Girişimcilik ve İş Kurma Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Büyük ve küçük ölçekli işletmeler arasındaki ittifaklar, yenilikçi ekonomide ge­rekli esnekliği ve daha büyük pazarları ele geçirmek için kritik ölçeği kazanmak bakımından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Büyük ölçekli işletmeler yeni pazarlara, teknolojiye ve yeniliklere erişim sağlamakta, küçük ölçekli işlet­meler ise finans, bilgi ve iletişim ağlarından daha kolay yararlanabilmektedir.”

Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki hangi ana başlıkta aittir?


Girişimcinin Kapasitesinin Artırılması

Ar-Ge Desteklerinin Arttırılması

Firmalar Arası İşbirliğinin Sağlanması

Nitelikli İşgücüne Erişim

Girişimci Desteklerinin Varlığı


2.Soru

İflas eden gerçek kişinin aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapması gerekir?


Mal beyanı yapması.

Vergi mükellefiyetini sonlandırması.

Ticaret sicili memurluğuna başvurması.

İlgili ticaret odası başkanlığına başvurması.

Ticaret sicil kayıtlarını sildirmesi.


3.Soru

Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi yada kuruma ne ad verilir?


Bireysel Yatırımcı

Melek Yatırımcı

Kurumsal Yatırımcı

Yabancı Yatırımcı

İçgüdülü Yatırımcı


4.Soru

Yönetsel kontrol mekanizmaları hangi kararları kapsar?

I. maliyet kontrolü

II. stoklar

III. nakit akışı gibi finansal kararlar 

IV. işe alım / işten çıkartma

V. eğitim gibi insan kaynakları ile ilgili


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V

I,II,III,IV ve V


5.Soru

I. Bu haklar üçüncü şahıslara karşı hukuken sahibi lehine korunmaktadır.
II. Bu haklar başkalarına devredilebilmektedir.
III. Patent mevzuatı ve uygulaması bu hakların korunmasında önemli bir yer teşkil eder.
IV. Patent mevzuatı ve uygulamasından yoksun olan ülkelerde girişimcilik faaliyetleri hızla gelişir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sınai ve Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile ilgili doğru bir ifadedir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve IV

I, II ve III


6.Soru

Yeni bir obje için bir plan yaratma ve geliştirme süreci,  hem son plan veya taslak ya da bir plan veya taslağın sonucu anlamında kullanılan kavram hangisidir?

 


Tasarım

 

Girişim

 

İnovasyon

 

Öncülük

 

Yaratıcılık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin şahıs şirketini kapatırken düzenleyeceği evraklardan biri değildir?


Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe

Bağlı bulunduğu belediyeye hitaben dilekçe

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe

Vergi dairesi ticareti terk yazısı

Mal beyanı


8.Soru

Fesih veya tasfiye kararı alınması halinde; tasfiyeye giriş tarihini takip eden hangi ayın 15’ine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyanname verilmesi gerekir?


İkinci ay

Üçüncü ay

Dördüncü ay

Beşinci ay

Altıncı ay


9.Soru

İş adamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ilk kez ayrı değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Cantillon

Turgot

Quesnay

Beaudeu

J.B. Say


10.Soru

Hangisi işletmenin işletmenin başlangıcı olarak kabul edilen ve insan odaklı olan kavramdır? 


İş planı

İş stratejisi

İş fikri

Fizibilite araştırması

İnovasyon süreci


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun tasfiyeye başladığını vergi dairesine bildirdiği evraklardan birisi değildir?


 Sicil Tasdikli ortaklar kurul kararı (1 adet)

 

 İmza sirküleri (Tasfiye Memuruna ait)

Mal beyannamesi (2 nüsha)

 Üç defa yayınlanmak üzere alacaklılara davet ilanı

 Dilekçe (Dilekçede tasfiye memurlarının kim olduğu ve tasfiye adresi)


12.Soru

1.Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe 2.İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe 3.Vergi dairesi ticareti terk yazısı 4.Mal beyanı-Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri şahıs işletmelerinin kapatılması için gereken belgelerdendir?


Yalnız 1

1-2-3-4

1-2

2-3

Yalnız 2


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri müşterinin bir ürünü almasında etkilidir?

I. Estetik çekicilik

II. Uygunluk

III. Değişik ve eşsiz özellikler


Yalnız I 

  I ve II  

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletmenin satın alınmasının risklerindendir?


Girişimcinin kendine duyduğu aşırı güven

Aşırı değerlenmiş işletme

DÜşük performans

Önemli çalışanların kaybedilmesi

Finansman kolaylığı


15.Soru

1. Alacaklı iflas davası açar 2. Ticaret mahkemesi depo kararı verir. 3. Borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edebilir. 4. Borç ödenmezse mahkeme iflas kararını vermek zorundadır. 5. İflas kararı iflas dairesine gönderilir ve iflas dairesi bu kararı ilan eder. Yukarıda doğrudan iflas kararı verilmesi için izlenmesi gereken aşamalar verilmiştir. Hangi iki seçeneğin yeri değiştirilirse sıralama doğru olur?


1 ile 2

2 ile 3

3 ile 4

4 ile 5

2 ile 4


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tasfiye memurunun üstlendiği görev sırasında yapacağı işlemler ve uyacağı kurallarla ilgili yanlış bir bilgidir?


Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin o andaki finansal durumunu gösteren bir envanter yapar ve “tasfiyeye başlama bilançosu”nu düzenler.

Tasfiyenin gerçekleşmesiyle ilgili olmayan yeni işler de dahil, şirketin henüz sonuca bağlanmamış işlerini tamamlar.

Alacakları tahsil eder, bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları paraya çevirir ve girişimin bütün borç ve taahhütlerini öder.

Tasfiye sonunda girişimin durumunu gösteren “Tasfiye Sonu Bilançosu”nu düzenler. Tasfiye sonrası kalan varlıklar ortaklara paylaştırılarak tasfiye işlemi tamamlanır.

Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar; tasfiye işleminin bittiğini ve şirketin kapandığını, vergi dairesine ve ilgili diğer kurumlara yasal süre içinde bildirir.


17.Soru

  Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?


Sahip

Görevli

Tacir

Konkordato

Denetçi


18.Soru

Makroekonomik dengesizliğin, dolayısıyla üretimde, kıt kaynakların tahsis edilmesinde ve gelir dağılımında sorunların olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Adil bir gelir dağılımı

Dengeli bir bütçe

Dış ödemeler dengesi

Yüksek istihdam

Belirsizliğin ve öngörülemezliğin yaygın oluşu


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin’de kurulabilecek iş türlerinden birisidir?


Tümüyle Yabancı Sermayeli İşletme

Anonim şirket

Şahıs şirketi

Şube

Adi ortaklık


20.Soru

  • I) Önemli çalışanların kaybı
  • II) Düşük performans
  • III) Finansman imkanları
Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri mevcut bir Franchising işletmesinin satın alınması ile doğabilecek riskler arasında yer alır?


Yalnızca i

i ve ii

i ve iii

ii ve iii

i, ii ve iii