Girişimcilik ve İş Kurma Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği etkileyen bireysel değişkenlerden biri olabilir?


Risk alma

Ekolojik niş

Pazar koşulları

Güç mesafesi

Zaman yönelimi


2.Soru

Hangisi franchising anlaşmalarına konu olabilecek unsurlardan biri değildir?


Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler
Patentli bir formül ya da tasarım
Şubelerin satın alınması
Ticari isimler ve ticari markalar
Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim sistemi

3.Soru

Gruptaki bireylerin ortak nitelikleri olup, kişiden kişiye aktarılan öğrenilmiş yaşam biçimine ne ad verilir?


İşbirliği
Kültür
Örf
Uygarlık
Girişim İklimi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilgili Meslek veya Ticaret Odası kayıtlarını sildirmek için düzenlenmesi gereken evraklardan biri değildir?


Mal beyanı

Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe

Vergi dairesi ticareti terk yazısı

Şirketin işi kapatma gerekçesi

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe


5.Soru

Sermayesi ve ortak sayısının azlığı nedeniyle birçok girişimci tarafından tercih edilen şirket modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Limited şirket
Anonim şirket
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
Kollektif şirket
Komandit şirket

6.Soru

Yeni bir işletmenin ya da toplumsal fayda üreten yeni bir organizasyonun kurulması aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisine girmektedir?


İç girişimcilik

Ticari girişimcilik

Dış girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Genç girişimcilik


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisi kurulan işletmenin basit usülde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklar arasındadır?


Defter tutarlar

Düşük bir vergi kesintisi yapılır

Geçici vergi öderler

Katma değer vergisinden muaftırlar

Belge kaydı tutmazlar


8.Soru

İşi terk eden gerçek kişinin, vergi dairesindeki kaydını sildirmesini takiben Ticaret Sicili Kayıtlarını ve ilgili Meslek veya Ticaret Odası kayıtlarını da sildirmesi gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu işlemler için gerekli olan evraklardan biri değildir?


Mal Beyanı

Vergi Dairesi ticareti terk yazısı

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe

Şirket sermaye bildirim formu

Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe


9.Soru

  • Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması
  • Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunması
  • İlama dayalı alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemesi

Yukarıdakilerden hangileri, İcra ve İflas Kanunu’nda sayılan doğrudan iflas hallerine ilişkin doğru bilgiler arasında yer alır?


I-II

I-III

II-III

Yalnız I

Yalnız II


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilik politika önlemlerinden birisi değildir?


Temel ve sonraki eğitimlerin her düzeyinde okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu

Girişimcilik engellerinin ortadan kaldırılması, işletmelerin pazara girmelerini kolaylaştırıcı tedbirlerin önceden alınması

Yeni kurulacak işletmeler için başlangıç sermayesi veren gerek kamu gerekse de finans kuruluşlarının oluşturulması, var olanların güçlendirilmesi

Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması

İşletme inkübatörlerinin sayısının azaltılması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurulacak işletmenin Basit Usule tabi olmanın kesinlikle gerekli olan genel şartlarından birisi değildir?


Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak.

İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması.

Yıllık kira bedelinin toplamının; büyükşehir belediye sınırları içinde; 01.01.2018 tarihinden itibaren 7.400 tl, diğer yerlerde; 01.01.2018 tarihinden itibaren 4.900 tl'yi aşmaması.

Yıllık satış tutarlarının 01.01.2018 tarihinden itibaren 148.000 tl’yi aşmaması.

Yıllık kira bedelinin toplamının büyükşehir belediye sınırları dışındaki diğer yerlerde; 01.01.2018 tarihinden itibaren 4.900 t'lyi aşmaması.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki işletmelerin başarısızlık nedenlerinden biri olamaz?


Ekonomik konjonktürün sürekli değişkenliği

Para ve iş piyasalarının oynaklığı

Teknolojinin hızlı gelişimi

Girişimi özendirici/destekleyici faaliyetlerin olmaması

Siyasi ve bürokratik iktidarsızlık


13.Soru

Ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin kontrolü ve maliyet kontrolü, stoklar ve nakit akışı gibi finansal kararlar ile birlikte, işe alım / işten çıkartma, programlama ve eğitim gibi insan kaynakları ile ilgili karar alma hususlarında Franchisee işletmeye destek sağlanması bir Franchising anlaşmasının sunduğu hangi fayda ile ilişkilidir?


Ürün/hizmet tanınırlığı

Yönetim uzmanlığı

Finansal destek

Operasyonel ve yapısal denetim

Pazara ilişkin bilgi birikimi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi numarası alınırken vergi dairesine verilmesi gereken evraklardan birisidir?


Ticaret Sicili Memurluğuna Hitaben Yazılan Şirket Kuruluşu Tescil Dilekçesi,

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi,

Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu,

Noter veya Ticaret Sicil Müdürlüğünce onaylı ana sözleşme

Kira kontratı veya tapu fotokopisi


15.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe ne ad verilir?


İflas

İnfisah

Tasfiye

Kapanma

Başarısızlık


16.Soru

Basit usulde vergilendirmeden kimlerin yararlanıp yararlanmayacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?


Maliye Bakanlığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin iflastan kurtulabilmesi için hazırladığı iyileştirme projesinde yer alabilecek konulardan biri değildir?


Yeni ürün ve hizmetlere girilmesi

Yeni düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin bulunması

Yeni pazarlar ve bayi ağları kurulması

Yeni duruma göre bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması

Yeni satış sözleşmelerinden kaçınılması


18.Soru

Bakanlar kurulunun aldığı karar ile iş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik kaç tarihinde yürürlüğe girmiştir?


1930

1934

1989

2004

2005


19.Soru

Günümüz girişimcilerinin ekonomideki en önemli işlevleri aşağıdakilerden hangisidir?


Sermaye sağlamak
Riskleri değerlendirmek
Yönetici yetiştirmek
Yenilik yaratmak
Teoriler geliştirmek

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchise seçiminde temel etkendir?


Danışmanlık şirketi
Tesis altyapısı
Pazarlama stratejileri
Kişisel gözlemler
Sosyo-ekonomik yapı