Girişimcilik ve İş Kurma Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mücavir alanlar dışında bir bölgede kurulacak işletmenin işyeri açma ruhsatını almasında yetkili kimdir?


Büyükşehir Belediyesi
Gümrük bölgesi tüzel kişiliği
İlçe Belediyesi
Belde Belediyesi
İl Özel İdaresi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising ile elde edilebilecek faydalardan biri değildir?


Ticari isimler ve ticari markalar
Finansal getirilerin denetimi için finansal yönetim sistemi
Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği
Risk sermayesi
Test edilmiş bir iş modeli

3.Soru

Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda, ödeme emrinin tebliğinden itibaren kaç günlük süre içinde borç ödenmezse, alacaklı ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasını isteyebilir?


3

5

7

9

11


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchising maaliyetleri arasında yer almaz?


Giriş ödemesi
Yapım onarım
Sigorta
Genel giderler
Muhasebe işlemleri

5.Soru

Franchising ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hızla gelişen iş kurma biçimlerinden biridir.

Franchising alan işletmeye franchisee adı verilir.

Franchising 6 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

Franchising veren işletmeye franchisor adı verilir.

Özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyüdüğü sistemdir.


6.Soru

Franchisee, belli bir güvenilirliğe ve imaja sahip bir franchisor ile çalışıyor ise bankalar ve diğer finansal kurumlar nezdinde de _______________ yükselecektir?


Faiz oranı

Borç yükü

Kredi Puanı

Marka değeri

Reklam geliri


7.Soru

Asgari sermaye gereksinimi olmayıp bütün ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kollektif şirket 

Komandit şirket Sermaye şirketleri 

Limited şirket 

 Anonim şirket 

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited bir şirketin tasşye işleminin gerçekleşmesi için yeterli olabilecek sebeplerden birisi değildir?


Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi

şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamaları

şirketin diğer bir şirketle birleşmesi

Ortak sayısının 100’ün üzerine çıkması

şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi


9.Soru

Seçeneklerden hangisi girişimcilik politika önlemleri ana kategorileri altında yer almamaktadır?


Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi

Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin azaltılması

Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması

Girişimcilik portallarının oluşturulması ve girişimcilere iletişim kanalları sağlanması

Temel ve sonraki eğitimlerin her düzeyinde okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu


10.Soru

Şahıs işletmelerinin kapatılması için gerekli olmayan evrak aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe
İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
Vergi dairesi ticareti terk yazısı
Mal beyanı
Ilgili meslek odasından alınacak onay yazısı

11.Soru

Her bir franchisee, satışlarından elde ettiği cironun belli bir yüzdesini, franchisor bünyesinde oluşturulan genel reklam harcamaları havuzuna aktarmak zorundadır. Bu oran franchising anlaşmasında tanımlanmakla birlikte genellikle aşağıdaki hangi orana sahiptir?


%3-4

%1-2 

%3-5

%4-5

%6


12.Soru

Kaç çeşit işletme türü vardır?


2

4

3

5

1


13.Soru

Bir limited şirketinin diğer bir şirketle birleşmesi sonucunda bu şirkete aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?


Tasfiye 

İnfisah 

Fesih 

Konkordato 

İflas 


14.Soru

Bir kimse veya kuruluş için mahkeme kararıyla anaparasını yitirdiğinin açıklanması anlamında kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


Ortaklık kurmak

Feshetmek

Franchising

Revize etmek

İflas etmek


15.Soru

I. Sicil Tasdiknamesi

II. İlan Gazetesi

III. Nüfus Kayıt Örneği

IV. Kira kontratı

Yukarıdakileri hangisi veya hangileri Oda kaydı için gereken belgeler arasındadır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


16.Soru

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için bağlı bulunulan bölgedeki vergi dairesine başvuru aşamasında aşağıdaki belgelerden hangisi gerekli değildir?


Sicile kayıt belgesi

Bildirim formu doldurulur. (Ek-1)

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

İkametgah ilmühaberi

İşe başlama formu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlenmekte ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditler değerlendirilmesinde kullanılır?


GZFT Analizi

Pest Analizi

Senaryo Analizi

Süreç Analizi

Temel Yetenek Analizi


18.Soru

Şirketin ticaret veya Sanayi Odasına kaydında hangi belge ve bilgiler istenir?


 Müdür imza sirküleri

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu

Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketler için tasfiye nedenlerinden birisidir?


Ortak sayısının % 50’nin üzerine çıkması

Şirket sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşılmış olması ya da amaca ulaşma olanağının kalmaması

Şirket sözleşmesinde belirlenmiş olan sürenin sona ermesi

Genel kurulun dağılma kararı

Şirketin kanuni organlarından birinin eksikliği


20.Soru

Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Girişimci Desteği

Finans kaynakları

Fiyat İstikrarı

Başlangıç sermayesi

Fikri Mülkiyet Hakları