Girişimcilik ve İş Kurma Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  girişimcilik iklimini etkileyen faktörlerdendir?

I. Sosyal ve kültürel altyapının varlığı

II. Devlet yönetiminin yapısı

III. Teknoloji kullanım düzeyi 

IV. Ar-Ge desteklerinin varlığı 


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim uzmanlığı kapsamında Franchisor tarafından Franchisee işletmelere sağlanan faydalar arasındadır?


Eğitim programları

İsim hakkı

Fİnansal sübvansiyon

Maliyet kontrolü

Standardizasyon imkanı


3.Soru

- Franchisee, anlaşma yapılan markanın pazarda artık talep görmeyen bir marka olduğunu geç farkedebilir.

- Anlaşma öncesi söz verilen destekler sağlanmayabilir.

Yukarıdaki durumlar Franchising Anlaşmalarının Getirebileceği Olumsuzluklardan hangisidir?


Kısıtlamalar

Yerine Getirilmeyen Taahütler

Gerçekçi Olmayan Beklentiler

Anlaşmanın Sonlandırılması

Kârın Paylaşılması ve Maliyetler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden birisi değildir?


İyi bir iş planı ile işe başlamama

Ülkede yaşanan doğal afetler, politik istikrarsızlık, terör gibi sorunlar

Çalışma sırasında maliyetlerin yanlış hesaplanması

Deneyim ve bilgi eksikliği

Rekabetin az olması


5.Soru

Büyük ölçekli işletmeler yeni ________, teknolojiye ve yeniliklere erişim sağlamakta, küçük ölçekli işletmeler ise finans, bilgi ve iletişim ağlarından daha kolay yararlanabilmektedir.


Ağlara

Pazarlara

Okullara

AR_GE merkezlerine

Planlara


6.Soru

I. Çalışma sırasında maliyetlerin yanlış hesaplanması II. Yetersiz finansman III. Zayıf bütçeleme kararları IV. Aşırı borçlanma Yukarıdaki işletmelerin kapanma nedenlerine bakılarak yapılacak en doğru yorum ne olurdu?


Finansal yapının bozulması işletmeleri kapanma aşamasına getirir
Borçlanma dikkatli yapılmalıdır
Bütçeler aşılırsa işletmeler sıkıntıya girebilir
Yanlış maliyet hesaplamaları işletmeyi maddi açıdan sıkıntıya sokabilir
Yetersiz finansman ile işe başlanmamalıdır

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi frenchising ile elde edilecek önemli faydalardan biridir?


Mali müşavirlik destekleri
İş ve işci sağlığı teşvikleri
Test edilmiş iş modeli
Teknoloji desteği
Serbest dolaşım desteği

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin en yetkili organıdır?


Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Genel kurul

İcra Kurulu

Genel Müdür


9.Soru

Girişimciler çok ortaklı büyük işler yapmak istiyorlarsa, en az 50.000 TL sermaye ile kurulan, şirketin sermayesi payları bölünmüş olup bu payların hisse senedi temsil ettiği şirket türü hangisidir ?


Anonim şirket

Kollektif şirket

Komandit şirket

Limited şirket

Büyük Çaplı şirket


10.Soru

  1. Kıısıtlamalar
  2. Kârın Paylaşılması ve Maliyetler
  3. Gerçekçi Olmayan Beklentiler
  4. Anlaşmanın Sonlandırılması

Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklar arasında yer alır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

I, II,III ve IV


11.Soru

  1. Yapısal denetim
  2. Ürünün/hizmetin tanınırlığı
  3. Büyüme riskinin azaltılması
  4. Pazara ilişkin bilgi birikimi

Hangisi/hangileri franchisor açısından franchising'in yararları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve IV


12.Soru

  Asliye ticaret mahkemesi konkordato kararını onaylamaz ise borçlunun iflası isteme süresi kaç gündür ?


2

4

5

7

10


13.Soru

Hangisi franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklardandır?


Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma
Finansal getirilerin denetimi için finansal yönetim sistemi
Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı
Karın paylaşılması ve maliyetler
Mevcut stoklar ve ticari itibar

14.Soru

Sermaye şirketleri yıllık elde ettikleri kâr üzerinden yüzde kaç kurumlar vergisi öderler?


10
20
30
40
50

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Franchisee açısından franchisingin yararlarından biri değildir?


Ürün ve hizmetin tanınırlığı

Büyüme risklerinin azalması

Yönetim uzmanlığı

Finansal destek

Denetim


16.Soru

Bir girişimde başlangıç sermayesinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi ya da hangileri değerlendirilebilir?

I. Finans kurumları

II. Melek yatırımcılar

III. Kamu bankalarının girişimci destekli uzun vadeli kredileri


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


17.Soru

İşletme başarısızlıklarının temel nedenlerinin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?


Kötü yönetim

Ekonomik ortam

Rekabet

Doğal afetler

Küresel ısınma


18.Soru

Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmın (kaldı ise), ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe en ad verilir?


İnfisah

Fesih

Tasfiye

İhbar

Dağılma


19.Soru

ABD’de şirket kurulurken, en önemli husus nedir?


Ortaklık

Varlık

Şirket türü

Ticari şirketler

Sorumlu kuruluş


20.Soru

Girişimcilik iklimi neden önemlidir?


Sosyal gelişime katkısı

Ekonomik büyümeyi sağlaması

Teknolojik büyümeyi sağlaması

Çevresel gelişmeyi sağlaması

Kültürel gelişime katkısı