Franchise anlaşmasına konu olabilecek unsurlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


I ve II

II ve III

IV ve V

I, II ve IV

I, III ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının sağladığı avantajlardan biri değildir?


Görece düşük risk

Ticari itibar

Tecrübe birikimi

Girişimcinin kendisine duyduğu aşırı güven

Olası konum üstünlüğü


14.Soru

Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortam aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal altyapı

Kültürel altyapı

Girişimcilik iklimi

Finansal piyasa

İş gücü


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde yer alması gereken kayıtlardan değildir ?


Şirketin ticaret unvanı

Merkezinin bulunduğu yer

Şirketin işletme konusu

Müdürlerinin kişisel bilgileri

Şube sayısı ve logosu


16.Soru

Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını hangisi ifade eder?


Girişimcilik İklimi
İşlete Dinamikleri
Girişimcilik Kültürü
Ar-Ge Destekleri
Fiyat İstikrarı

17.Soru

  1. Yüksek sorumluluk üstlenme
  2. Performansa yönelik geri bildirim talep etme
  3. Değişime karşı direnç gösterme
  4. Belirsizlikten kaçınma

Hangileri McClleand'a göre girişimciliğe destek veren kültürlerin öne çıkardığı temel davranışlardandır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

III ve IV


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi işletme satın alma sürecinde yararlanabilecek dış bilgi kaynaklarından biri değildir?


Tedarikçiler

Müşteriler

Medyada çıkan haberler

Geçmiş dönem finansal kayıt ve raporları

Sektör raporları


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde girişimcilik olarak Batı iş kültürünü doğu iş kültüründen ayıran en belirgin özelliktir?


Risk

Bağımsızlık

Yenilikçi

Bireysellik

Aile ya da grup temeli esas alan


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkıları yapan Fransız düşünürler arasında yer almaz?


Cantillon

J.B. Say

Turgot

Marshall

Quesnay