Girişimcilik ve İş Kurma Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir "iş fikri" hazırlanırken aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaz?


İş fikri sizin kişisel gelişiminize katkı sağlayacak mı?

İş fikrinin gerçekleşme süresi ne kadardır?

İş fikri pazara çıkmaya hazır mı?

İş fikri ile ilgili rekabet durumu var mı?

İş fikri bir sorun yaratacak mı?


2.Soru

“Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir” hükmü Türk Ticaret kanunun hangi maddesine dayandırılır?


11

34

55

78

101


3.Soru

Herhangi bir iş fikrini işe dönüştüren süreçlere ne ad verilir? 


Girişimcilik Süreçleri 

 İdari Süreçler 

Operasyonel Süreçler

Mali Süreçler 

Analiz Süreçler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin tescile işletilmesi zorunludur?


Birleşme

Devralma

Tasfiye

Büyüme

İyileşme


5.Soru

Almanya'da anonim şirket kurulabilmesi için gereken sermaye miktarı en az ne kadardır?


50.000 Euro

40.000 Euro

30.000 Euro

20.000 Euro

10.000 Euro


6.Soru

  1. Karara varan şirketlerin, aralarında saptanacak kurallara ve ilkelere uygun olarak hazırlayacakları bilançolarını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmeleri gerekir.
  2. Birleşen şirketlerin alacaklılarının birleşme kararına hukuki olarak itiraz etme hakkı yoktur.
  3. İlan edilen bilançolar, birleşme tarihi itibariyle birleşen şirketlerin durumlarını gösterdiği gibi, birleşilen şirketin de muhasebe kayıtlarının temelini oluşturur.

Yukarıdakilerden hangileri, birleşme kararlarının tescil ve ilanını takip eden durumlar ile ilgili doğru bilgiler arasında yer alır?


I-II

II-III

I-III

Yalnız II

Yalnız III


7.Soru

Yeni iş kurma sürecinde olan bir girişimci, yönetim uzmanlığı, pazara ilişkin bilgi birikimi, operasyonel ve yapısal denetim gibi konularda bilgi düzeyi yetersiz kalıyor ve zorlanıyorsa, riski azaltmak için pazara girmeden önce yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Franchising anlaşmasına girmek
Detaylı pazar araştırması yapmak
İşletmeyi yüksek sermaye ile kurmak
Pazarı bölümlemek
İyi bir iç kontrol sistemi kurmak

8.Soru

Teknoloji üretiminin en önemli unsuru nedir?


Girişimciliktir

Yeniliktir

Farklılıktır

Gelişimdir

İlerlemedir


9.Soru

I. İkametgah ilmühaberi

II. Ustalık belgesi

III. İşe başlama formu

IV. 3 Fotoğraf

V. Nüfus cüzdanı örneği

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için vergi dairesine yukarıdaki evraklardan hangisi ya da hangileri ile başvurması gerekir?


I,III veV

I,III ve IV

Sadece III

III,IV ve V

I ve V


10.Soru

Hangisi potansiyel franchise'ın araştırılmasında bilgi toplanabilecek başlıca kaynaklardandır?


Mevcut ve eski franchisee’ler
Reklamlar
Eğitim merkezleri
Bloglar
Devlet kurumaları

11.Soru

Hangisi franchisee için franchising’in faydalarından biri değildir?


Operasyonel ve Yapısal Denetim

Pazara ilişkin bilgi birikimi

Maliyet üstünlükleri

Yönetim uzmanlığı

Ürün ve hizmetlerin tanınırlığı


12.Soru

Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını belirten kavram hangisidir? 


yüksek istihdam

fiyat istikrarı

makro ekonomi

adil gelir dağılımı

düşük enflasyon


13.Soru

• Ana Sözleşme Hazırlığı• Ana Sözleşmenin Noter Tasdiki (4 adet)• Başvuru / İlgili Kuruluşlardaki Kayıt ve İşlemler Şekli• (4 Ana Sözleşme (Tasdikli), Kurucular İmza Beyanı, Dilekçe)• Tescil ve İlanla İlgili İşlemler• Şeklinde listelenen kuruluş tamamlanması aşamaları hangi şirket tipi içindir?


Şahıs şirketleri

Kollektif şirket

Komandit şirket

Anonim şirket

Limited şirket


14.Soru

Ekonomik büyümedeki en önemli faktör ____________ yatırımlarının arttırılmasıdır?


Finans sektörü

Özel sektör

Devlet yatırımı

İthalat sektörü

İhracat sektörü


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Franchisee açısında Franchising’in yararlarından biri değildir?


Büyüme risklerinin azaltılması

Ürün veya hizmet tanınırlığı

Finansal destek

Pazara ilişkin bilgi birikimi

Yönetim uzmanlığı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi komandit şirket özelliklerinden birisi değildir?


Kollektif şirketten farklı olarak bazı ortakların sorumlulukları sınırsızdır.

Bazı ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır.

Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir.

Komandit şirketler komanditer ortaklar tarafından yönetilirler.

Komanditer ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.


17.Soru

“Girişimcilik İklimi” nedir?


Girişimcilerin çalışabileceği hava şartları
Girişimci sayısının arttırılabilmesi için gerekli olan ortam
Girişimcilerin çalışılan ortamın hava sıcaklığı
İklime göre girişimcilik çeşitleri
Girişimci topluluklarının davranış psikolojileri

18.Soru

Bir işletmenin basit usulde ya da gerçek usulde vergilendirmeye tabi olmasında dikkate alınan faktörler nelerdir?


İşletmenin büyük ya da küçük ölçekli olması
İthalat veya ihracat yapması
Bünyesinde yabancı çalışan bulundurması
Teknolojik donanım kullanması
Bünyesinde muhasebe departmanı olup olmaması

19.Soru

Bir şirketin bir başka şirket tarafından satın alınması, devralınması veya yeni bir işletme bünyesinde bir araya gelinmesi olarak tanımlanan işleme ne ad verilir?


Birleşme

İnfisah

Devir

İflas

Konkordato


20.Soru

İyileştirme projesi aşağıdaki hallerden hangisi için hazırlanır?


İflastan kurtulmak

Devretmek

Birleşmek

Tasfiye

Ayrılma