Girişimcilik ve İş Kurma Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe ne ad verilir?


Devralma

Devretme

Ayrılma

İflas

Tasfiye


2.Soru

I. Yeni üretim metodu ve teknoloji sağlamak

II. Vergi yasalarının sağladığı avantajlardan yararlanmak

III. Katma değer ve sinerji oluşturmak

IV. Rekabeti ortadan kaldırmak

Yukarıdakiler aşağıdakilerden hangisinin nedenleri olarak sayılır?


İyileştirme

Erteleme

Tescil

Devralma

Birleşme


3.Soru

"Maliyetlerin kontrol edilebilmesi ve yeterli miktarda satış yapılabilmesi için doğru miktarda stoğa sahip olmak son derece önemlidir. Eğer işletmenin stok düzeyi gerekenin altında ise, bu durum, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte ve miktarda ürüne sahip olunmadığı anlamına gelecektir."

Yukarıda verilen paragrafta mevcut işletmenin satın alınmasının üstünlüğü olarak aşağıdaki hangi başlık altında incelenebilir?


Yerleşmiş Çalışan ve Tedarikçi Yapısı

Olası Konum Üstünlüğü

Mevcut Stoklar ve Ticari İtibar

Görece Düşük Risk

Finansman Kolaylığı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmasının franchisee’ye sağlayabileceği faydalardan biri değildir?


Risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olması
Pazarda bilinirliği olan bir marka ile işe başlama
Uzman yönetim desteği alma
Finansal destek alma
Elde edilen kârın paylaşılması

5.Soru

Girişimcilerin franchising anlaşmaları yapmalarının temel nedeni nedir?


Riski azaltmak
Kalifiye personeli işletmede istihdam etmek
Yetenekli danışmanlarla çalışmak
Çalışılan teknolojiyi yenilemek
Yöneticileri eğitmek

6.Soru

I. Borçlunun ikametgahının belli olmaması,
II. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması,
III. Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması,
IV. Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) sayılan doğrudan iflas halleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Hepsi


7.Soru

Girişimcilik iklimi, girişimciliği etkileyen kişilik faktörlerinin yanı sıra, girişimcilerin faaliyetlerini sürdürdüğü ortamdaki  hangi faktörlerden de etkilenmektedir?

I. Ekonomik

II. Sosyal

III. Yasal 

IV. Teknolojik


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve IV

I,II,III ve IV


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemleri arasında değildir?


Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması

Girişimcilik engellerinin ortadan arttırılması

Yeni kurulacak işletmeler için başlangıç sermayesi veren gerek kamu gerekse de finans kuruluşlarının oluşturulması

İşletme inkübatörlerinin sayısının arttırılması

Girişimcilere yönelik sıkı vergi politikaları uygulamak


9.Soru

  1. Şahıs Şirketi-Limited Şirketi
  2. Sermaye Şirketi-Kollektif Şirket
  3. Şahıs Şirketi-Komandit Şirket
  4. Sermaye Şirketi-Anonim Şirket
  5. Sermaye Şirketi- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Yukarıda şirket türleri ile ilgili verilen eşleşmelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I-III ve V

III-IV ve V

I-IV ve V

II-III ve V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenleri arasında yer almaz?


Rekabetin yoğun olması
Deneyim ve bilgi eksikliği
Yetersiz personel eğitimi
Kötü stok yönetimi
Erken patent başvurusu

11.Soru

Bir işletmenin işletilmesinden amaç aşağıdakilerden hangisidir?


Somut biçimde işletme alanına giren konu veya konularda faaliyete geçmesidir

Girişimcinin iş fikrini kurma aşamasıdır

Girişimcinin iş kurma sürecinde içinde kuracağı işletme türüne karar vermesidir

Danışmanlık şirketleri, mali müşavirler gibi serbest meslek mensuplarından yardım alarak iş kurulma sürecini takip etmesidir

İşletmenin basit usulde vergilendirme esasına göre kurulmasıdır


12.Soru

Çin’de bir tesisi bulunan yabancı sermayeli işletmeler yüzde kaç oranında kurumlar vergisi ödemek zorundadırlar?


%10

%15

%20

%25

%30


13.Soru

Halen faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmeyi satın almak isteyen girişimci, işletmenin satışa çıkana kadar olan dönemdeki finansal kayıtlarını ve kuruluş yeri ile ilgili detayları inceliyorsa hangi konuda risk ya da olumsuzluk söz konusu olabilir?


Mevcut Stoklar ve Ticari İtibar

Düşük Performans

Girişimcinin Kendisine Duyduğu Aşırı Güven

Önemli Çalışanların Kaybı

Aşırı Değerlenmiş İşletme


14.Soru

Sınai ve Fikri Mülkiyet haklarının korunması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Herhangi bir mal üzerindeki maddi bir haktır.

Daha önce bir pantente konu olsa bile başka bir kurum ya da kişi yeniden bu patenti sahiplenebilir.

Patent hakkı üçüncü kişilere devrebilemez

Sınai ve mülkiyet hakları hukuki olarak sahibi lehine korunur.

Çalışma özgün olmasa bile patent ya da faydalı model alınabilir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangileri iş fikirlerini arama ve bulma konusunda yöneticilerin ihtiyaç duyacağı tekniklerdendir?

I. GZFT Analizi

II. Öngörü ve Yol haritaları

III. Senaryo Analizi

IV. Süreç Analizi

V. Bütçe Analizi


I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-IV-V

I-III-IV-V

I-II-III-IV-V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerden iş yeri açmak için 10.08.2005 tarihli İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 22. maddesine göre yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgelerden biri değildir?


Başvuru formu
Gümrük bölgeleri, organize Gümrük bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği
İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu
Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği

17.Soru

Aşağıdakilerden açıklamalardan hangisi Franchising sistemi açısından doğru değildir?


Franchising sisteminin riski son derece düşüktür

Franchising’in her koşulda son derece güvenli bir iş kurma yöntemidir

Franchisor ölçek ekonomisinin getirilerinden yararlanır

Franchisor pazarlama ve reklam harcamalarında maliyet üstünlüklerine sahiptir

Franchisor’ın çalışan maliyetleri ve insan kaynakları problemleri asgari düzeydedir


18.Soru

"Misyon, vizyon, süreç, kontrol, karar verme" kavramlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


İş alanındaki ekonomik değerler
İş alanındaki psikolojik değerler
İş alanındaki informel kültürel değerler
İş alanındaki rekabetçi değerler
İş alanındaki formel kültürel değerler

19.Soru

Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi girişimcilik ile ilgili araştırmaların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliğini savunur?


Eser Altınay 

Anuradha Basu

Martinelli

Leon Tief

Marshall


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarlar siciline  kaydettirmesi için gereken evraklardan biridir?


Vergi dairesine kayıt belgesi 

 Nüfus cüzdanı örneği 

Sicil ilan bedeli dekont örneği

• Sicile kayıt belgesi 

• Alanında ustalık belgesi