Girişimcilik ve İş Kurma Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İstatistiklere göre ABD'de kurulan aile şirketlerinin yaklaşık olarak yüzde kaçı birinci kuşakta batmaktadır?


%13

%96

%66

%17

%30


2.Soru

Girişimci sayısının arttırılabilmesi için gerekli olan ortama ne ad verilir?


Girişimcilik politikası

Girişimcilik eğitimi

Melek yatırımcı

Girişimcilik iklimi

Ar-ge


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Girişimcilik politika önlemlerindendir?

I. Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik  edilmesi

II. İşletme inkübatörlerinin sayısının azaltılması

III.Girişimcilik portallarının oluşturulması ve girişimcilere iletişim kanalları sağlanması

IV.Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması 


I,II,III

I,III,IV

II,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


4.Soru

Sermaye şirketleri yıllık elde ettikleri kâr üzerinden % kaç Kurumlar Vergisi öderler?


%22

%25

%12

%15

%20


5.Soru

Hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının üstünlükleri arasında değildir?


Görece düşük risk
Olası konum üstünlüğü
Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı
Mevcut stoklar ve ticari itibar
Giriş ödemesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklardan birisi değildir?


Defter tutmazlar

Vergi kesintisi yapılmaz

Muhtasar beyanname vermezler

Geçici vergi öderler

Katma değer vergisinden istisnadır


7.Soru

I. Tasarımda somut çıktıların olması

II. Tasarımın yaratıcı bir faaliyet olması

III. Bilginin somut bir çıktıya dönüştürüldüğü bir süreç olması

IV. Tasarımın soyut çıktılara sahip olması 

Yukarıdakilerden hangileri tasarım kavramı için önemlidir?


I ve II

II ve III

II,III ve IV

I,III ve IV

I,II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangi kuruma Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi işletme kurmak için gidilmez?


Vergi Dairesi

Meslek veya Ticaret Odası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Belediye

Muhtarlık


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasfiye tamamlanarak tasfiye sonu kararının alınmasından sonra toplanacak evraklardan biri değildir?


Ticaret Sicil Memurluğu’na hitaben dilekçe

Sicil tasdikli ortaklar kurul kararı (1 adet)

1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe

Tasfiye sonuna ilişkin noterden onaylı ortaklar veya genel kurul kararı

Mal beyannamesi (2 nüsha)


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4C'sinden biri olan uzlaşmanın tanımıdır?


Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi

Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması

Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması

Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi

Yeni fikirlerin başarılı uygulamalara dönüştürülmesi süreci


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin tasfiye nedenlerinden biridir?


Şirket sözleşmesinde yazılı dağılma nedeninin oluşması

Şirketin kanuni organlarından birinin eksikliği

Genel kurulun dağılma kararı

Şirket sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşılmış olması

Ortak sayısının 50’nin üzerine çıkması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir şirket devralması ile ilgili bir durumdur?


Kâr kaybını engelleme

Rekabeti ortadan kaldırma

Bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine alma

Yeni bir alana girme isteği

Nakit sağlama isteği


13.Soru

I. Yalnız gerçek kişiler ortak olabilirler

II. Asgari sermaye gereksinimi yoktur

III. Bazı ortakların sorumlulukları sınırlı bazılarının sınırsızdır

Kollektif şirketler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

I. Anonim şirketler
II. Komandit şirketler
III.  Adi şirketler
IV. Kollektif şirketler

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre yukarıdaki tüzel kişilerden hangisinin iflası mümkündür?


Yalnız I

I ve II

I, II ve IV 

I, II ve III

Hepsi


15.Soru

Girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışını kim öne sürmüştür?


Schumpeter
Cantillon
Say
McClleand
Drucker

16.Soru

I. Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi
II. Girişimcilik engellerinin ortadan kaldırılması, işletmelerin pazara girmelerini kolaylaştırıcı tedbirlerin önceden alınması
III. Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması
IV. Hedef gruplar oluşturulması ve bunlara özgü spesifik teşvik unsurlarının yaratılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcilik politika önlemlerinden biridir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve IV

Hepsi


17.Soru

Franchise’ın değeri ne/neye bağlıdır?

I.işletmenin geçmiş başarılarına

II.Franchise ödemelerinin düşük tutulması 

III. Franchisor daha az sayıda personel ile çalışabilmektedir


Sadece I

Sadece III

I ve III

I,II ve III

II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurulan küçük işletmenin esnaf ve sanatkârlar siciline kaydettirilmesinde istenen belgelerden biri değildir?


Kira kontratı veya tapu fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkâmetgah belgesi (resimli)
Sicil ilan bedeli dekont örneği

19.Soru

İflasın ertelenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İflasın ertelenmesinin temel mantığı alacaklıları korumaktır.

İşçi alacakları için haciz yoluyla takip yapılması mümkün değildir.

İflasın ertelenmesi İcra İflas Kanunu’na 2000 yılındaki kanun ile yapılan düzenlemeler oluşturulmuştur.

İflasın ertelenmesi ile birlikte 6183 sayılı kanuna tabi alacaklar dahil tüm takipler durur.

İflas kurumu, en fazla alacağı olan alacaklılara öncelik tanır. 


20.Soru

TTK hükümlerine göre Birleşme Sözleşmesi aşağıda verilen bilgilerden hangisini içermez?


Birleşen şirketlerin unvanları

Birleşme türü

Ortakların pay tutarları

Değişim ve ölçü oranları

Taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler