Girişimcilik ve İş Kurma Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi irişimcilerin kendi işlerini en baştan kurmak ya da franchising seçeneklerini değerlendirmek yerine daha hızlı sonuca ulaşabilecekleri olasılıklar arasında yer almaktadır?


Eğitim alma
Şirket satın alma
Tesis onarımı
İnternet satışı
İnternet pazarlama

2.Soru

Konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Konkordato Ticaret Mahkemesi'nin onayı ile geçerlilik kazanır.

Konkordato ilan etmiş borçlunun; ödeyeceği borç % 50'den az olamaz.

İcra mahkemesi konkordatoyu yerinde görürse borçluya 1 aylık süre vererek konkordato komiseri atar.

Komiser malların defterini tutar, bir ilan ile alacaklıları toplantıya çağırır.

Alacaklılar toplamının 2/3'ünün aldığı kabul kararı asliye ticaret mahkemesine gönderilir.


3.Soru

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GİRİŞİMCİLİK İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN DEĞİLDİR?


sosyal ve kültürel altyapının varlığı

sivil toplum kuruluşlarının sayısı

devlet yönetiminin yapısı

teknoloji kullanım düzeyi

Ar-ge harcamalarının büyüklüğü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetler arasında sayılamaz?


Çapraz satış maliyetleri

Franchise giriş ödemesi

Açılış ürün stokları

Yasal izin ve sertifikalar

Yasal ve profesyonel ödemeler


5.Soru

  1. Teknoloji kullanım düzeyi
  2. Enflasyon oranı
  3. Devlet yönetiminin yapısı
  4. Yaşanan finansal krizler

Hangileri girişimcilik iklimini etkileyen faktörlerdendir?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Sosyal girişimciliğin temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Kâr
İstikrar
Büyüme
Ekonomik dönüşüm
Sosyal fayda

7.Soru

Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren kırk beş gün içinde  ilgili vergi dairesine bildirilir (Ek-1).

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak şartı mevcutttur.

Bu tür işletmeler yıl içinde elde ettikleri üçer aylık kâr üzerinde %20 geçici vergi öderler.

Bu tür işletmeler yıllık elde ettikleri kâr üzerinden Gelir Vergisi öderler

Bu tür işletmeler katma değer vergisinden istisnadır.


8.Soru

Ürün geliştirme sürecinin fırsatın anlaşılması aşaması aşağıdakilerden hangisi ile başlar?


Rakabet Analizi

Pazar Fırsat Analizi

Müşteri İhtiyaç Analizi

Vizyon Geliştirme

Kavram Geliştirme


9.Soru

Hangisi franchising maliyetlerinden biri değildir?


Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma
Franchise giriş ödemesi
Sigorta
Açılış ürün stokları
Yasal izinler ve sertifikalar

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Limited Şirketin özelliklerinden biri değildir?


Sermaye Şirketidir

En az 10.000 tl ile sermaye ile kurulur

En az bir en fazla elli ortakla kurulabilir

Hisse Senedi çıkarabilirler

Tahvil çıkaramazlar


11.Soru

Mevcut verilere göre işletmelerin yaşam süreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


ABD’de, yeni kurulan aile şirketlerinin çoğunluğu ikinci kuşağa devredilebilmektedir.

Amerika’daki istatistiklere göre, girişimciler tarafından yeni kurulan işletmelerin çoğunluğu ilk iki yıl içinde kapanmaktadır.

Kanada'da 1-99 kişi çalıştıran işletmelerin çoğunluğu ilk üç yılda ayakta kalmaktadır. 

Kanada'da yeni kurulan şirketlerin yarısından fazlası ilk 5 yılda kapanmaktadır. 

Türkiye'de aile şirketleri genellikle üçüncü kuşağa aktarılabilmektedir. 


12.Soru

Toplum üzerinde en büyük etkinin kaynağı nedir?


Kültür

Endüstriyel yapılanma

Ekonomik durum

Girişimcilik

Sosyal çevre


13.Soru

I. Ticari isimler ve ticari markalar

II. Patentli bir formül ya da tasarım

III. Test edilmiş bir iş modeli

IV. Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği

Hangileri franchise anlaşmasına konu olur?


I, II, III

I, II, IV

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


14.Soru

Büyüme, sermaye gereksinimi ve maliyetler ile ilgili risklerin azaltılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Franchising anlaşması yapmak
İhracata yönelmek
Şirketin hisselerinin borsada satılmasını sağlamak
İşletmenin alışverişlerini döviz ile gerçekleştirmek
En az sayıda personelle çalışmak

15.Soru

İş fikrini işe dönüştüren süreçlere girişimcilik süreçleri denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi girişim süreçleri kapsamında değerlendirilemez?


İş fikirleri arama, bulma

İş fikrini seçme

İş fikrini uygulamaya hazırlama

İş fikrini uygulama

İş fikrini paraya çevirme


16.Soru

İşletme satın alma sürecinde yararlanılabilecek aşağıdaki kaynaklardan hangisi kapsam bakımından diğerlerinden ayrılır?


Sektör raporlar

Yıllık raporlar

Medya haberleri

Tedarikçiler

İşletme çalışanları


17.Soru

Sözleşmeye göre değişmekle birlikte, pekçok franchisör, franchisee’nin başlangıç maliyetlerinin en fazla yüzde kaçını nakit olarak karşılamasını istemektedir?


10
20
30
40
50

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre şahıs şirketidir?


Limited şirket

Anonim şirket

Komandit şirket

Kollektif şirket

Kooperatif şirketi


19.Soru

Limited şirkette aşağıdaki nedenlerden hangisinin gerçekleşmesi ile tasfiye işlemi gerçekleşir?


Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi

Şirket sermayesinin üçte birinin kaybedilmesi

Şirketin polis kararı ile feshinin istenmesi

Şirketin başka hiçbir şirketle birleşmemesi

Ortak sayısının 30'un üzerine çıkması


20.Soru

Aşağıda seçeneklerden hangisi sihhi müesseseler için doğru bir ifadedir?

 


Ruhsatları sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

Çevresine olan zararları giderilemediği takdirde konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılırlar.

Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması gereken müesseselerdir.

Bakkal, şarküteri, çay bahçeleri veya yemek satış yerleri bu müesseselere örnek olarak verilebilir.

Gümrük bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır